Konferencja kończąca projekt HELPS

Konferencja kończąca projekt HELPS
30 października 2014 r. w Brukseli odbędzie się konferencja podsumowująca i kończąca projekt HELPS (Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central Europe), którego koordynatorem był PCSS.
Projekt HELPS, realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ma na celu promowanie strategii rozwoju i praktyk poprawy jakości życia grup słabszych społecznie, ze strategicznym ukierunkowaniem na osoby w podeszłym wieku i osoby niepełnosprawne, w obszarach miejskich Europy Środkowej. W szczególności, projekt HELPS ma na celu rozwój i konsolidację innowacyjnych rozwiązań mieszkalnictwa i opieki poprzez wspieranie modeli zintegrowanego zarządzania na poziomie lokalnym, pozwalających na ukierunkowywanie polityk, produktów i usług.
Głównym obszarem prac prowadzonych przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w projekcie HELPS było stworzenie prototypowych aplikacji i usług z zakresu AAL (Ambient Assisted Living), mających za zadanie wspierać osobę starszą lub niepełnosprawną w codziennym życiu, sprzyjać jej aktywizacji i podnoszeniu jakości jej życia. Rozwiązania te realizowane były przy udziale powołanej w ramach projektu platformy współpracy lokalnych interesariuszy zaaganżowanych we wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych. W wyniku tej współpracy zaprojektowano i uruchomiono w pilotowych eksperymentach kilka aplikacji wsparcia, odpowiadających na rzeczywiste potrzeby końcowych beneficjentów. Aplikacje te budowane były przy bezpośrednim udziale osób starszych i niepełnosprawnych, a partnerami merytorycznymi były m.in. Stowarzyszenie Na Tak, Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.