Ogłoszenie o naborze Partnerów w ramach konkursu FERS.01.04-IP.05-001/24 ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Działania 01.04 Rozwój systemu edukacji programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe z siedzibą w Poznaniu ogłasza otwarty nabór Partnerów na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 01.04 Rozwój systemu edukacji programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027.

Termin składania ofert – do dnia 29.03.2024 r. Decyduje data wpływu oferty do Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

W związku z omyłką w ogłoszeniu o naborze partnera (ogłoszenie ZDN 1_PCSS_2024) polegającą na tym, że w pkt D dotyczącym kryteriów punktujących w postaci liczby przeszkolonych nauczycieli i/lub uczniów (który odnosi się bezpośrednio do pkt C pkt 5 tiret 3) omyłkowo wskazano jako minimum 10 000 uczestników zamiast 5 000 uczestników, informujemy, że poprawiono zaistniałą niespójność.

W związku z omyłką w cz. II załącznika nr 1 – formularza oferty do ogłoszenia o naborze partnera (ogłoszenie ZDN_1PCSS_2024 załączniki) w rubryce 4 (dotyczącej wartości zrealizowanego projektu szkoleniowego) polegającą na omyłkowym wskazaniu, by podać kwotę środków publicznych na nie przeznaczonych, poprawiono zaistniałą omyłkę, tak aby usunąć niezgodność z pkt C pkt 5 tiret 4 ogłoszenia o naborze, który mówi o projekcie szkoleniowym realizowanym na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł bez rozróżniania źródła tych środków, tj. czy pochodzą one ze źródeł publicznych czy nie.

Załączniki:

1. ogłoszenie ZDN 1_PCSS_2024

2. ogłoszenie ZDN 1_PCSS_2024 załączniki