ZP: TP1 536/2021 DOSTAWA SYSTEMU KONTROLI JAKOŚCI POWIETRZA I OCZYSZCZANIA ATMOSFERY
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 08 września 2021
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

.


Informacja o finansowaniu

.


Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 dni od daty zawarcia umowy przez Strony

Oferty należy składać do dnia: 17 września 2021 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 105

zmiany w terminie składania ofert

  • zmiana dotyczy:
    • nowy termin składania ofert: 17 września 2021 10:00 (poprzedni termin: 16 września 2021 09:00)
    • opis zmian: zmiana terminu składania

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 17 września 2021 o godz. 12:00 w pokoju nr 105

zmiany w terminie otwarcia ofert

  • nowy termin otwarcia ofert: 17 września 2021 12:00 (poprzedni termin: 16 września 2021 11:00)

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: . zł

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08/09/2021 pod numerem 2021?BZP 00174083/01


Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne. (pdf)