AMUNATCOLL
AMU Nature Collections – online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

U podstaw potrzeby realizacji projektu leży wartość naukowa zbiorów przyrodniczych zgromadzonych na Wydziale Biologii UAM. Przez dekady działalności WB UAM (i wcześniejszych struktur UAM prowadzących badania i kształcących w zakresie nauk przyrodniczych) zebrano jedną z największych w kraju, a w niektórych dziedzinach także w Europie, kolekcję okazów botanicznych, mykologicznych oraz zoologicznych. Zbiory te mają znaczenie nie tylko archiwalne, lecz posiadają również bezcenną wartość naukową, dając bardzo duży potencjał do prowadzenia badań oraz pracy dydaktycznej, a także do wykorzystania w kontekstach kulturowych, społeczno-ekonomicznych i prawnych.

PCSS zapewnia infrastrukturę teleinformatyczną utrzymującą bazę, spójną ze standardami międzynarodowymi Global Biodiversity Information Facility (GBIF), będącą największą na świecie otwartą bazą danych, utworzoną w ramach międzynarodowego porozumienia. Infrastruktura PCSS umożliwia większą elastyczność, możliwość realizacji HA i bezpieczeństwa oraz realizację przechowywania danych dającą możliwość podniesienia niezawodności przez dodatkowe kopie zapasowe danych z systemów dyskowych na taśmowe.

Ponadto PCSS jest odpowiedzialny za opracowanie struktury bazy danych i struktury metadanych, opracowanie projektu i implementację bazy danych, wykonanie narzędzi do efektywnego wprowadzania danych, zdefiniowanie interfejsów (API) umożliwiających dostęp do danych wszelkim zainteresowanym podmiotom, opracowanie i udostępnienie aplikacji końcowych, obsługę infrastruktury informatycznej w zakresie przechowywania i przetwarzania danych a także zapewnienie ciągłości działania systemu oraz bezpieczeństwa utrzymywanych w nim danych.

Wkładem projektu w zwiększenie dostępności oraz poprawę jakości informacji sektora publicznego (ISP), a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania w ramach utworzonej w projekcie bazy danych są 2 mln rekordów stanowiących zbiory WB UAM, które tym samym stają się największą bazą pochodzącą z Polski oraz ponad dwukrotnie zwiększają polski wkład w rozwój wiedzy o bioróżnorodności. System teleinformatyczny powstający w ramach projektu, wraz z wbudowanymi w jego strukturę modułami pozwala na szerokie udostępnienie cyfryzowanych danych w globalnej sieci informacji o bioróżnorodności, dając tym samym dostęp do nich oraz możliwość analizy danych użytkownikom z całego świata.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

W wyniku realizacji projektu jest tworzona i udostępniona szerokiemu gronu interesariuszy (naukowcy, administracja państwowa i samorządowa, służby i funkcjonariusze państwowi, nauczyciele, studenci i uczniowie, członkowie organizacji pozarządowych) cyfrowa baza danych o różnorodności biologicznej. Digitalizacji i udostępnieniu poddane są unikalne zbiory przyrodnicze Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, składające się z 54 kolekcji roślin, grzybów i zwierząt oraz 12 kolekcji specjalistycznych i ikonograficznych, dających 2 miliony unikalnych rekordów, które w efekcie staną się największą w Polsce cyfrową bazą danych prezentujących różnorodność biotyczną wielu miejsc świata. Powstaje także zaplecze infrastrukturalne umożliwiające digitalizację na dużą skalę.

W ramach projektu powstał Portal AMUNATCOLL : https://amunatcoll.pl/

Data rozpoczęcia: 2018-08-01
Data zakończenia: 2021-10-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - strukturalny/PO PC