Badania naukowe stanowią jeden z najważniejszych czynników rozwoju cywilizacji. Dzięki nim potrafimy skuteczniej odpowiadać na wyzwania nowoczesności, do których należą m.in.: jakość życia, choroby cywilizacyjne, zmiany demograficzne, zrównoważony rozwój i ochrona środowiska naturalnego, a także bezpieczeństwo energetyczne. Bez badań naukowych prowadzonych na najwyższym poziomie niemożliwe jest zapewnienie odpowiedzi na te i inne wyzwania, jak również zrozumienie dynamicznie zmieniającego się świata.

Dla doskonałości badań naukowych kluczowe znaczenie mają dwa elementy – odpowiedni kapitał ludzki oraz nowoczesna infrastruktura badawcza. Ten drugi element jest podwójnie ważny, gdyż bez niego nie jest możliwe kształcenie na odpowiednim poziomie przyszłych kadr naukowych i naukowo-technicznych. Duże, strategiczne infrastruktury badawcze skupiają wokół siebie najlepszych badaczy oraz innowacyjne przedsiębiorstwa, co umożliwia rozwój gospodarczy i wzrost kapitału społecznego kraju. Posiadanie doskonałych laboratoriów stosujących najwyższe standardy badań oraz kształcenia stanowi zatem rozwojową konieczność dla każdego kraju.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej jest narzędziem, które ma nam (administracji i środowisku naukowemu) ułatwić rozwój takich laboratoriów. Powstała w wyniku transparentnego, prowadzonego według międzynarodowych standardów procesu lista 70 przedsięwzięć stanowi zbiór najbardziej ambitnych pomysłów naukowych o dużym znaczeniu społeczno-gospodarczym.

Mapa ma stanowić podstawę polityki inwestycyjnej MNiSW na najbliższe lata, ale umieszczenie przedsięwzięcia na niej nie oznacza zobowiązania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do jej sfinansowania. Decyzja co do zaangażowania środków publicznych w ramach obowiązujących strumieni finansowania będzie każdorazowo podejmowana po wnikliwej ocenie przygotowania danej infrastruktury do realizacji oraz planowanych korzyści z tytułu jej powstania i funkcjonowania dla polskiego środowiska naukowego oraz gospodarczego. Dbając o rozwój nauki, musimy mieć pewność, że środki publiczne będą odpowiednio wydatkowane.

Podejmowane od lat wyzwania związane ze wsparciem transformacji cyfrowej nauki, gospodarki i społeczeństwa w ostatnim okresie uzyskały w PCSS stabilny fundament dla ich realizacji: we współpracy z 41 instytucjami naukowymi jesteśmy już zaangażowani w dziesięć projektów Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej (PMIB). Dzięki nim udostępniamy naukowcom nowoczesne, dedykowane superkomputery oraz przestrzenie składowania danych, laboratoria badawcze i specjalizowane usługi. Pozwalają one prowadzić nowej jakości interdyscyplinarne eksperymenty badawcze w modelach otwartej, a także obywatelskiej nauki.

Projekty PCSS na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej:

Zobacz stronę Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.