OSTrails
Ścieżki planowania, śledzenia i oceny dotyczące Otwartej Nauki

OSTrails to projekt InfraEOSC, który stawia sobie ambitny cel umocnienia zasad FAIR w ekosystemie badawczym poprzez osadzenie łączności i możliwości działania na etapach planowania, śledzenia i oceny badań. Projekt określi, które środki FAIR są akceptowalne dla społeczności, będzie promować porozumienie najważniejszych kwestiach, oraz współtworzyć zestaw metod, narzędzi, usług, wskazówek i szkoleń w celu ułatwienia oceny FAIR i poprawy zgodności z FAIR obiektów cyfrowych (DO) w różnych kontekstach (w różnych dyscyplinach, organizacjach i krajach).
Kluczowe cele projektu są następujące:
Zdefiniowanie architektury referencyjnej OSTrails Plan-Track-Assess Interoperability Reference Architecture (OSTrails-IRA)
Ulepszenie istniejących, powszechnie używanych usług i platform DMP/SKG/FAIR Assessment o nowe możliwości automatyzacji i umożliwienie ich interoperacyjności w celu usprawnienia oceny FAIR od wczesnych etapów badań.
Opracowanie zestawu metod, narzędzi, usług oraz wytycznych i szkoleń wspierających ocenę na wszystkich poziomach: ocena FAIR obiektów cyfrowych, ocena Data Management Plan (DMP) pod kątem kompletności i adekwatności, ocena Science Knowledge Graph (SKG) pod kątem dokładności i zasięgu.
Wspieranie absorpcji poprzez uczestnictwo, łączenie różnych społeczności w celu wspólnego projektowania, walidacji i oceny, w jaki sposób metody, narzędzia, usługi, wytyczne i szkolenia OSTrails mogą być stosowane w świecie rzeczywistym i tworzyć federacyjną infrastrukturę Plan-Track-Assess.
PCSS prowadzi polski pilotaż krajowy, którego celem jest wspieranie tworzenia i utrzymywania wykonalnych planów zarządzania danymi w Polsce. Będzie to polegało na wspieraniu zarządzania cyklem życia danych badawczych z perspektywy naukowców, dostawców danych i powiązanych interesariuszy, którzy określają, w jaki sposób dane będą przetwarzane w trakcie i po zakończeniu projektu badawczego, ale także kto będzie wytwarzał/gromadził te dane, przetwarzał je i analizował, zachowywał je i upewniał się, że dane są możliwe do znalezienia, dostępne i możliwe do ponownego wykorzystania w stosownych przypadkach. Zostanie to osiągnięte poprzez połączenie platformy ROHub PCSS i narzędzi DMP Argos dostosowanych do polskich potrzeb, obie usługi są wbudowane i zintegrowane z EOSC. ROHub to referencyjna platforma zarządzania obiektami badawczymi, wspierająca ochronę i zarządzanie cyklem życia badań naukowych, kampanii badawczych i procesów operacyjnych. ROHub implementuje natywnie paradygmat obiektów badawczych i odpowiadającą mu specyfikację ro-crate do wymiany obiektów badawczych. Oprócz Argos, ROHub integruje kilka innych usług EOSC, dostarczając środowisko badawcze wspierające naukowców i ich zespoły w przyjmowaniu zasad FAIR i Open Science.

Data rozpoczęcia: 2024-02-01
Data zakończenia: 2027-01-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Horizon Europe