ZP: PN 527/2021 ubezpiecznie grupowe pracowników
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 20 lipca 2021
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

USŁUGA DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE
PRACOWNIKÓW, ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW/PARTNERÓW ŻYCIOWYCH
ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW
INSTYTUTU CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK


Informacja o finansowaniu

.


Wymagany termin wykonania zamówienia: 36 miesiące od daty zawarcia umowy przez Strony

Oferty należy składać do dnia: 18 sierpnia 2021 do godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 105 bud. B

zmiany w terminie składania ofert

 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 18 sierpnia 2021 09:00 (poprzedni termin: 18 sierpnia 2021 09:00)
  • opis zmian: zmiana terminu składania ofert
 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 18 sierpnia 2021 09:00 (poprzedni termin: 16 sierpnia 2021 09:00)
  • opis zmian: Zmiana terminu składania ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 18 sierpnia 2021 o godz. 11:00 w pokoju nr 105 bud. B

zmiany w terminie otwarcia ofert

 • nowy termin otwarcia ofert: 18 sierpnia 2021 11:00 (poprzedni termin: 18 sierpnia 2021 11:00)
 • nowy termin otwarcia ofert: 18 sierpnia 2021 11:00 (poprzedni termin: 16 sierpnia 2021 11:00)

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: . zł

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu pod numerem .


Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne. (pdf)