AI4EOSC
Artificial Intelligence for the European Open Science Cloud

Projekt AI4EOSC ma na celu dostarczenie udoskonalonego zestawu usług do opracowywania modeli i aplikacji sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ML) i głębokiego uczenia się (DL). Zostanie to osiągnięte dzięki zwiększeniu oferty usług w przestrzeni Unii Europejskiej poprzez rozbudowę ekosystemu European Open Science Cloud (EOSC). Usługi te będą wykorzystywać zaawansowane funkcje, takie jak rozproszone uczenie maszynowe (m.in. split learning, federated learning); metadane pochodzenia (ang. provenance metadata); przetwarzanie danych oparte na zdarzeniach czy świadczenie usług w architekturze bezserwerowej.

Projekt koncentruje się na narzędziach do świadczenia usług AI, ML DL poprzez włączenie do niego rzeczywistych przypadków użycia aby współprojektować portfolio projektu i tworzyć działania integracyjne.

AI4EOSC opiera swoje działania na ramach technologicznych dostarczonych przez projekt DEEP-Hybrid-DataCloud H2020. Platforma DEEP (dostępna za pośrednictwem portalu EOSC 2) to gotowy system, który jest skutecznie wykorzystywany przez naukowców w UE do szkolenia i opracowywania modeli uczenia maszynowego i głębokiego.

Szczególny nacisk kładziony jest na to, aby zapewnić, że wszystkie wyniki badań i produkty podrzędne (dane, modele, metadane, publikacje itp.) są zgodne z danymi i zasadami badań FAIR.

Konsorcjum AI4EOSC zostało powołane, aby zebrać grupę partnerów zrównoważoną pod względem umiejętności i uzupełniającą się wzajemnie, o silnym zapleczu w zakresie badań, rozwoju, technologii i innowacji. Konsorcjum skupia kilka najbardziej aktywnych instytucji w EOSC w zakresie rozwoju, wdrażania i obsługi rozproszonych ogólnoeuropejskich e-infrastruktur, doświadczone i wysoce innowacyjne MŚP o ogromnym potencjale w dziedzinie AI i szerokim doświadczeniu w przedsięwzięciach technologicznych. Wszyscy partnerzy zaangażowani w działania projektowe posiadają bogate doświadczenie w tworzeniu oprogramowania.

Jako jeden z partnerów akademickich zaangażowanych w projekt, PCSS posiada szerokie doświadczenie w obsłudze infrastruktury obliczeniowej i danych na poziomie europejskim, będąc istotnym interesariuszem w inicjatywie PRACE i EuroHPC.

PCSS jest szczególnie aktywny w obszarze zastosowań technologii w rolnictwie, świadcząc usługi dla administracji publicznej, organów rządowych oraz rolników. Jako partner przypadku użycia „Scenariusz zintegrowanej ochrony roślin” wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zintegruje powstałe wyniki z krajową platformą doradczą, udostępni dane do innych systemów oraz zwaliduje wyniki za pomocą rzeczywistej obserwacji w terenie.

Data rozpoczęcia: 2022-09-01
Data zakończenia: 2025-08-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Horizon Europe