ScaleAgData
ScaleAgData 

Unia Europejska postawiła jasne cele realizacji bardziej konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa (Europejski Zielony Ład). Wymaga to podejmowanych w oparciu o dane decyzji przez rolników, rządy i innych decydentów, jednak do tej pory zauważyć można wyraźny brak szczegółowych danych na lokalnym poziomie.

Obecne w rolnictwie sensory i generowane przez nie istotne dane związane z uprawami oraz warunkami otoczenia wydają się nie być dostateczne wykorzystane. Wykorzystanie tych źródeł danych oraz ich ekstrapolacja poprzez integracje z innymi typami danych (np. danymi satelitarnymi) może zaowocować poprawą możliwości regionalnego monitoringu środowiska. Wymagałoby to zmiany paradygmatu działania systemów monitorujących, jak również zaadresowania problemu własności danych oraz ich zarządzaniem.

Założeniem projektu ScaleAgData jest zebranie informacji o sposobie, w jakim te źródła danych powinny być zarządzane w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich interesariuszy, w szczególności rolników, oraz o tym jak te dane mogą zostać z integrowane w regionalne bazy danych monitoringu środowiskowego. Poprzez poszerzenie skali pozyskiwanych danych, informacja z nich płynąca może być współdzielona przez większe społeczności rolników, zmniejszając zarazem różnicę w dostępie do technologii w tym sektorze. Szczególna uwaga poświęcona będzie na innowacyjne technologie sensorowe, przetwarzanie brzegowe, analizę danych oraz nowoczesne zastosowania danych satelitarnych.

Innowacje te zostaną wspólnie opracowane oraz zaprezentowane w 6 Laboratoriach Badań i Innowacji. Laboratoria te zostały starannie wyselekcjonowane by sprostać różnym zidentyfikowanym wyzwaniom oraz wytworzyć i ocenić innowacyjne metody ich rozwiązania. Lokalizacje Laboratoriów zostały dobrane w taki sposób, by zapewnić różne biogeograficzne strefy Europy. Niektóre z Laboratoriów są podzielone na kilka mniejszych pod-zadań, rozlokowanych w różnych regionach, w celu zapewnienia szerszego pokrycia dostępnymi danymi sensorycznymi, pozwalającego na podejmowanie dokładniejszych decyzji w temacie użyteczności produktów i usług w różnych warunkach środowiskowych, jak również pozwalających ocenić możliwość wykorzystania wyników w różnych regionach.

Każde z sześciu Laboratoriów skupia się na konkretnym obszarze. Wykorzystanie zasobów wodnych, Zarządzanie uprawami, Monitoring zbiorów, Jakość gleby, Łąki oraz Nabiał. Przy tak szerokim pokryciu zastosowań, dane sensoryczne mogą być zbierane przy zróżnicowanych warunkach środowiskowych, co pozwala projektowi ScaleAgData na podjęcie problematyki środowiska w czterech aspektach: gleby, wody, powietrza oraz żywych organizmów (w tym wypadku, upraw oraz zwierząt gospodarskich). Przewiduje się, że dla każdego wymienionego zagadnienia, dostępne będzie kilka produktów dla grupy oceniającej oraz użytkowników końcowych, pozwalając na dokładniejszy proces wspólnego projektowania oraz oceny. Szczególny nacisk położony został na wdrożenie zarówno typowych upraw, takich jak pszenica i ziemniaki, z powodu ich szerokiego zastosowania, jak również na uprawy, które zwykle są słabiej pokryte monitoringiem sensorycznym, takich jak rośliny lecznicze, aromatyczne oraz komosa ryżowa.

Całościowe ujęcie pozwoli na ocenę proponowanych innowacji i systemów zarządzania danymi, jak również przedstawi wartość dodaną zwiększonych możliwości systemów monitorujących dla wielu grup użytkowników, takich jak gospodarstwa małe, ekologiczne, sektor finansowy oraz decydenci.

Mając na uwadze przedstawione powyżej założenia, projekt ScaleAgData zamierza wnieść wkład w konkurencyjność i zrównoważenie europejskiego sektora rolnego, jak również w prace partnerstw „Agriculture of Data” oraz „Soil Mission” wewnątrz Horyzontu Europa.

Partnerzy:
VITO, ILVO, DME, NP, ICCS, VTT, LUKE, Kuva, WODR, PCSS, HORTA SRL, IFAPA, ATB, OHB DS, DMK, MIGAL, VRI IES, EGM, CNH, AVR, AUTH, EURAC, AGINS, UGent, DHI, Farm Europe.

Data rozpoczęcia: 2023-01-01
Data zakończenia: 2026-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Horizon Europe
Strona www: