ZP: PN 521/2021System inteligentnego magazynowania i zarządzania obsługą próbek
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 26 kwietnia 2021
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

jjjjj


Informacja o finansowaniu

jjjjjj


Wymagany termin wykonania zamówienia: 21 od daty zawarcia umowy przez Strony

Oferty należy składać do dnia: 26 maja 2021 do godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 105 bud. B


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 26 maja 2021 o godz. 11:00 w pokoju nr 105 bud. B


Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
ffff

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
fffff

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
ffff

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: fffff zł

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26/04/2021 pod numerem 2021/S080-205244


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 21 kwietnia 2021

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne. (pdf)