EAP CONNECT 2
EU4Digital: Connecting Research and Education communities

Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w EaPConnect i opiera się na sukcesach poprzedniego projektu. Celem głównym projektu jest zbliżenie społeczności naukowo-badawczych i edukacyjnych w Europie i regionie Partnerstwa Wschodniego. Projekt ma trzy główne cele:

1. Rozwój infrastruktury sieciowej w celu zwiększenia skali transgranicznej wymiany naukowej. Realizacja tego celu opiera się na zakupie infrastruktury sieciowej (lub IRU – Indefeasible Rights of Use of networks), aby zapewnić dostęp do autostrad cyfrowych.

2. Zwiększenie wykorzystania usług zrealizowanych w ramach EaPConnect i rozwój nowych usług w celu ulepszenia współpracy międzynarodowej badawczo-edukacyjnej. Realizacja tego celu zakłada rozwój usług technologii informacyjnych.

3. Wzmocnienie pozycji krajowych sieci naukowych (NRENs) w ekosystemie krajowych Sieci naukowo-badawczych i edukacyjnych. Ten cel realizowany jest poprzez budowę kompetencji i współdzielenie wiedzy w kontekście trwałości finansowej.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum sieci edukacyjnych z krajów Partnerstwa Europejskiego  w regionie Europy wschodniej oraz Kaukazu południowego, jak i UE. Projekt jest koordynowany przez Europejską organizację zrzeszającą sieci edukacyjne – GÉANT.

Data rozpoczęcia: 2020-07-01
Data zakończenia: 2025-06-30
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Umowa GÉANT