Projekt Fit4Work na AAL Forum 2016

Projekt Fit4Work na AAL Forum 2016

Podczas wystawy towarzyszącej AAL Forum (26-28 września 2016 r. w Gallen, Szwajcaria), zaprezentowana zostanie demonstracja prototypu systemu Fit4Work.

Fit4Work: Samozarządzanie kondycją fizyczną i psychiczną osób starszych aktywnych zawodowo, to projekt którego głównym celem jest opracowanie innowacyjnego systemu teleinformatycznego umożliwiającego detekcję, monitorowanie i przeciwdziałanie fizycznemu i psychicznemu stresowi związanemu z wykonywaniem obowiązków zawodowych przez osoby w wieku ponad 55 lat. Aktywny udział tej grupy społecznej w tworzeniu siły roboczej wymaga od osób do niej należących szczególnej dbałości o własne możliwości w sferze fizycznej i mentalnej. Oba te obszary należy rozpatrywać jednocześnie: badania wskazują na powiązanie sfery fizycznej i psychicznej w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia.

W celu wsparcia pracowników w zarządzaniu swoja kondycją fizyczną i psychiczną proponuje się zaangażowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podstawą opracowywanego systemu będzie obecny stan techniki w zakresie takich kluczowych obszarów, jak techniki trójwymiarowego wykrywania i analizy ruchu, przenośne czujniki biomedyczne, czujniki otoczenia, urządzenia mobilne, narzędzia budowy warstwy pośredniej dla środowisk wsparcia otoczeniem oraz platformy chmurowe. Technologie te, dostępne dzisiaj w postaci urządzeń i usług na rynku rozszerzone zostaną o specjalizowane komponenty zdolne do zbierania, przechowywania i analizy informacji związanej z kondycją fizyczną i psychiczną człowieka w celu udostępnienia spersonalizowanych zaleceń oraz programów ćwiczeń za pomocą intuicyjnych aplikacji.

AAL Forum to jedno z największych w Europie wydarzeń skupiających się wokół innowacyjnych rozwiązań, nawiązywania kontaktów i omawiania problemów w ramach społeczności AAL (Ambient Assisted Living). Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem: „Ageing well with technology. Innovations ready for breakthrough”.

Podczas, towarzyszącej Forum, wystawie zaprezentowane zostanie demo prototypu systemu w projekcie Fit4Work, koordynowanego przez PCSS. Adresatami Fit4Work są osoby powyżej 55-go roku życia pragnące pozostać aktywne zawodowo. Celem projektu jest zapobieganie chorobom związanym z pracą i miejscem pracy przez zmotywowanie do utrzymywania odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej, zarządzania stresem psychicznym, monitorowania jakości powietrza w miejscu pracy.

Ostatniego dnia wydarzenia – w środę 28 września – Michał Kosiedowski z Działu Usług Internetu Przyszłości przeprowadzi warsztaty związane z tematyką Forum.