ZP: TP1 531/2021 najem spektrometru
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 16 sierpnia 2021
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest najem spektrometru, zwanego dalej "Urządzeniem" dostarczonego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do budynku E pokój 02, piwnica położonego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 wraz z instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ zwanego dalej "Przedmiotem zamówienia".
Urządzenie musi być dostarczone wraz z instrukcją obsługi (co najmniej w języku angielskim), akcesoriami, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem.
Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także:
szkolenie z użytkowania (w siedzibie Zamawiającego) dla maksymalnie 4 uczestników, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (wskazane jest, aby szkolenie odbyło się w trakcie instalacji/uruchomienia Urządzenia, nie później jednak, niż w terminie do 2 tygodni od dnia dostarczenia Urządzenia), uwzględniające wszystkie aspekty użytkowania począwszy od podstawowych operacji po szczegóły dotyczące konserwacji, rozwiązywania problemów i elementów oprogramowania,
Urządzenie musi być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
Urządzenie w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
Urządzenie musi być gotowe do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażone w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oraz pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w Specyfikacji Technicznej zaznaczono inaczej.


Wymagany termin wykonania zamówienia: 1. Okres najmu Urządzenia Zamawiający zakłada, że wynosić będzie 24 miesiące, od dnia podpisania protokołu przekazania Przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że okres najmu musi zakończyć się nie później niż 31.10.2023 r.

Oferty należy składać do dnia: 24 sierpnia 2021 do godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 105


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 24 sierpnia 2021 o godz. 11:00 w pokoju nr 105


Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16/08/2021 pod numerem 2021/BZP 00149691


Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne. (pdf)