Fotorelacja: prezentacja projektów PCSS na Targach Viva Seniorzy

Fotorelacja: prezentacja projektów PCSS na Targach Viva Seniorzy

W miniony weekend (25-26 października 2019 r.) na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyły się targi skierowane do osób 60+ „Viva Seniorzy”. Wśród licznych wystawców, na stoisku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, PCSS zaprezentował rozwiązania w ramach projektów Fit4Work, Insension – Personalized ICT platform for people with PIMD, SelfFind oraz Helps.

Projekt Insension (inteligentny system wsparcia personalizowanej interakcji osób z głęboką złożoną niepełnosprawnością intelektualną z usługami cyfrowymi) ma na celu opracowanie innowacyjnego systemu opartego o najnowsze technologie ICT, umożliwiającego rozpoznawanie niesymbolicznych zachowań osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością intelektualną. Zachowania te system ma za zadanie interpretować jako intencje lub decyzje danej osoby z niepełnosprawnością w zależności od kontekstu ich wystąpienia. Tak pozyskana intencja osoby z niepełnosprawnością intelektualną może być następnie przekazana do specjalizowanych aplikacji wspomagających, takich jak aplikacja komunikacji z innymi osobami, inteligentny odtwarzacz multimediów czy sterowanie urządzeniami w środowisku inteligentnego pokoju. Dzięki takiej konstrukcji systemu akcje wykonywane przez aplikacje wywoływane będą przez osobę z niepełnosprawnością i odpowiadać będą na jej aktualne potrzeby. System Insension ma szansę na umożliwienie osobom z głęboką wieloraką niepełnosprawnością intelektualną uzyskanie większej sprawczości. W konsekwencji ich życie wzbogacone zostanie o możliwość doświadczenia szerokiej gamy nowych szans, a jego jakość wzrośnie.

Głównym celem projektu Fit4Work (Samozarządzanie kondycją fizyczną i psychiczną osób starszych aktywnych zawodowo), którego PCSS był koordynatorem, było opracowanie innowacyjnego systemu teleinformatycznego umożliwiającego detekcję, monitorowanie i przeciwdziałanie fizycznemu i psychicznemu stresowi związanemu z wykonywaniem obowiązków zawodowych przez osoby w wieku ponad 55 lat.

Projekt HELPS, zrealizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, promuje strategie rozwoju i praktyki poprawy jakości życia grup słabszych społecznie, ze strategicznym ukierunkowaniem na osoby w podeszłym wieku i osoby niepełnosprawne, w obszarach miejskich Europy Środkowej. W szczególności, projekt HELPS ma na celu rozwój i konsolidację innowacyjnych rozwiązań mieszkalnictwa i opieki poprzez wspieranie modeli zintegrowanego zarządzania na poziomie lokalnym, pozwalających na ukierunkowywanie polityk, produktów i usług.