SMARTAGRIHUBS
SmartAgriHubs - Łączenie punktów w celu uwolnienia potencjału innowacji w zakresie cyfrowej transformacji europejskiego sektora rolno-spożywczego

SmartAgriHubs to projekt UE o wartości 20 mln EUR w ramach instrumentu „Horyzont 2020”, zrzeszający konsorcjum złożone z ponad 164 partnerów w europejskim sektorze rolno-spożywczym.

Projekt ma na celu przyspieszenie cyfrowej transformacji europejskiego sektora rolno-spożywczego (agri-food). Projekt umacnia, uaktywnia i rozszerza obecny ekosystem poprzez stworzenie sieci cyfrowych centrów innowacji (Digital Innovation Hubs – DIHs), które pobudzają absorpcję rozwiązań cyfrowych przez sektor rolniczy. Projekt ma na celu zintegrowanie wsparcia technologicznego i biznesowego w ramach podejścia „one-stop-shop” obejmującego wszystkie regiony i wszystkie istotne podmioty w Europie. Sercem projektu jest 28 sztandarowych eksperymentów innowacyjnych demonstrujących innowacje cyfrowe w rolnictwie, wspieranych przez DIH z 9 regionalnych klastrów, w tym ze wszystkich europejskich państw członkowskich.

Jednocześnie SmartAgriHubs poprawia dojrzałość usług innowacyjnych DIH, tak aby innowacje cyfrowe były powielane w całej Europie i szeroko stosowane przez europejskich rolników. Wieloczynnikowe podejście skupiające się na akceptowalności przez użytkowników, zaangażowaniu zainteresowanych stron i zrównoważonych modelach biznesowych zwiększa poziom gotowości technologicznej i rynkowej oraz wprowadza użytkowników na wyższy poziom dostosowania . Efekt ten jest wzmocniany dzięki efektom synergii pomiędzy SmartAgriHubs i RIS3, ponieważ SmartAgriHubs współpracują z regionami europejskimi w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji europejskich, w tym regionalnych funduszy strukturalnych, jak i kapitału prywatnego.

Otwarte zaproszenia do składania wniosków (Open Calls) o łącznym budżecie wynoszącym ±6 mln EUR pozwala na rozszerzenie sieci i zapewnia, że rozwój technologiczny i pojawiające się wyzwania sektora rolno-spożywczego są włączane do portfela usług DIH. Integracyjna struktura i ambitne cele SmartAgriHubs mają na celu zjednoczenie całego europejskiego ekosystemu, „łącząc punkty” w celu zapewnienia Europie światowego przywództwa na rynku AgTech.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe złożone z 164 partnerów, w tym: Wageningen Research, Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, i inni.

Data rozpoczęcia: 2018-11-01
Data zakończenia: 2022-10-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020