PRACE AISBL 2016
PRACE - Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie Międzynarodowe Stowarzyszenie Non-Profit

Inicjatywa Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) ma na celu dostarczenie naukowcom i inżynierom w Europie infrastruktury i usługi HPC o wydajności obliczeniowej rzędu PetaFlop/s i większej, porównywalnej z najlepszymi dostępnymi usługami tego typu na świecie. Infrastruktura badawcza PRACE-RI (Research Infrastructure) budowana jest z pomocą kolejnych projektów europejskich, w pracach których bierze udział WCSS: PRACE PP, PRACE-1IP, PRACE-2IP, PRACE-3IP, PRACE-4IP, PRACE-5IP oraz PRACE-6IP. Projekty współfinansowane są przez Komisję Europejską w ramach funduszy 7. Programu Ramowego i programu Horizon 2020. Do zarządzania budowaną infrastrukturą PRACE-RI (http://www.prace-ri.eu) powołana została organizacja PRACE AISBL (fr. Association Internationale Sans But Lucratif), będąca stowarzyszeniem non-profit na prawie belgijskim. Ideą przyświecającą działaniom inicjatywy PRACE jest wsparcie europejskiej nauki przez udostępnienie odpowiednio zaawansowanych usług obliczeniowych.

W inicjatywę zaangażowane są wiodące jednostki badawcze i superkomputerowe z 26 krajów Europy (Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Serbia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). W Polsce partnerem projektu jest PCSS, z którym współpracują pozostałe trzy duże centra obliczeniowe: ACK Cyfronet AGH, TASK oraz WCSS.

Data rozpoczęcia: 2016-01-01
Data zakończenia: 2021-09-30
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: 7PR
Strona www: http://prace-ri.eu