PoliRural+
Wspieranie zrównoważonego, sprawiedliwego, miejscowego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społeczności wiejsko-miejskich przy użyciu specjalnego zestawu narzędzi do mapowania zwiększonej atrakcyjności przestrzennej

PoliRural+ opiera się na pozytywnych wynikach, jakie PoliRural zapewnił regionom wiejskim. Wykorzystuje agendę badawczą ustanowioną przez PoliRural i rozszerza zakres prognozowania, planowania i rozwoju na regiony obejmujące zarówno obszary miejskie, jak i wiejskie, a także wszystko pomiędzy. Ogólnym celem jest wykorzystanie najlepszych praktyk PoliRural, uwzględnienie obszarów miejskich oraz projektowanie, pilotowanie i wdrażanie zintegrowanych polityk terytorialnych, które priorytetowo traktują eksperymenty i innowacje w dziedzinach sprzyjających dwukierunkowej synergii miejsko-wiejskiej, dialogowi i informacji zwrotnej. Wspólne wysiłki będą sprzyjać zrównoważonemu, sprawiedliwemu, ukierunkowanemu terytorialnie i sprzyjającemu włączeniu społecznemu rozwojowi poprzez wyżej wspomniane ulepszone połączenia, pilotażowe ustalenia dotyczące zarządzania i stosowane zintegrowane polityki terytorialne w kierunku rozwoju regionalnej gospodarki dobrobytu.
W szczególności Polirural+ ma na celu:
opracowanie i wdrożenie opartych na prognozowaniu ram współpracy i koordynacji międzyregionalnej, mających na celu przezwyciężenie barier politycznych i poprawę ustaleń w zakresie zarządzania w celu wspierania zintegrowanych i inteligentnych strategii rozwoju obszarów wiejskich i miejskich,
opracowanie i wdrożenie zintegrowanych strategii i planów działania, które zwiększą dostępność możliwości biznesowych i innowacyjnych na obszarach wiejskich, przy jednoczesnym promowaniu bliższej, obiegowej i ekologicznej gospodarki oraz rewitalizacji obszarów wiejskich poprzez lepszą łączność, lepszą waloryzację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz silniejsze ekosystemy innowacji.
Zwiększanie wzajemnego dostępu do usług i łączności społecznej między obszarami wiejskimi i miejskimi, a także budowanie odporności i zdolności do innowacji poprzez wdrażanie regionalnych planów działania i inicjatyw pilotażowych,
Przyczynianie się do wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, ze szczególnym uwzględnieniem strategii „od pola do stołu” i różnorodności biologicznej, planu działania w zakresie rolnictwa ekologicznego, wspólnej polityki rolnej (WPR), długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE, inicjatywy przewodniej „Badania i innowacje na rzecz społeczności wiejskich” oraz agendy terytorialnej UE na 2030 r.,
wzmocnienie interdyscyplinarnej współpracy i wykorzystanie pełnego potencjału europejskich infrastruktur badawczych, EOSC, przestrzeni danych UE, INSPIRE, Copernicus, DIAS, Eurostatu, FAO i innych istotnych źródeł danych na rzecz zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich,
ułatwianie przepływu pomysłów z obszarów miejskich do wiejskich i odwrotnie.
Polirural+ obejmuje dziewięć programów pilotażowych ukierunkowanych terytorialnie, obejmujących szeroką typologię regionów. Siedem z nich odbędzie się w regionach głównie wiejskich, a dwa w regionach pośrednich lub głównie miejskich (Malta i Włochy). Trzy pilotaże odbędą się na obszarach wiejsko-nadmorskich (Grecja, Włochy, Malta), cztery w regionie przygranicznym (Irlandia, Czechy, Łotwa i Malta), dwa w regionie górskim (Grecja i Czechy), cztery w regionach słabo zaludnionych (Słowacja, Czechy, Hiszpania i Łotwa), a jeden, tj. Malta, w regionie wyspiarskim.
Jako ekspert w zakresie semantycznego modelowania danych i interoperacyjności i doświadczony partner w zakresie przestrzeni danych, cyfrowych bliźniaków oraz dostawca HPC i infrastruktury, PCSS będzie wspierać eksperymenty i innowacyjne technologie w wybranych dziedzinach, zajmując się aspektami interoperacyjności semantycznej oraz dostarczając rozwiązania w zakresie harmonizacji i integracji danych.

Data rozpoczęcia: 2024-01-01
Data zakończenia: 2024-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Horizon Europe
Strona www: