Open IACS
Open LOD platform based on HPC capabilities for Integrated Administration and Control System of Common Agriculture Policy (Open IACS)

Głównym celem tego projektu jest stworzenie interoperacyjnej infrastruktury, usług współużytkujących dane w modelu połączonych otwartych danych (LOD), a także modeli zrównoważonego rozwoju z powiązanymi wskaźnikami do monitorowania osiągania celów polityki środowiskowej w tej dziedzinie wody, różnorodności biologicznej, gleby, klimatu i krajobrazu w sektorze mleczarskim i rolniczym.

Projekt ma na celu zapewnienie otwartej platformy umożliwiającej wymianę rozwiązań w dziedzinie zintegrowanego systemu kontroli rolnictwa (IACS) poprzez paradygmat połączonych otwartych danych. Oprócz platformy OPEN IACS opracowuje rozwiązania techniczne wspierające lokalne wdrożenia IACS i zapewniające ich długoterminową stabilność, a także działania marketingowe zachęcające partnerów przemysłowych do dalszego opracowywania rozwiązań poza tym projektem.

Otwarta infrastruktura IACS ma na celu ułatwienie użytkownikom końcowym dostępu do możliwości HPC poprzez zautomatyzowane zarządzanie umową gwarancji poziomu usług, która zapewnia właściwe planowanie i alokację zasobów między hosting HPCs oraz możliwość płynnego przydzielania zadań różnym dostawcom objętym Open IACS Infrastruktura HPC.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum 10 partnerów z 5 państw członkowskich UE, w tym 3 krajowych agencji płatniczych: Universidad Carlos III de Madrid, Empresa de Transformación Agraria, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, grecka agencja płatnicza i kontrolna ds. poradnictwa i gwarancji pomocy wspólnotowej, Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León, AEGNIZIA per le Erogazioni in Agricoltura, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Litewska Krajowa Agencja Płatnicza przy Ministerstwie Rolnictwa.

Data rozpoczęcia: 2019-09-01
Data zakończenia: 2022-08-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: CEF