ZP: TP2 540_2021 Roboty remontowe - zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego użytkowanej jako pokoje gościnne na cele laboratoryjne w budynku B ICHB PAN przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 08 listopada 2021
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

.


Informacja o finansowaniu

.


Wymagany termin wykonania zamówienia: 294 dni od daty zawarcia umowy przez Strony

Oferty należy składać do dnia: 30 listopada 2021 do godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 105


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 30 listopada 2021 o godz. 11:00 w pokoju nr 105


Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: . zł

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu pod numerem


Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne. (pdf)