Usługi

Usługa wideokonferencji
Usługa oferuje możliwość zestawiania wideokonferencji wraz z rezerwacją zasobów mostka wideokonferencyjnego. Opłacie podlega czas trwania sesji (w godzinach) tego połączenia oraz liczba jednoczesnych połączeń do zasobów mostka (liczba podłączonych wideoterminali).
Usługa MPLS
Usługa zestawiania połączeń w technologii MPLS na interfejsach 1 GE, 10 GE lub 100 GE w sieci krajowej (PIONIER) i w sieciach regionalnych (MAN). Opłacie podlega liczba i przepustowość zajętych interfejsów oraz czas trwania usługi. Dodatkowym parametrem wpływającym na cenę są uzgodnione warunki SLA.
Usługa DWDM i Alien Lambda
Usługa zestawiania połączeń punkt-punkt w sieci PIONIER na terenie kraju w technologii DWDM z prędkościami 10GE i 100GE lub alien lambda. Opłacie podlega liczba i przepustowość zestawianych połączeń oraz czas ich trwania. Dodatkowym parametrem wpływającym na cenę są uzgodnione warunki SLA.
Usługa pomiarów sieciowych
Usługa polegająca na pomiarach wydajności sieci i urządzeń sieciowych wykonywana przy pomocy przyrządu pomiarowego IP wyposażonego w interfejsy 1/10/100 GE.
Przetwarzanie równoległe HPC

Usługa udostępniania zasobu obliczeniowego jakim jest system HPC w postaci wykorzystania rzeczywistego czasu poszczególnych rdzeni procesora dla systemu w trybie współdzielonym. Dla systemów dedykowanych czas obliczeń jest sumą czasu wszystkich rdzeni procesorów oddanych do użytku w określonym przedziale czasu.

Koszt realizacji usługi obliczany jest na podstawie zebranych (accounting) statystyk wykorzystania zasobów oraz ceny usługi [cpu core/h].

Przewiduje się okresową zmianę cennika wynikającą ze zmian elementów kosztowych wchodzących w skład kosztu usługi

Udostępnienie zasobów w chmurze – IaaS (Infrastructure as a Service)
Serwery wirtualne:

Nazwa CPU RAM HDD
VPS_1 1 rdzeń 2 GB 50 GB
VPS_2 2 rdzenie 4 GB 100 GB
VPS_3 4 rdzenie 8 GB 200 GB
VPS_4 8 rdzeni 16 GB 400 GB

Większa liczba rdzeni/ pamięci RAM – wycena indywidualna na podstawie zapytania klienta

Dostarczanie gotowych środowisk wykonawczych oraz aplikacji – SaaS
Usługa udostępnienia systemu VPS oraz ryczałt za udostępnienie aplikacji – opłaty w trybie miesięcznym
Dostarczenie laboratoriów wirtualnych programowych i aplikacyjnych - SaaS
Usługa udostępnienia systemów VPS oraz ryczałt za udostępnienie aplikacji lub środowisk programowych – opłaty w trybie miesięcznym
Przechowywanie danych dla środowisk wirtualnych
Usługa udostępnienia infrastruktury danych do krótkoterminowego, długoterminowego przechowywania danych oraz jako przestrzeń scratch do obliczeń.
Koszt usługi oblicza się mnożąc średniomiesięczną zajętość (pojemność) składowanych danych oraz koszt składowania 1 TB danych miesięcznie.

Koszt realizacji usługi obliczany jest na podstawie zebranych (accounting) statystyk zajętości infrastruktury w czasie określonego czasu (np. miesiąca) dla współdzielonego zasobu sprzętowego lub całkowitej pojemności zasobu dla dedykowanej infrastruktury.

Przewiduje się okresową zmianę cennika wynikającą ze zmian elementów kosztowych wchodzących w skład kosztu usługi

Backup i długoterminowa archiwizacja danych
Usługa udostępnienia infrastruktury danych do krótkoterminowego, długoterminowego przechowywania danych oraz jako przestrzeń scratch do obliczeń.

Koszt usługi oblicza się mnożąc średniomiesięczną zajętość (pojemność) składowanych danych oraz koszt składowania 1 TB danych miesięcznie.

Koszt realizacji usługi obliczany jest na podstawie zebranych (accounting) statystyk zajętości infrastruktury w czasie określonego czasu (np. miesiąca) dla współdzielonego zasobu sprzętowego lub całkowitej pojemności zasobu dla dedykowanej infrastruktury.

Przewiduje się okresową zmianę cennika wynikającą ze zmian elementów kosztowych wchodzących w skład kosztu usługi

Usługa synchronizacji i współdzielenia danych
Usługi chmurowe realizowane są na własnych serwerach z użyciem oprogramowania Seafile.
Kolokacja systemów
Koszt dzierżawy miejsca szafy telekomunikacyjnej 42U o wymiarach szer x głęb = 800 mm x 1200 mm
Inne usługi eksperckie
 • Audyty bezpieczeństwa usług oraz organizacji
 • Konsultacje eksperckie w zakresie IT
 • Usługa inżynierska wraz z udostępnieniem laboratorium IOT

Laboratoria specjalistyczne

Laboratorium sieci optycznych o programowalnej optyce 100/400/1000G

Dostęp do stanowisk laboratorium umożliwia poszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych w obszarze nowych propozycji architektury sterowania i przesyłania danych w sieciach optycznych, w powiązaniu z:

 • pracami badawczymi nad systemami kodowania liniowego sygnałów,
 • zaawansowanymi schematami modulacji sygnałów optycznych,
 • mechanizmami kodów detekcyjno-korekcyjnych,
 • integracją z sieciami pakietowymi.

Opłata za usługę naliczana jest w zależności od czasu korzystania z niej.

Laboratorium otwartego sprzętu sieciowego
Dostęp do stanowisk laboratorium pozwala na prowadzenie badań w zakresie technologii sieciowych w obszarze nowych protokołów post-IP, dzięki użyciu tzw. otwartego sprzętu sieciowego. Zakres badań obejmuje nowe modele i metody komunikacji, jakie dla warstwy usługowej oferuje programowalny interfejs sieciowy, umożliwiający wirtualizację oraz dostęp do zasobów sieciowych m.in. w centrach danych oraz sieciach WAN.

Opłata za usługę naliczana jest w zależności od czasu korzystania z niej.

Laboratorium symulacji i zintegrowanego sterowania zasobami w multidomenowych ekosystemach sieciowych
Dostęp do stanowisk laboratorium umożliwia rozwój kompetencji w obszarach powiązanych ze zmianą tradycyjnej koncepcji zarządzania sieciami transmisyjnymi oraz z zastosowaniem nowatorskiego podejścia do świadczenia usług połączeniowych. Zadania badawcze będą ukierunkowane na problemy dynamicznej rezerwacji i dostępu do zdalnych zasobów dla użytkowników, a także wirtualizacji usług operatora sieci oraz mechanizmów podnoszenia jej niezawodności.

Opłata za usługę naliczana jest w zależności od czasu korzystania z niej.

Laboratorium usług nowych mediów UHD w sieciach optycznych

Dostęp do stanowisk laboratorium umożliwia rozwój kompetencji w zakresie priorytetowych dziedzin i technologii multimedialnych takich, jak:

 • akwizycja,
 • strumieniowanie i wizualizacja obrazów wysokich rozdzielczości UHD,
 • stereoskopia,
 • wideokonferencje UHD,
 • interakcyjne systemy wizyjne wspierające współpracę zespołów badawczych.

Opłata za usługę naliczana jest w zależności od czasu korzystania z niej.

Laboratorium integracji usług sieciowych z sieciami IOT i naukowego wykorzystania infrastruktur społecznościowych

Dostęp do stanowisk laboratorium pozwala na:

 • prowadzenie prac badawczych w zakresie integracji dostępnych technologii sieci sensorowych z infrastrukturą społecznościową,
 • opracowanie usług umożliwiających budowanie aplikacji na bazie infrastruktury społecznościowej oraz udostępnianie użytkownikom końcowym usług, dzięki którym możliwa jest budowa systemów zarządzania eksperymentami naukowymi.

Opłata za usługę naliczana jest w zależności od czasu korzystania z niej.

Laboratorium zdalnego przetwarzania i dystrybucji treści immersyjnej
Dostęp do jedynych w swoim rodzaju stanowisk tego laboratorium umożliwia korzystanie z zaawansowanych urządzeń do dystrybucji treści imersyjnej wspierających zarówno naukę, jak i gospodarkę z naciskiem na realizację sieciowych scenariuszy rozproszonych. Dzięki powstaniu nowej infrastruktury informatycznej możliwa jest pełniejsza eksploracja tematów badawczych w dziedzinach takich jak np.: energetyka, medycyna, biologia/chemia obliczeniowa.

Opłata za usługę naliczana jest w zależności od czasu korzystania z niej.

Laboratorium zarządzania centrami danych i systemami efektywnymi energetycznie

Dostęp do stanowisk laboratorium pozwala na:

 • prowadzenie badań nad efektywnymi systemami chłodzenia (w tym nad wykorzystaniem ciepła odpadowego do ogrzewania),
 • dostosowanie pracy centrum przetwarzania danych do cen i obciążeń w sieci energetycznej,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym naciskiem na integrację metod i modeli.

Opłata za usługę naliczana jest w zależności od czasu korzystania z niej.

Laboratorium przetwarzania i przesyłania sieciowych multimediów 3D
Dostęp do stanowiska laboratorium umożliwia realizację wyzwań jakie stoją przed nowoczesną infrastrukturą sieciową i usługową w odniesieniu do mediów 3D. Rozwój kompetencji w tym zakresie dotyczy obszarów badań związanych m.in. z integracją wielkoskalowych modeli 3D zarówno ze źródłami rzeczywistych obrazów 3D, jak i ze źródłami rozproszonymi.

Opłata za usługę naliczana jest w zależności od czasu korzystania z niej.

Eksperymentalna przestrzeń badań interakcji użytkowników z usługami sieciowymi nowej generacji w strukturze living labs

Dostęp do stanowisk laboratorium pozwala realizować projekty dotyczące analizy funkcjonowania człowieka w kontekście nowych rozwiązań teleinformatycznych. W ramach przestrzeni tego laboratorium dostępne są następujące stanowiska:

 • interdyscyplinarna przestrzeń co-workingowa, pozwalającą m.in. na testowanie rozszerzonych technik telekonferencyjnych,
 • przestrzeń do badań związanych z e-Umiejętnościami i pracą grupową, pozwalającą na weryfikację i ocenę przydatności rozwiązań ICT w kontekście nowoczesnych metod kształcenia i dokształcania z wykorzystaniem usług sieciowych nowej generacji,
 • przestrzeń interakcji z sieciowymi mediami 3D, stanowiąca fragment eksperymentalnego środowiska interakcji z użytkownikiem,
 • przestrzeń do badań integracji aktywności człowieka z inteligentnym otoczeniem (dynamiczne tworzenie inteligentnych środowisk otoczenia człowieka, dostosowanych do scenariuszy i wymagań aplikacyjnych).

Opłata za usługę naliczana jest w zależności od czasu korzystania z niej.

Laboratorium integracji technologii komunikacyjnych
Dostęp do stanowisk laboratorium daje możliwość prowadzenia badań typu „proof of concept”, a także testowania zaawansowanych technologii ICT, stosowanych i rozwijanych w sieciach komputerowych oraz telekomunikacyjnych nowej generacji.

Opłata za usługę naliczana jest w zależności od czasu korzystania z niej.

Laboratorium bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Dostęp do stanowisk laboratorium pozwala:

 • badać skuteczność rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo,
 • opracowywać nowe metody zabezpieczeń,
 • opracowywać zaawansowane systemy autoryzacji i kontroli dostępu,
 • opracowywać metodologię tworzenia audytów bezpieczeństwa.

Opłata za usługę naliczana jest w zależności od czasu korzystania z niej.

Laboratorium technologii informacyjnych przyjaznych środowisku „Green ICT”
Dostęp do stanowisk laboratorium umożliwia prowadzenie badań w zakresie szeroko rozumianych technologii informacyjnych, mających na celu zwiększenie wydajności komputerów i systemów obliczeniowych przy jednoczesnym zmniejszeniu poboru energii.

Opłata za usługę naliczana jest w zależności od czasu korzystania z niej.

Laboratorium wizualizacji i interakcji
Dostęp do stanowisk laboratorium pozwala na prowadzenie badań nad wirtualną rzeczywistością i teleimersją oraz prac B+R w zakresie technologii wizualizacji i prezentacji danych.

Opłata za usługę naliczana jest w zależności od czasu korzystania z niej.

Laboratorium wirtualne dla e-Nauki
Dostęp do stanowisk laboratorium umożliwia korzystanie z unikalnych przyrządów do badań naukowych oraz narzędzi wspomagających środowisko naukowe w procesie gromadzenia i eksploracji danych pomiarowych.

Opłata za usługę naliczana jest w zależności od czasu korzystania z niej.

Laboratorium telemedycyny
Dostęp do stanowisk laboratorium pozwala prowadzić prace B+R, których efektem są zaawansowane scenariusze i aplikacje telemedyczne.

Opłata za usługę naliczana jest w zależności od czasu korzystania z niej.

Laboratorium technologii oprogramowania usługowego
Dostęp do stanowisk laboratorium umożliwia prace badawcze w zakresie opracowywania modeli, produktów i nowych zastosowań dla rozwiązań programowych, budowanych w oparciu o technologie sieciowe SOA.

Skontaktuj się z nami