EOSC-hub
Integracja i zarządzanie zasobami European Open Science Cloud

EOSC-hub łączy wielu usługodawców w celu stworzenia Huba (the Hub): jednego punktu kontaktowego dla europejskich badaczy i innowatorów, aby odkrywać, uzyskiwać dostęp, korzystywać i ponownie wykorzystywać szerokie spektrum zasobów do zaawansowanych badań opartych na danych (data-driven research). Dla naukowców oznacza to szerszy dostęp do usług wspierających ich odkrycia naukowe i współpracę ponad granicami dyscyplinarnymi i geograficznymi. Projekt aktywizuje dostawców z Federacji EGI, EUDAT CDI, INDIGO-DataCloud i innych głównych europejskich infrastruktur badawczych do opracowania wspólnego katalogu danych badawczych, usług i oprogramowania dla badań.

EOSC-hub ściśle współpracuje z GÉANT oraz projektami EOSCpilot i OpenAIRE-Advance w celu zapewnienia spójnej oferty usług dla społeczności badawczych w całej Europie.

EOSC-hub jest finansowany w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020. Hojne środki finansowe UE otrzymane w ramach projektu są uzupełniane wkładem Fundacji EGI i jej uczestników oraz wkładami rzeczowymi udostępnionymi przez usługodawców z Federacji EGI.

Projekt realizuje łącznie 100 partnerów z 53 krajów, a odbiorcami jest 19 społeczności naukowych z różnych dyscyplin. Liderem EOSSC-hub jest EGI.

Data rozpoczęcia: 2018-01-01
Data zakończenia: 2021-03-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020