Zgodnie z treścią art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN informuje, że:

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH
  Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, tel. 61 852 85 03, e-mail: ibch@ibch.poznan.pl (zwany dalej Instytutem).
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Instytutu: Inspektor Ochrony Danych, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ichb.poznan.pl.
 3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
  Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. realizacji i wykonania umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadnione interesy realizowane przez każdą ze Stron – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze danych osobowych (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń dla obrony przed nimi (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami),
  4. zapewnienia rozliczalności (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO, którym jest wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 4. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
  Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut:
  1. przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z umowy,
  2. w przypadku wniesienia skargi – przez okres 6 lat lub do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub innego tytułu.
 6. ODBIORCY DANYCH
  Dane osobowe mogą zostać ujawnione upoważnionym pracownikom Instytutu, podmiotom za pomocą, których administrator realizuje cele na podstawie zawartej umowy, a także mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. PAŃSTWA TRZECIE LUB ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. PODANIE DANYCH
  Podanie danych jest dobrowolne, stanowi wymóg zawarcia i realizacji Umowy.
 10. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu, z którym Administrator podpisał umowę.
 11. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 4 pkt.4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.