Półmetek projektu eDWIN

Półmetek projektu eDWIN

Prace w projekcie eDWIN (Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin) minęły już półmetek, angażując do współpracy specjalistów z dziedziny IT oraz rolnictwa. Przy tej okazji przypominamy kontekst projektu i jego planowane rezultaty.

Pomysłodawcą i partnerem wiodącym projektu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który zaprosił do współpracy pozostałych partnerów projektu, tj. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Ogółem projekt realizuje 19 partnerów.

Projekt jest realizowany przez 36 miesięcy w okresie od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2022 roku. Jednym z kluczowych czynników decydujących o efektywności i jakości produkcji rolniczej jest ochrona roślin. Poprawy efektywności oczekują producenci rolni, natomiast wysokiej jakości i cech prozdrowotnych żywności – społeczeństwo. Postęp w udoskonalaniu tych czynników wymaga powszechnych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, co z kolei wyznacza kierunek rozwoju usług oferowanych przez ośrodki doradztwa rolniczego – kierunek dążący do cyfryzacji oraz ułatwienia rolnikom dostępu do informacji i usług świadczonych przez Internet.

PCSS jako partner technologiczny odpowiedzialny jest za przygotowanie systemu centralnego cyfrowej platformy, w której zostaną zintegrowane aplikacje rolnika, źródła danych rolniczych, modele matematyczne chorób roślin czy infrastruktura pomiarowa (stacje meteorologiczne ora fenologiczne). Wspólnie z WODR tworzone są również narzędzia dla doradcy rolniczego zintegrowane z systemem centralnym.

Celem realizowanego projektu jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin – systemu, który w znaczący sposób wpłynie na jakość i ilość produkowanej w Polsce żywności. Na cel główny składają się cele szczegółowe:
• wsparcie realizacji unijnej dyrektywy dotyczącej obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin i krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin,
• racjonalizacja stosowania przez producentów rolnych środków ochrony roślin i wspomaganie podejmowania decyzji w ochronie roślin,
• zwiększenie bezpieczeństwa produkowanej żywności,
• poprawa operacjonalizacji danych dotyczących monitoringu zagrożeń przez podmioty realizujące zadania publiczne,
• zwiększenie skuteczności działań i decyzji podejmowanych przez instytucje publiczne,
• wyposażenie kadry doradczej ośrodków doradztwa rolniczego w kompetencje umożliwiające wykorzystanie w praktyce systemów wspomagania decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

W wyniku realizacji projektu zostaną więc udostępnione odbiorcom cztery e-usługi:
1. Wirtualne gospodarstwo.
2. Śledzenie pochodzenia produktów oznaczonych jako pochodzące z rolnictwa i stosowanych środków ochrony roślin.
3. Raportowanie zagrożeń.
4. Udostępnianie danych meteorologicznych.

Odbiorcami powyższych e-usług będą:
• użytkownicy środków ochrony roślin, w szczególności rolnicy, sadownicy, działkowcy;
• doradcy będący pracownikami wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;
• konsumenci żywności i przedsiębiorstwa rolno-przetwórcze;
• jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne prowadzące działalność w zakresie ochrony roślin na szczeblu centralnym;
• uczelnie wyższe, jednostki naukowe, instytuty badawcze i pracownicy naukowi;
• inne instytucje publiczne jak policja czy straż pożarna.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II Osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizuje projekt pod nazwą „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 19 czerwca 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 20 920 583,10 zł, w tym ze środków europejskich pochodzi 17 705 089,47 zł, resztę stanowią środki z budżetu państwa.

W skład Konsorcjum projektowego wchodzą:
• Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego‒ Lider projektu
• Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)
• Instytut Ochrony Roślin ‒ Państwowy Instytut Badawczy
• Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
• oraz 15 Ośrodków Doradztwa Rolniczego