ZP: PN 7/04/2020 - zestaw do symulacji konstelacji satelitarnych GNSS
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 20 kwietnia 2020
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do symulacji konstelacji satelitarnych GNSS wraz z dostawą sprzętu komputerowego do obsługi wielo-częstotliwościowego i wielo-systemowego sprzętowego generatora RF, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.


Informacja o finansowaniu

Projekt pt. "NLPQT - Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych", nr projektu: POIR.04.02.00-00-B003/18 w ramach Działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, programu operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Wymagany termin wykonania zamówienia: 180 dni od daty zawarcia umowy przez Strony

Oferty należy składać do dnia: 04 czerwca 2020 do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr nie dotyczy

zmiany w terminie składania ofert

  • zmiana dotyczy:
    • nowy termin składania ofert: 04 czerwca 2020 11:00 (poprzedni termin: 21 maja 2026 11:00)
    • opis zmian: Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez przedłużenie terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 04 czerwca 2020 o godz. 12:00 w pokoju nr 0.31a

zmiany w terminie otwarcia ofert

  • nowy termin otwarcia ofert: 04 czerwca 2020 12:00 (poprzedni termin: 21 maja 2026 12:00)

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c)zdolności technicznej lub zawodowej
- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2.Określenie warunków udziału w postępowaniu
1) Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1.2) lit. a) i b) SIWZ.
2) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną dostawę obejmującą dostawę symulatora systemów konstelacji satelitarnych GNSS na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł brutto.
Zamawiający nie wymaga informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
Uwaga:
Do przeliczania na złoty polski wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany, to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy:
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
2.6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: oświadczenie to wykonawca składa
w terminie wskazanym w punkcie I.6.3 SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
1. Cena - waga 60
2. Liczba obsługiwanych jednocześnie przez system kanałów GNSS - waga 40

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 159.000,00 zł. Wadium wnosi się na okres 60 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. Wadium powinno być wniesione na zamawiającego tj. na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. zł

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20/04/2020 pod numerem 2020/S 077-181525


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 15 kwietnia 2020

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne. (pdf)