Startuje projekt Skill4EOSC

Startuje projekt Skill4EOSC

Projekt Skills4EOSC (Skills for the European Open Science commons: tworzenie ekosystemu szkoleniowego dla nauki otwartej i zgodnej z zasadami FAIR) stworzy paneuropejską sieć centrów kompetencji, aby przyspieszyć szkolenie europejskich badaczy i zharmonizować szkolenie nowych profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem danymi naukowymi. Koordynowany przez konsorcjum GARR i finansowany w ramach programu ramowego Horizon Europe, projekt rozpoczął się w Pizie w dniach 21-22 września 2022 r.

W ciągu najbliższych trzech lat projekt będzie działać na rzecz udostępnienia Open Science Commons i stworzenia wykwalifikowanej, “przygotowanej do EOSC” europejskiej siły roboczej, łącząc istniejące centra kompetencji w zakresie otwartej nauki i zarządzania danymi naukowymi. Celem jest opracowanie metodologii, działań i zasobów szkoleniowych, aby ujednolicić obecny krajobraz szkoleniowy w oparty na współpracy i niezawodny ekosystem oraz zapewnić dedykowane wsparcie dla społeczności, aby wykorzystać potencjał EOSC w otwartych i intensywnie korzystających z danych badaniach.

Konsorcjum projektowe skupia 44 partnerów, reprezentujących najistotniejsze doświadczenia krajowych, regionalnych, instytucjonalnych i tematycznych centrów kompetencji w zakresie otwartej nauki i zarządzania danymi naukowymi w 18 krajach europejskich (Włochy, Holandia, Francja, Finlandia, Dania, Norwegia, Grecja, Bułgaria, Serbia, Macedonia, Niemcy, Belgia, Austria, Polska, Szwecja, Estonia i Hiszpania).

Projekt jest zorganizowany wokół sześciu kluczowych obszarów działalności:

1. Minimum Viable Skillsets (MVS) — Opierając się na wcześniejszej pracy, Skills4EOSC sporządzi kompleksową mapę różnych profili kariery i zdefiniuje dla każdego z nich MVS, tj. zestaw minimalnych wymagań dotyczących kompetencji i poziomów biegłości dostosowanych do konkretnego profilu specjalistycznego w dziedzinie otwartej nauki.

2. Training-of-Trainers (ToT) – ToT pozwala na efektywne kosztowo zwiększenie liczby trenerów. Pracując za pośrednictwem sieci obejmującej 18 krajów europejskich, nadamy temu podejściu dodatkowy wymiar rygoru.

3. Metodologia FAIR-by-design dotycząca materiałów szkoleniowych – Skills4EOSC określi metodologię zapewniającą pełną zgodność kursów szkoleniowych i materiałów z zasadami FAIR, umożliwiając ich ponowne wykorzystanie przez ludzi i maszyny. Zostanie to osiągnięte poprzez dostarczenie bogatych informacji kontekstowych o organizacji, prowadzeniu i ocenie szkoleń

4. Zharmonizowane programy nauczania i ścieżki kształcenia – Skills4EOSC zharmonizuje programy i ścieżki kształcenia OS skierowane do naukowców na różnych etapach kariery, specjalistów ds. danych i decydentów oraz zaoferuje szkolenia zorientowane na dyscyplinę, tematykę i infrastrukturę badawczą. Działanie to pozwoli na stworzenie programów nauczania dla określonych profili zawodowych, które są uznawane w całej Europie, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich różnych potrzeb szkoleniowych. W oparciu o MVS zdefiniowany dla każdej grupy docelowej, wspólne podstawowe treści zostaną dostosowane tak, aby obejmowały tematy i kompetencje dla określonych odbiorców.

5. Uczenie się przez całe życie poprzez profesjonalne sieci – otwarta nauka to szybko rozwijająca się domena, a profesjonaliści muszą odświeżać i aktualizować swoje kompetencje, aby pracować efektywnie. Skills4EOSC wykorzysta profesjonalne i tematyczne sieci rówieśników jako narzędzia uczenia się przez całe życie oraz budowania i utrzymywania cyfrowej siły roboczej “gotowej do EOSC”.

6. Sieć centrów kompetencyjnych Skills4EOSC i wsparcia – stworzenie szerokiej sieci pomiędzy Centrami Kompetencji ma zasadnicze znaczenie dla dostosowania i utrzymania kluczowych wyników projektu (tj. programów nauczania, ram zapewniania jakości i certyfikacji umiejętności i materiałów, sieci zawodowych, sieci wsparcia użytkowników i ToT) oraz stworzenie sieci wsparcia użytkowników dla całego przepływu pracy naukowej, począwszy od narzędzi do zarządzania danymi FAIR, poprzez naukę intensywnie wykorzystującą dane i techniki wysokiego poziomu, w tym sztuczną inteligencję, aż po dostarczanie wyników naukowych.

Więcej informacji znaleźć można na stronie projektu: www.skills4eosc.eu.