Projekty DEMETER i SmartAgriHubs organizują webinar „Zmieniające się oblicze rolnictwa”

Projekty DEMETER i SmartAgriHubs organizują webinar „Zmieniające się oblicze rolnictwa”
Europejski sektor rolny niezaprzeczalnie stoi przed kilkoma wyzwaniami, w tym starzeniem się populacji i nierównością płci. Jednak bezpośrednie stawienie czoła tym wyzwaniom może stanowić okazję do rozwoju zawodowego dla nowych pokoleń, w których kobiety doświadczą przyspieszenia na drodze do równouprawnienia.

Aby jasno określić obecny stan i rosnące możliwości w rolnictwie, DEMETER i SmartAgriHubs, wiodące projekty w ramach programu Horyzont 2020 promujące cyfrową transformację europejskiego sektora rolno-spożywczego, organizują seminarium internetowe „Zmieniające się oblicze rolnictwa” (17 lutego, godz. 10.00 CET), podczas którego omawiane będą kwestie młodzieży, równości płci i cyfryzacji w rolnictwie.

W 2020 r. przemysł rolniczy w UE wytworzył szacunkową wartość dodaną brutto w wysokości 177 mld EUR, co stanowi 1,3% unijnego PKB. Za tymi liczbami zatrudnionych kryje się 9,7 mln osób, ale tylko jeden na dziesięciu kierowników gospodarstw rolnych w UE jest w wieku poniżej 40 lat. Oznacza to starzejącą się siłę roboczą, którą trzeba będzie zastąpić następnym pokoleniem rolników i osobami o innych powiązanych profilach zawodowych.

Istotne wnioski dotyczące wieku, płci, luki płacowej i edukacyjnej w rolnictwie można wyciągnąć z danych zebranych w „Statystyce rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa — edycja 2020”, wykorzystując dane z ostatniego Eurostatu (2016) oraz badania „Status zawodowy kobiet wiejskich w UE – 2019”:

• Większość gospodarstw rolnych (57,8%) w Unii Europejskiej jest prowadzona przez rolników w wieku 55 lat i więcej.
• Tylko 28,7% kierowników gospodarstw rolnych to kobiety. Brak równowagi płci wśród rolników jest szczególnie silny w Holandii; tylko 1 na około 20 rolników (odpowiednik 5,2%) w 2016 r. stanowiły kobiety. Kobiety rolnicy pracują również szczególnie rzadko na Malcie (6,0% wszystkich rolników), w Danii (7,7%) i w Niemczech (9,6%).
• W odniesieniu do gospodarki jako całości, zarobki godzinowe brutto kobiet są średnio o 16,2% niższe od zarobków mężczyzn w Unii Europejskiej (UE-28) i o 16,3% w strefie euro (EA-19).
• Bardzo niewielu kierowników gospodarstw rolnych w UE posiada pełne przeszkolenie rolnicze. Większość kierowników gospodarstw rolnych w UE ma jedynie praktyczne doświadczenie; tak było w przypadku 7 na 10 osób (68,3%). Mniej niż 1 na 10 (8,9%) kierowników gospodarstw rolnych posiadał pełne przeszkolenie rolnicze, a pozostali (22,7%) mieli podstawowe przeszkolenie rolnicze.

Sektor rolniczy musi wyraźnie stawić czoła wyzwaniu, jakim jest wypełnienie tej luki pokoleniowej i uprzedzeń ze względu na płeć, aby utrzymać konkurencyjność na poziomie globalnym. Niemniej jednak, fakty te dają ogromną szansę na rozwój, zachęcając nowe pokolenia do pracy w rolnictwie. Przekonanie młodych profesjonalistów do rozwijania kariery w rolnictwie jest kluczem do realizacji przemiany pokoleniowej w rolnictwie oraz do osiągnięcia równości płci zarówno w odniesieniu do siły roboczej, jak i na stanowiskach kierowniczych. W tym kontekście edukację i technologię wymienia się jako główne czynniki rewitalizujące, działające jako dźwignia rozwoju zawodowego, dynamizacji gospodarczej i spójności społecznej na obszarach wiejskich.

Edukacja, wiedza i transfer technologii to ciągłe rozwiązania mające na celu przezwyciężenie barier związanych z wymianą pokoleniową i uprzedzeniami dot. płci w rolnictwie. Co więcej, trend w kierunku cyfryzacji rolnictwa już umożliwił dywersyfikację i wzbogacenie ról zawodowych w rolnictwie: młodzi rolnicy współpracują teraz z inżynierami IT i telekomunikacji, badaczami danych, badaczami i innymi profilami technologicznymi. Według danych Markets and Markets szacuje się, że globalny rolniczy rynek Internetu Rzeczy (IoT) wzrośnie z 11,4 mld USD w 2021 r. do 18,1 mld USD do 2026 r. Z prognozy tej wynika, że ​​sektor rolniczy wkrótce doświadczy intensywnej transformacji w przemysł technologiczny i przemysł oparty na danych.

Specjalistyczne i formalne szkolenie młodych rolników pomoże im w zarządzaniu agrobiznesem, ale także w łatwym przyjmowaniu inteligentnych rozwiązań agrotechnicznych opartych na IoT i sztucznej inteligencji (AI). Oba punkty są istotne, aby pomóc w realizacji ambitnych celów strategii „od pola do stołu” w ramach unijnego Zielonego Ładu, której celem jest przejście na zrównoważony system żywnościowy, zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu rolnictwa na środowisko i generowaniu uczciwej rentowności dla rolników.

Dlatego kluczem do zabezpieczenia przyszłości europejskiego rolnictwa jest zapewnienie wsparcia dla nowych pokoleń, przy jednoczesnym zagwarantowaniu równości płci. W ten sposób uda się wzmocnić europejski sektor rolniczy z szerokiej perspektywy, która obejmuje rozwój obszarów wiejskich, reakcję na zmiany klimatyczne, konkurencyjność gospodarczą i gwarancję dostaw żywności.

Zarejestruj się już teraz na webinarium DEMETER i SmartAgriHubs, które odbędzie się 17 lutego w godzinach 10-11:30 (CET) i weź udział w dyskusji.
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwrd-uurTwiHt1Hsb2fP7906lc4mceR8fmK

 

O DEMETER i SmartAgriHubs
DEMETER ma na celu doprowadzenie do cyfrowej transformacji europejskiego sektora rolno-spożywczego poprzez szybkie przyjęcie zaawansowanych technologii IoT, nauki opartej na danych i inteligentnego rolnictwa, zapewniając jego długoterminową rentowność i zrównoważony rozwój. Projekt dąży do stworzenia bezpiecznego i zrównoważonego europejskiego ekosystemu technologii IoT i biznesu. Projekt DEMETER przedstawi rzeczywisty potencjał zaawansowanej, opartej na standardach, interoperacyjności między technologiami IoT poprzez dostosowanie i rozszerzenie istniejących standardów w nadrzędny Model Informacji Rolniczej.
Strona internetowa: https://h2020-demeter.eu/
Koordynator projektu: Kevin Doolin w Walton Institute

SmartAgriHubs to projekt unijny o wartości 20 mln euro w ramach programu Horyzont 2020, który skupia konsorcjum ponad 164 partnerów z europejskiego sektora rolno-spożywczego. Celem projektu jest cyfryzacja europejskiego rolnictwa poprzez stworzenie ekosystemu innowacji w rolnictwie, ukierunkowanego na doskonałość, zrównoważony rozwój i sukces.
Strona internetowa: https://www.smartagrihubs.eu/
Koordynator projektu: George Beers