ZP: PN 497/2020 willa roboty budowlane etap II
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 03 września 2020
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia etapu II inwestycji w ramach realizacji projektu pod nazwą: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk" jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robót budowlanych dla obiektu położonego przy ul. Wieniawskiego 21/23 w Poznaniu.
Opis przedmiotu zamówienia:
a) Wykonanie zamiennego projektu budowlanego na podstawie zaktualizowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego ("PFU") z grudnia 2019 r. oraz posiadanego projektu budowlanego, na który Zamawiający posiada aktualne, prawomocne Pozwolenie na budowę,
b) Wykonanie projektów wykonawczych i STWIORB,
c) Uzyskanie zamiennego pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu,
d) Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii, ekspertyz, postanowień i odstępstw, innych aktów lub dokumentów niezbędnych do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę oraz do pozwolenia na użytkowanie (w tym Wojewódzkiego Wielkopolskiego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu i Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej),
e) Uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę,
f) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie,
g) Obsługa geodezyjna,
h) Zagospodarowanie placu budowy oraz oznaczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i) Zasilenie budowy w energię elektryczną i wodę.
j) Wykonanie prac rozbiórkowych, budowlanych, remontowych, konserwatorskich, restauratorskich montażowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (między innymi wykonanie):
- wymiany wszystkich stropów,
- wzmocnienia fundamentów,
- hydroizolacji fundamentów,
- drenażu opaskowego wokół budynku,
- nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz elektrycznego,
- instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych z uwzględnieniem szczególnych wymogów obiektu zabytkowego oraz funkcji i wymogów poszczególnych pomieszczeń,
- instalacji elektrycznej wewnętrznej,
- przyłączenia zewnętrznego agregatu prądotwórczego przez zewnętrzną szafę sterująca do zasilania awaryjnego projektowanego budynku,
- zespołu baterii UPS w budynku w celu zasilania awaryjnego budynku,
- instalacji SSP,
- instalacji gazowej (CO2, Azot, Tlen) do poszczególnych pomieszczeń laboratoryjnych,
- instalacji wentylacji mechanicznej, wraz z odrębną instalacją do planowanych dygestoriów,
- konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne, wentylatory do dygestorium wraz z wyciszeniem i wyizolowaniem od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- odrestaurowania zabytkowych drzwi, okien, grzejników i innych elementów zgodnie z ustaleniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu,
- odrestaurowania zabytkowej elewacji budynku,
- nowej przeszklonej windy w przeszklonym zewnętrznym szybkie windowym przy budynku od strony dziedzińca,
- odrestaurowania i wymiany konstrukcji dachowej wraz z pokryciem,
- izolacji termicznej dachu,
- systemu kontroli dostępu,
- systemu sieci informatycznej wraz z podłączeniem światłowodem do serwerowni w budynku przy ul. Wieniawskiego 17/19 należącego do Zamawiającego,
- systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego,
- nowych ścianek działowych, szachtów instalacyjnych,
- nowych tynków, posadzek (drewniane parkietu w biurach, płytki grysowe w laboratoriach), sufitów,
- montażu nowych drzwi do pomieszczeń,
- zagospodarowania terenu w chodniki, drogę, pas uporządkowanej zieleni wraz z nasadzeniami,
- podziemnych pojemników na składowanie odpadów,
- wykonania wszelkich prac wynikających z ustaleń poszczególnych służb (w tym Wojewódzkiego Wielkopolskiego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu),
- wykonania nasadzeń rekompensacyjnych zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25.11.2019 r. (obowiązek wykonania nasadzeń rekompensacyjnych w terminie do 30 listopada 2022 r. w postaci 7 drzew ozdobnych - buk pospolity Dawyck Gold lub grab pospolity Frans Fountaine o obwodzie pnia minimum 16-18 cm na wysokości 1 m, oraz powiadomienia urzędu do dnia 14 grudnia 2022 r. o wykonaniu nasadzeń),
k) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji uzgodnionej z Zamawiającym, a także przeprowadzenie rozruchu i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ich obsługi,
l) Wykonanie dokumentacji powykonawczej do celów archiwalnych MKZ oraz Zamawiającego,
m) Wykonywanie własnym staraniem i na własny koszt, przy udziale Zamawiającego, corocznych przeglądów gwarancyjnych i przeglądów okresowych wynikających z instrukcji eksploatacji obiektu, przeglądów gwarancyjnych i okresowych zamontowanych urządzeń i elementów, a także wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Zamawiającemu,
n) Inne prace, czynności i opłaty (w tym np. projekt organizacji placu budowy, projekt organizacji ruchu, uzyskanie pozwolenia zajęcia pasa ruchu itp.), wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonanie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykaz posiadanej dokumentacji dotyczącej Przedmiotu zamówienia zawarty w części IV SIWZ.
Kody CPV: 45111300-1 roboty rozbiórkowe
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111100-9 roboty w zakresie burzenia
45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu
45113000-2 roboty na placu budowy
45214610-9 roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne


Informacja o finansowaniu

Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji projektu pod nazwą
"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania, budynku mieszkalnego, wielorodzinnego posiadającego status pustostanu na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk" na podstawie umowy, zawartej w dniu 2 kwietnia 2019 r. w ramach Instrumentów Finansowych
wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9.: "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego"
Działanie 9.2.: "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych"
Poddziałanie 9.2.3.: "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych - instrumenty finansowe"
Umowa Inwestycyjna nr IJ18-04951, z dnia 2 kwietnia 2019 r., w sprawie udzielenia pożyczki na realizację wyżej wymienionego projektu
Kwota pożyczki udzielonej ze środków Unii Europejskiej: 14.000.000,00 PLN


Wymagany termin wykonania zamówienia: Max do 31.03.2022

Oferty należy składać do dnia: 23 września 2020 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 105 w bud B

zmiany w terminie składania ofert

  • zmiana dotyczy:
    • nowy termin składania ofert: 23 września 2020 10:00 (poprzedni termin: 21 września 2020 10:00)
    • opis zmian: Zamawiający dokonuje modernizacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokonuje zmian w pkt I.10.2; pkt I.11.1. b) oraz w pkt.II. Formularz oferty SIWZ

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 23 września 2020 o godz. 10:15 w pokoju nr pok 105 bud B

zmiany w terminie otwarcia ofert

  • nowy termin otwarcia ofert: 23 września 2020 10:15 (poprzedni termin: 21 września 2020 10:15)

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Określenie warunków udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.1.2) lit. a) SIWZ.
2) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.1.2) lit. b) SIWZ.
3) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.1.2) lit. c) SIWZ jeżeli wykaże, że spełnia minimalne warunki dotyczące:
A. zdolności technicznej (doświadczenie Wykonawcy) - tj. wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował/wykonał co najmniej:
a) 1 (jedną) (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył) robotę budowlaną, zrealizowaną w trybie "zaprojektuj i wybuduj" o wartości robót budowlanych co najmniej 12.000.000,00 PLN brutto, polegającą na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych.
b) 1 (jedną) usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę lub remont budynku wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, w zakresie której projektowane były łącznie: roboty w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne i wod. - kan., instalacje cieplne, instalacje wentylacyjne, instalacje gazowe, o wartości robót budowlanych co najmniej 12.000.000,00 PLN brutto;
c) 2 (dwie) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone roboty budowlane o wartości robót co najmniej 6.000.000 PLN brutto każda, polegających na remoncie, przebudowie lub rozbudowie, obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmujących co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
B. zdolności zawodowej - tj. wykaże, że na czas realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. posiadającymi odpowiednie wykształcenie i uprawnienia, składającym się z: a) Koordynatora zespołu projektantów - posiadającego aktualne uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) polegające na wykonaniu co najmniej (2) dwóch wielobranżowych dokumentacji projektowych w zakresie remontu, przebudowy lub rozbudowy obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru, dla których wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, a wartość robót budowlanych, które zostały wykonane w oparciu o ww. projekty wynosiła minimum 6.000.000 zł brutto
b) Kierownik Budowy -
- posiadającego uprawienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z póź. zm.) oraz uprawnienie do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
oraz
- posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (z zastrzeżeniem, że w okresie ostatnich 8 lat pełnił tę funkcję w ramach jednej budowy przez okres minimum dwóch lat),
oraz
- posiadającego doświadczenie, w okresie ostatnich 8 lat, w realizacji minimum 1 inwestycji o wartości robót budowlanych minimum 6.000.000,00 zł brutto każda, polegających na remoncie bądź przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
oraz
- posiadającego doświadczenie w realizacji 1 inwestycji o wartości robót budowlanych minimum 6.000.000,00 zł brutto, polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku w trybie "zaprojektuj i wybuduj",
c) Kierownika prac konserwatorskich i prac restauratorskich - posiadającego kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z póź. zm.); osoba ta musi mieć doświadczenie w pracach konserwatorskich i restauratorskich przy polichromiach, sztukateriach i detalu architektonicznym.
UWAGA:
A) Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy z funkcją koordynatora zespołu projektów.
B) Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą brać udział w realizacji zamówienia. Zmiana tych osób wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Nowe, zaproponowane przez Wykonawcę osoby, winny posiadać kwalifikacje i doświadczenie co najmniej tożsame z zastępowaną osobą.
Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo budowlane oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która jest obywatelem jednego
z państw członkowskich Unii Europejskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w rozumieniu art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm. ).
Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden z nich lub wszyscy łącznie spełniają ww. warunki.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z prowadzonego postępowania.
Warunki udziału określone w pkt 10.2 powinni spełniać łącznie wszyscy wykonawcy,
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do oferty)
W przypadku, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, zobowiązanie pisemne do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo w dowolnej dozwolonej przez prawo postaci, adekwatnej do przedmiotu zamówienia (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt I.10.4 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt I.10.2.3) SIWZ.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt I .11.1 litera a) oraz od c) do h), pozostałe dokumenty określone w pkt I.11.1 litera b) SIWZ - jeśli dotyczy w zakresie udostępnianego zasobu.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt I 10.1.1) SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I. 10.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia oraz dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;
b) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda;
- wykazu robót budowlanych zgodnie z zapisami pkt 10.2.3.A wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Przez zamówienie wykonane należy rozumieć:
a) zamówienia rozpoczęte i zakończone w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)
b) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.
- wykazu osób, zgodnie z zapisami pkt 10.2.3.B SIWZ, kierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także informacji na temat doświadczenia zawodowego tych osób; składany wyłącznie przez Wykonawcę, którego oferta została przez Zamawiającego najwyżej oceniona, wezwanego do złożenia oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy;
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
f) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);
g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp);
h) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U.2019poz. 1170 z późn.zm).
Dokumenty wskazane w pkt 11.1. lit. b) - h) SIWZ Wykonawca będzie zobowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty wskazane w pkt 11.1. lit. b) - h) powinny być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt I.10.2. ppkt 3) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór stanowi załącznik nr 3 do oferty.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenie podmiotu trzeciego powinno zostać złożone wraz z ofertą - w zakresie w jakim potwierdza okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.,
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 11.3. SIWZ.
Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 11.1. lit. c - h. Dokumenty wymienione w pkt 11.1. lit. c - h Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust.2 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt 11.1. lit. c - e składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 11.4. lit. (a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 11.4. lit.(b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to, Zamawiający do przeliczania kwoty wyrażonej w walucie innej niż złoty polski na złoty polski, przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni opublikowany kurs przed tym dniem.
W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
c) Oświadczenia, o których mowa w pkt I. 11.1.a) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny zostać złożone przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
d) dokumenty, o których mowa w pkt 11.1. lit. c - h obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
e) w przypadku posługiwania się doświadczeniem realizowanym w ramach konsorcjum (podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie) doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego prac. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków w trybie art. 22a ustawy Pzp;
f) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
h) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
Uwaga:
Wypełniając formularz ofertowy, oświadczenia jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu "np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko ustanowionego reprezentanta.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio,
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993) zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa powyżej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku dokumenty winny być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonych za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (stosowne pełnomocnictwa w oryginale należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność ze niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
Cena (C) - waga 60
Doświadczenie Koordynatora Zespołu Projektantów (DKZP)- waga 15
Doświadczenie Kierownika Budowy (DKB)- waga 15
Termin wykonania prac (T)- waga 10

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 280 000,00 zł Wadium wnosi się na okres 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. Wadium powinno być wniesione na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn.zm.). Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, w tym nie złoży wadium zgodnie z art. 46 ust. 3, zgodnie z art.89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp zostanie odrzucona. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę zleceniodawcy gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp, 5) zapisy odnośnie czasu jej trwania, 6) zapisy odnośnie czasu wygaśnięcia, 7) okres ważności, obejmujący przynajmniej cały okres związania z ofertą, z zastrzeżeniem pkt 8 i 9 poniżej, 8) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty kwoty poręczenia/gwarancji w terminie 15 dni od otrzymania od Zamawiającego żądania zapłaty, 9) jeżeli zostanie przesunięty termin wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przesunąć termin ważności poręczenia/gwarancji w terminie podpisania aneksu do umowy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania przetargowego, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu: 51 1130 1088 0001 3144 8520 0001 w takim terminie, aby zostało ono uznane na rachunku Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk najpóźniej do momentu upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi być sporządzone w języku polskim i musi być złożone wraz z ofertą. Dokument wadium musi być złożony w oryginale. zł

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03/09/2020 pod numerem 580197-N-2020


Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne. (pdf)