Na MTP o energetyce przyszłości

Na MTP o energetyce przyszłości
Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w ramach IV edycji Targów Energetyki EXPOPOWER 2010 odbyła się ogólnopolska konferencja „Energetyka – Informatyka – Innowacje”. Impreza organizowana była przez Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny i Międzynarodowe Targi Poznańskie przy współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Miastem Poznań. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował prezydent Poznania Ryszard Grobelny.

Tegoroczna edycja Targów EXPOPOWER odbywała się pod hasłem „Przyszłość energetyki – energetyka przyszłości”, obejmująca takie zagadnienia jak wytwarzanie, przesył i dystrybucja energii elektrycznej. Targom towarzyszyły różnego rodzaju imprezy. Jedną z ważniejszych była jednodniowa konferencja „Energetyka – Informatyka – Innowacje”. Wydarzenie to skierowane było głównie do producentów, sprzedawców oraz dystrybutorów energii.

Energetyka to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów przemysłu. Głównym celem przemian w jej zakresie jest jej demonopolizacja, a w przyszłości utworzenie europejskiego wolnego rynku energii. Zakłady energetyczne muszą się zmagać z kolejnymi implementacjami zasady TPA (Third Party Access), która ma zagwarantować odbiorcom swobodny wybór dostawcy. Kolejne regulacje zwiększają zakres wymagań odnośnie funkcjonowania zakładów, a co za tym idzie wspierających ich działanie systemów informatycznych. Aktualnie przedsiębiorstwa energetyczne starają się przede wszystkim umiejętnie zsynchronizować swoje procesy. Istniejące systemy nie są w dostatecznym stopniu zdolne do obsługi obecnych, będących jeszcze w fazie tworzenia, procesów. Ograniczenia, wynikające z cyklu życia produktu, dotyczą także rozwiązań z dziedziny IT, dlatego zmiany w systemach informatycznych sektora energetycznego wydają się być nieuniknione.

Właśnie o innowacjach i konieczności ich wprowadzenia dyskutowali uczestnicy konferencji. Wyniki swoich badań zaprezentowali m.in. przedstawiciele Politechniki Poznańskiej (dr. inż. Eugeniusz Sroczan, dr. inż. Andrzej Kwapisz) i poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego (Monika Bogdał). Swój udział w wydarzeniu zaznaczyło również wyraźnie Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Przedstawiciel PCSS – dr Krzysztof Kurowski poruszył w swoim wystąpieniu zagadnienie systemu monitorowania i zarządzania energią w lokalnych i rozległych sieciach oraz systemach komputerowych – SMOA Devices. Czynników, które zmotywowały PCSS do tworzenia projektów związanych z energetyką było – jak podkreślał dr Kurowski – kilka. Należą do nich m.in.: wzrastające koszty zużycia energii oraz wdrożeń zaawansowanych systemów informatycznych w energetyce, zużycie energii przez ICT na poziomie 2-3% przy rocznym wzroście 20%, definicja „smart grid” – obejmująca innowacje sprzętowe, automatykę oraz rozwiązania programowe na poziomie „inteligentnej sieci” w pojedynczych budynkach, aglomeracjach miejskich itp. Ważną rolę odgrywa również rozwój nowych technologii komunikacyjnych, takich jak transmisje danych, wśród których rozróżniamy: wąskopasmowe (PLC), bezprzewodowe (GPRS, WiFi, ZigBee, WiMax itp.), szerokopasmowe oraz światłowodowe (Polski Internet Optyczny, MPLS, GMPLS). Jednym z powodów zwrócenia się w kierunku szeroko pojętej energetyki jest także możliwość realizacji projektów pilotażowych finansowanych ze środków publicznych oraz specjalizowane rozwiązania ICT dla samorządów i firm prywatnych.

SMOA Devices, czyli system monitorowania i zarządzania energią w lokalnych i rozległych sieciach oraz systemach komputerowych łączy wymienione wyżej elementy w swoistą całość. Doktor Kurowski przedstawił główne cechy i zalety oferowanego rozwiązania dla odbiorców, takie jak: niskie nakłady związane z wdrożeniem oraz integracją systemu, łatwa obsługa i kontrola systemu z wykorzystaniem aplikacji portalowych oraz komunikatorów internetowych, możliwość definiowania dynamicznych procedur kontroli zużycia energii oraz dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika, a także pełne wsparcie techniczne i administracyjne. Kolejną istotną wartością oferowanego rozwiązania dla producentów, operatorów oraz regulatorów jest możliwość integracji z istniejącymi systemami informatycznymi oraz nowymi usługami sieciowymi. Współpraca z firmami i jednostkami samorządowymi oparta jest wówczas na analizie technicznej wykorzystywanej energii elektrycznej przez różne urządzenia komputerowe (komputery osobiste, laptopy, drukarki), analizie możliwości wdrożenia systemu informatycznego, w celu aktywnego monitorowania pracy systemów komputerowych i zużycia energii elektrycznej, a także szacowaniu poziomu oszczędności, wynikających z wdrożenia systemu informatycznego.

Wszystkie te elementy skupiają się wokół zagadnienia Internetu Przyszłości, czyli globalnej integracji czterech elementów: usług, rzeczy, treści i użytkowników. Umożliwia ona tworzenie aplikacji i usług nowej generacji. Istotną częścią Internetu Przyszłości będą aplikacje i usługi związane z szeroko pojętymi mediami, takimi jak energia elektryczna, woda, gaz. Prowadzone prace badawczo-rozwojowe pozwolą na wprowadzenie inteligentnych aplikacji dostosowujących zużycie energii do aktualnego kontekstu, na który składają się: status urządzeń, obecność i lokalizacja użytkowników, temperatura, godzina, aktualne obciążenie sieci, dostępne taryfy oraz aktywności użytkowników w środowisku domowym. W tym kontekście istotne jest także wykorzystanie informacji o zużyciu energii do poszerzenia kontekstu i profilu użytkownika, a także aspekty bezpieczeństwa i prywatności dostępu do danych i inteligentnych „obiektów” przez różne usługi i użytkowników.

Podsumowując swoje wystąpienie dr Kurowski podkreślił, że oferta PCSS obejmuje również wsparcie techniczne przy projektowaniu oraz pilotażowych wdrożeniach nowych usług z wykorzystaniem innowacyjnych technologii Green ICT.

Poznańska konferencja, zgodnie z opinią jej uczestników, nakreśliła szeroki wachlarz problemów związanych z informatyzacją i innowacyjnością rozwiązań IT w branży energetycznej. Wiele pytań postawionych podczas dyskusji wymaga jednak bardziej szczegółowych odpowiedzi, zarówno ze strony przedstawicieli świata nauki jak i biznesu. Okazja do ich zgłębienia nadarzy się podczas kolejnej – zapowiadanej już teraz – edycji konferencji.

Pliki do pobrania:

Prezentacja dra Kurowskiego w formacie pdf