HIDALGO
HPC and Big Data Technologies for Global Challenges

HiDALGO łączy społeczności HPC, HPDA i Global Challenges w celu wypełnienia luki pomiędzy tradycyjnymi obliczeniami HPC a przetwarzaniem zorientowanym na dane. Koncentruje się on na zaawansowanych symulacjach z zakresu Globalnych Wyzwań, a w szczególności na integracji różnych strategii w celu stworzenia zrównoważonego Centrum Doskonałości, z naciskiem na rozwiązywanie problemów istotnych społecznie. HiDALGO udoskonala technologię zaproponowaną w ramach projektu CoeGSS opartą na innowacyjnych systemach z zakresu programowania agentowego (ang. agent-based modeling systems), takich jak AMOS lub RepastHPC i integruje je z najnowocześniejszymi narzędziami do analizy danych (np. Apache Spark, Apache Flink lub Apache Hadoop) oraz wielordzeniową platformą wizualizacyjną VISTLE.
Zasadniczo HiDALGO opiera się na zintegrowanych systemach symulacyjnych jako często stosowanym podejściu w rozwiązaniach branży inżynieryjnej. Poprzez jednoczesne zastosowanie szeregu zależnych symulacji można analizować złożone zagadnienia, które stanowią sprawdzony sposób na analizę zależności grupy parametrów wejściowych problemu. Ponadto rzeczywiste dane pochodzące z Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things) takie jak telefony komórkowe, czujniki pogodowe, a nawet dane z kamer, zostaną włączone do procesu symulacyjnego, w celu poniesienia jakości danych wejściowych opartych o dane statystyczne. Przy takim podejściu można zminimalizować błędy i zwiększyć dokładność symulacji, szczególnie w przypadku szybko zmieniających się czynników wejściowych.

Rola PCSS w projekcie

Jako jeden z głównych partnerów technicznych projektu HiDALGO, PCSS bierze udział w rożnych zadaniach i pakietach roboczych. W szczególności PCSS prowadzi pakiet WP3, który jest ukierunkowany na rozwój komponentów HPC i HPDA w kierunku eksaskali (ang. Exascale). Ponadto PCSS wspiera aplikacje pilotażowe w WP4 i jest liderem w zakresie innowacji technologicznych HPC wypełniających lukę między optymalizacjami zorientowanymi na oprogramowanie a ukierunkowanym na sprzęt działem współprojektowania (ang. co-design). Ponadto PCSS sprawuje pieczę nad procesami zapewnienia jakości (ang. Quality Manager) w projekcie HiDALGO.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum Atos (Hiszpania) – lider projektu, USTUTT, PCSS, ICCS, BUL, KNOW, SZE, PLUS, ECMWF, MOON, DIA, MK, ARH.

W badaniach pilotażowych HiDALGO zostanie wykorzystana wykorzysta moc obliczeniową systemów HPC do rozwiązywania problemów w trzech wybranych obszarach:
– Migracja – w celu oszacowania potencjalnych miejsc docelowych ucieczki uchodźców uciekających przed konfliktami zbrojnymi,
– Zanieczyszczenie powietrza w miastach – bardzo dokładna aplikacja do symulacji i oceny w czasie rzeczywistym zanieczyszczeń powietrza w miastach z wykorzystaniem analizy hotspot na poziomie ruchu ulicznego,
– Rozprzestrzenianie się wiadomości w sieciach społecznościowych – zrozumienie struktury i dynamiki, które rządzą sieciami społecznościowymi i procesami w nich zachodzącymi, symulowanie zachowania tych procesów na dużą skalę i identyfikacja złośliwych i / lub nietypowych typów wiadomości w sieciach.

Głównymi adresatami projektu są decydenci (rządy, Komisja Europejska), samorządy, naukowcy oraz zwykli obywatele.

Data rozpoczęcia: 2018-12-01
Data zakończenia: 2022-02-28
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020