CS3MESH4EOSC

Projekt ma na celu zaprojektowanie oraz budowę sfederowanej  (infra)struktury systemów i usług synchronizacji i współdzielenia danych (ang. sync & share), w oparciu o działające w Europie instancje usług  sync & share, uruchomione w ośrodkach HPC, NRENach oraz w jednostkach  akademickich. W ramach federacyjnych usług synchronizacji i współdzielenia danych możliwy będzie dostęp i współdzielenie zbiorów danych oraz przestrzeni przechowywania danych lokalnych systemów
sync&share, poprzez zunifikowaną, skoordynowaną platformę (ang. mesh), zapewniającą współpracę rozproszonych instalacji lokalnych (ang. on-premise), zrealizowanych w różnych technologiach (ownCloud, NextCloud, Seafile, Cubbit). Możliwe będzie także współdzielenie i skoordynowane korzystanie z usług i aplikacji zintegrowanych i skojarzonych z systemami sync&share, w tym aplikacji do grupowej edycji dokumentów (np. OnlyOffice, Collabora), aplikacji data-science (np. Jupyter, R) czy mechanizmów i funkcji do zarządzania publikacją danych czy ich deponowaniem do repozytoriów (np. integracja z Zenodo).

Partnerami projektu są m.in. CERN (koordynator projektu), AARNet, WWU (Muenster), SurfSARA, SWITCH, DTU, CESNET oraz PCSS. PCSS jest koordynatorem pakietu 4 projektu (WP4 „Users and Applications”). PCSS uczestniczy także w pakiecie WP3 (Interoperability Platform) – głównie w zadaniach związanych z definicją platformy IOP (ang. Interoperability Platform) dla interoperacyjności systemów sync & share oraz integracji istniejących rozwiązań sync & share z platformą IOP a także w pakiecie WP2 (Federated Infrastructure).

Data rozpoczęcia: 2020-01-01
Data zakończenia: 2022-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020