Projekt illuMINEation: poprawa bezpieczeństwa w sektorze wydobywczym

Projekt illuMINEation: poprawa bezpieczeństwa w sektorze wydobywczym

Europejski przemysł wydobywczy coraz aktywniej poszukuje rozwiązań przeprojektowania procesów tradycyjnego wydobycia poprzez przyjęcie innowacji, któremu będzie towarzyszyć szerokie wykorzystanie analityki danych i nowego rodzaju wykorzystania technologii, w szczególności przemysłowego internetu rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT). W ramach finansowanego ze środków UE projektu illuMINEation tworzona jest wielopoziomowa, rozproszona platforma IIoT, nad którą pracuje konsorcjum, w skład którego wchodzi PCSS.

Cenne złoża surowców mineralnych w Europie mogą być eksploatowane tylko wtedy, gdy spełnione są bardzo surowe wymogi prawne i środowiskowe, a lokalne społeczności nie postrzegają działalności górniczej jako zagrożenia. Normy i wskaźniki dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska wydobywczego są z kolei uważane za najważniejsze i podstawowe wartości, mające zastosowanie w sektorze przemysłu górniczego. Wdrożenie technologii, zapewniających najwyższy możliwy poziom wydajności tych wartości wymaga połączenia wielu nowoczesnych podejść, dyscyplin i współpracy europejskich ekspertów z różnych dziedzin. Członkowie Konsorcjum illuMINEation spotkali się w sierpniu br. w Leoben w Austrii, aby omówić postępy w realizacji projektu oraz przedstawić wyniki osiągnięte od początku jego trwania.

Projekt illuMINEation wykorzystuje różne technologie detekcji, obejmujące dostępne na rynku czujniki w połączeniu z czujnikami służącymi specyficznym potrzebom, w celu integracji z cyfrowym systemem zarządzania kopalnią. Cenne informacje pozyskane przez rozległe sieci czujników są następnie przetwarzane i analizowane za pomocą zaawansowanej analityki danych, w tym algorytmów uczenia maszynowego. Badania prowadzone są w celu:
a. wsparcia kompleksowej i prowadzonej w czasie rzeczywistym oceny BHP, ryzyka i zrównoważonego rozwoju,
b. zapewnienia efektywnego kosztowo sposobu zagwarantowania utrzymania wysokich standardów BHP i PPOŻ;
c. zapewnienia, w perspektywie długoterminowej, zrównoważonego i ekonomicznie efektywnego wydobycia surowców mineralnych, które są
niezwykle istotne dla europejskiego sektora przemysłu,
d. większej przejrzystości przemysłu górniczego, tak aby wzmocnić akceptację społeczną, świadomość i zaufanie do tej gałęzi gospodarczej.

Prace w ramach projektu koncentrują się na opracowaniu niezawodnej, przetwarzającej dane na dużą skalę i wysoce adaptowalnej cyfrowej platformy Industrial Internet of Things, zdolnej do przetwarzania danych dla różnych zastosowań związanych z górnictwem. Wszystkie informacje pozyskiwane w czasie rzeczywistym, dotyczące warunków pracy, są bezpośrednio udostępniane pracownikom kopalni za pośrednictwem cyfrowych interfejsów, takich jak pulpity na tabletach i telefonach komórkowych lub za pomocą rozszerzonej, wirtualnej rzeczywistości. Według Światowego Forum Ekonomicznego, zastosowanie cyfrowych technologii górniczych, realizowanych w ramach projektu illuMINEation, może uratować życie około 1000 osób i zapobiec 44 000 wypadków w ciągu najbliższych 10 lat.

Obszarami, które w Konsorcjum wspiera zespół PCSS to przede wszystkim proces projektowania kompletnej platformy rozproszonego przetwarzania danych IIoT na każdym jej stopniu (Edge, Fog i Cloud). PCSS zapewni również infrastrukturę obliczeniową i bazodanową wymaganą przez platformę IlluMINEation zgodnie z założeniami ustalonymi z wynikami prac projektowych. Dodatkowo prowadzone jest wsparcie różnych pakietów naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązań Big Data, AI i analityki danych z perspektywy jednostki HPC.