Aktywny udział PCSS w projekcie illuMINEation

Aktywny udział PCSS w projekcie illuMINEation

Europejski przemysł wydobywczy coraz aktywniej poszukuje rozwiązań przeprojektowania procesów tradycyjnego wydobycia poprzez przyjęcie pionierskich innowacji, któremu będzie towarzyszyć szerokie wykorzystanie analityki danych i nowego rodzaju wykorzystania technologii, w szczególności przemysłowego internetu rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT). W ramach finansowanego ze środków UE projektu illuMINEation stworzona zostanie wielopoziomowa rozproszona platforma IIoT, nad którą pracować będzie konsorcjum, w skład którego wchodzi PCSS.

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2020 roku. Jego celem jest podkreślenie znaczących aspektów cyfryzacji w działaniach górnictwa, w celu osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, ochrony środowiska i poprawy wyników ekonomicznych. W ramach projektu stworzona zostanie wielopoziomowa rozproszona platforma IIoT, obejmująca przetwarzanie brzegowe oraz w chmurze i zarządzanie rozproszonymi danymi w oparciu o duże sieci czujników z możliwością prowadzanie bezprzewodowej akwizycji danych. Zaprojektowane zostaną zaawansowane interfejsy użytkownika, dashboardy i aplikacje AR/VR pozwolą na nowoczesny przepływ i zarządzenie informacją. Rygorystyczne podejście do bezpieczeństwa cybernetycznego zapewni odpowiednią ochronę wszystkich przetwarzanych danych.

Projektowanie platformy illuMINEation zostało oparte o konkretne przypadki użycia oraz wyzwania przed którymi stoją wchodzący w skład konsorcjum partnerzy (firmy wydobywcze i producenci sprzętu) oraz w oparciu o wyzwania, przed którymi stoją firmy technologiczne w swoich operacjach. Założone podejście oparte na indywidualnych przypadkach jest gwarancją rozwoju produktów wymaganych przez przemysł i zaspokajające pilne potrzeby w celu zapewnienia bezpiecznej, przyjaznej dla środowiska, wydajnej i zrównoważonej produkcji surowców.

Przeprowadzona zostanie kompleksowa digitalizacja ważnych aspektów górniczych, takich jak złoża kopalniane, stabilność górotworu, monitorowanie stanu urządzeń, bezpieczeństwo personelu górniczego, a także środowiska pracy i kopalni. Projekt IlluMINEation odnosi się do wszystkich trzech kluczowych czynników, które mają wpływ na zrównoważony charakter i rentowność operacji górniczych:

  • wyniki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy pobliskiej społeczności),
  • wpływ na środowisko
  • efektywne wydobycie surowców i ekonomiczna eksploatacja.

Duże sieci czujników zainstalowane w całej kopalni pozwolą na ciągłe gromadzenie danych i budowanie modeli poprzez przyrostowe metody uczenia się, oparte na sztucznej inteligencji, metodach probabilistycznych, statystycznych i dynamicznych metodach optymalizacji.

Jednym z głównych celów projektu IlluMINEation jest poprawa wydajności operacji górniczych oraz poprawa zdrowia i bezpieczeństwa personelu. Spełnienie tych założeń może pociągnąć za sobą także szerokie korzyści, również społeczne, dla górnictwa: akceptację społeczną operacji górniczych czy też uatrakcyjnienie firm górniczych jako potencjalnych pracodawców. Projekt zademonstruje współgranie wielu różnych typów czujników i niejednorodnych strumieni danych w celu zoptymalizowania procesu podejmowania decyzji. Ponadto wyniki projektu stworzą podstawy dla przyszłych cyfrowych produktów obejmujących zarówno zaawansowany sprzęt, jak i oprogramowanie, bezproblemowo zintegrowane za pośrednictwem otwartej, opartej na uznanych standardach, architektury, oferując ogromny potencjał wykorzystania przedmiotowych technologii na rynkach poza UE.

Projekt IlluMINEation ma stać się początkiem innych inicjatyw i wzorem do naśladowania dla wielu szczegółowych dalszych przypadków pilotażowych, mających na celu digitalizację europejskich operacji wydobywczych do poziomu konkurencyjnego w skali międzynarodowej.

Obszarami, które wspiera zespół PCSS to przede wszystkim proces projektowania kompletnej platformy rozproszonego przetwarzania danych IIoT na każdym jej stopniu (Edge, Fog i Cloud). PCSS zapewni również infrastrukturę obliczeniową i bazodanową wymaganą przez platformę IlluMINEation zgodnie z założeniami ustalonymi z wynikami prac projektowych. Dodatkowo prowadzone będzie wsparcie różnych pakietów naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązań Big Data, AI i analityki danych z perspektywy jednostki HPC.

Partnerzy projektu wspólnie tworzą wysokiej jakości multidyscyplinarne konsorcjum charakteryzujące się wyważonym zgromadzeniem wiodących światowych graczy przemysłowych i akademickich z wielu dziedzin, zarówno technicznych jak i zastosowań, takich jak: geologia, górnictwo, nauki o środowisku, modelowanie i symulacja procesów, programiści czujników, firmy sieciowe IT, specjaliści IIoT, eksperci ds. cyberbezpieczeństwa itp. Co najważniejsze, cztery europejskie firmy wydobywcze (Mineral de Orgiva, Hiszpania; Boliden, Szwecja; RHI Magnesita, Austria oraz KGHM Polska Miedź, Polska) i jedna z wiodących na świecie firm produkujących sprzęt górniczy (EPI-Szwecja) są częścią zespołu projektowego, tworząc razem grupę partnerów przypadków użycia.

Podsumowując, konsorcjum illuMINEation posiada potrzebne doświadczenie, wiedzę, know-how i najnowocześniejsze udogodnienia, które pozwalają w pełni wykorzystać potencjał innowacji cyfrowych. Konsorcjum składa się z 19 partnerów z sześciu krajów europejskich (Austrii, Szwecji, Polski, Niemiec, Hiszpanii i Finlandii), łączących wiedzę fachową siedmiu uniwersytetów i organizacji badawczych i siedmiu partnerów z sektora przemysłowego.