Deklaracja dostępności

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.pcss.pl/ oraz https://www.psnc.pl/.

 

Data publikacji: 2021-03-29

Data aktualizacji: 2021-09-10

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie elementy nawigacyjne serwisu są dostępne z wykorzystaniem klawiatury;
  • część zdjęć oraz ilustracji nie posiada opisu alternatywnego;
  • zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji;
  • nie wszystkie treści są dostępne cyfrowo z użyciem czytnika ekranowego;
  • część zamieszczonych podstron wykazuje błędy lub ostrzeżenia walidatorów WCAG, które mogą sprawiać problem dla alternatywnego sposobu przeglądania treści serwisu.

Dwuetapowy audyt wewnętrzny wykazał, że została spełniona duża część wymagań dostępności poziomu podstawowego, średniego oraz wysokiego zgodnie z zaleceniami WCAG 2.1 i ustawy o dostępności cyfrowej. Pozostałe do spełnienia elementy będą analizowane w dalszych etapach, by były one dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Data sporządzenia: 2021-09-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W PCSS zostały wdrożone procedury zmierzające do zwiększenia dostępności cyfrowej prowadzonych serwisów oraz zaopatrzenia ich w deklaracje wynikające z przepisów ustawy. Z uwagi na dużą ilość prowadzonych stron, w 2021 roku planowana jest kategoryzacja utrzymywanych zasobów cyfrowych i ich priorytetyzacja związana z grupą docelową użytkowników i zasięgami dotarcia. Część serwisów dotyczących konferencji, wydarzeń, usług czy projektów, które nie są rozwijane, zostanie w tym celu trwale zarchiwizowana. Serwisy, dla których PCSS prowadzi stałe wsparcie, zostaną sukcesywnie dostosowywane do potrzeb standardu WCAG, począwszy od usług publicznych, aż po strony mające charakter zamkniętych lub wewnętrznych usług.

 

Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej budynków PCSS można znaleźć na stronie
https://www.pcss.pl/deklaracja-dostepnosci-architektonicznej/.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Niemir, pr@pcss.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 858 21 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.