AI-ENTR4YOUTH
Łączenie sztucznej inteligencji i edukacji w zakresie przedsiębiorczości dla młodzieży

Zakres projektu obejmuje opracowanie, przetestowanie i ocenę nowego, innowacyjnego programu w zakresie przedsiębiorczości i sztucznej inteligencji, który może zostać włączony do głównego nurtu w celu poprawy systemów edukacji i szkoleń (oraz skuteczności polityk i praktyk w tej dziedzinie).

Oczekiwane główne rezultaty bezpośrednie:
● PoC dla innowacyjnego programu szkolenia gotowości AI,
● programy pilotażowe
● dokument strategiczny zawierający zalecenia, zestawy narzędzi i wytyczne dotyczące edukacji cyfrowej,
● 3 regionalne ekosystemy wspierające osiągnięcie wpływu systemowego na poziomie europejskim.
Grupy docelowe to głównie partnerzy projektu (szkoły, studenci, nauczyciele, organizacje pozarządowe, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa) oraz interesariusze zewnętrzni (rodzice, biznes/międzysektorowy rynek pracy, decydenci).

Projekt jest realizowany przez konsorcjum 10 partnerów z pięciu krajów, w skład którego wchodzą organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Data rozpoczęcia: 2023-01-01
Data zakończenia: 2025-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Erasmus +
Strona www: