AGROBANK
Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego

Celem projektu AGROBANK jest zwiększenie możliwości wykorzystania zasobów dziedzictwa narodowego, jakim są zasoby genowe roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych przechowywanych w formie nasion w przechowalni długoterminowej, w formie in vitro oraz w kolekcjach polowych poprzez właściwe zarządzanie powiązaną z nimi informacją dotyczącą procedur gromadzenia, przechowywania, waloryzacji, wiedzy tradycyjnej z nimi związanej, kompleksowego opracowywania danych i udostępniania z wykorzystaniem rozbudowanego systemu bioinformatycznego wspierającego Platformę Innowacji w zakresie Zasobów Genowych Roślin Użytkowych powołaną na rzecz rolnictwa zrównoważonego uwzględniającego endogenny rozwój obszarów wiejskich administracji państwowej i samorządowej. Wspomniany system bioinformatyczny będzie wykorzystywany w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum złożone z czterech podmiotów: Centrum Doradztwa Rolniczego, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe oraz Fundację Kaleckiego.

Rolą PCSS w projekcie jest stworzenie prototypu systemu informatycznego powiązanego z systemem do zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Podstawowe zadania dotyczą budowy systemu zarządzania procesem przechowalnictwa w IHAR oraz implementacji aplikacji dla rolników, hodowców i naukowców korzystających z informacji tam zgromadzonych.

Data rozpoczęcia: 2018-12-01
Data zakończenia: 2021-11-30
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - NCBiR - GOSPOSTRATEG