ZP: TP1 526/2021 dostawa infrastruktury do badań przesiewowych
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 10 czerwca 2021
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

DOSTAWA INFRASTRUKTURY ZAPEWNIAJĄCEJ STERYLNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU AGAMEDE DO BADAŃ PRZESIEWOWYCH


Wymagany termin wykonania zamówienia: ... od daty zawarcia umowy przez Strony

Oferty należy składać do dnia: 18 czerwca 2021 do godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr .


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 18 czerwca 2021 o godz. 11:00 w pokoju nr .


Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10/06/2021 pod numerem 2021/BZP 00078958/01


Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne. (pdf)