PROVIDEDH
Progresywne wizualne metody podejmowania decyzji w humanistyce cyfrowej

PROgressive VIsual DEcision-Making in Digital Humanities (PROVIDEDH) jest trzyletnim projektem finansowanym w ramach zaproszenia do składania wniosków CHIST-ERA 2016 w temacie „Visual Analytics for Decision Making under Uncertainty – VADMU”.

Celem projektu jest zapewnienie naukowcom z dziedziny nauk humanistycznych przestrzeni do badania i oceny kompletności i ewolucji cyfrowych obiektów badawczych, stopnia niepewności, jaki modele zastosowane do danych zawierają, oraz podzielenie się ich spostrzeżeniami z szerokim gronem zainteresowanych stron w projekcie.

Cel projektu jest możliwy do osiągnięcia poprzez rozwój szerokiego spektrum wyników, począwszy od rekomendacji i raportów, a skończywszy na multimodalnej platformie współpracy dla postępowej analizy wizualnej różnych kolekcji DH, zarówno dla naukowców jak i humanistów. Projekt skupia ekspertów technicznych wraz z czołowymi humanistami cyfrowymi o szerokim zakresie wiedzy i jest wspierany przez Winnovation, jedną z wiodących europejskich agencji konsultingowych w zakresie Open Innovation. Opracowane systemy są dostępne do wykorzystania dla zewnętrznych interesariuszy, a nasze otwarte podejście promuje ich współpracę z projektem i jego partnerami.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowe składające się z dwóch partnerów technicznych oraz dwóch humanistycznych: – The Research Group on Visual Analytics, University of Salamanca (lider projektu) – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Seiciowe, Polska Akademia Nauk – Trinity Long Room Hub Arts & Humanities Research Institute, Trinity College Dublin – Austrian Centre for Digital Humanities of the Austrian Academy of Sciences.

Data rozpoczęcia: 2018-01-01
Data zakończenia: 2020-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - Umowa 2017/25/Z/ST6/03045 finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki