GEANT2020 (GN4-3N)
H2020-SGA-INFRA-GEANT-2018 (Topic [a] Research and Education Networking)

GÉANT to wiodący europejski projekt oparty na współpracy w zakresie sieci oraz związanej z nimi infrastruktury i usług na potrzeby badań i edukacji, przyczyniający się do wzrostu gospodarczego oraz poprawy konkurencyjności Europy. Organizacja opracowuje, realizuje i promuje zaawansowane usługi sieciowe oraz powiązane z nią usługi e-infrastruktury, a także wspiera innowacje i dzielenie się wiedzą wśród swoich członków, partnerów, a także szerszej społeczności zajmującej się badaniami naukowymi i edukacją. Organizacja dociera obecnie do przeszło 50 milionów użytkowników reprezentujących 10 000 instytucji w całej Europie, a także pochodzących z ponad 100 krajów na całym świecie. Finansowany przez Unię Europejską projekt GN4-3 stanowi trzecią szczegółową umowę o grant w ramach ramowej umowy o partnerstwie podpisanej pomiędzy Konsorcjum GÉANT i Komisją Europejską. Projekt przyczynia się do podniesienia rangi europejskich badań naukowych, promowania doskonałości naukowej, a także wolnego dostępu do danych badawczych i ich ponownego wykorzystania.

Data rozpoczęcia: 2019-01-01
Data zakończenia: 2022-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020