GreenDigit
Ekologiczna cyfrowa infrastruktura badawcza przyszłości

Zmniejszenie wpływu usług i technologii cyfrowych na środowisko musi stać się priorytetem zarówno dla działania istniejących usług cyfrowych, jak i projektowania przyszłej infrastruktury cyfrowej. Zużycie energii i ślad węglowy to dwa najczęściej wymieniane czynniki wpływające na środowisko, a infrastruktura cyfrowa przyczynia się obecnie do 3 do 4% całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GHG) na świecie, przy wzroście o 8% rocznie. W szczególności, według różnych źródeł, sama część infrastruktury sieciowej jest odpowiedzialna za 2-14% wpływu na środowisko cyfrowe, głównie ze względu na zużycie energii elektrycznej. Cyfrowa infrastruktura badawcza jest podstawowym narzędziem w rozwoju badań od projektu do rynku. Co więcej, usługi cyfrowe stają się „instrumentem +1” dla wielu tematycznych (tj. specyficznych dla dyscypliny naukowej) ESFRI, a także ze względu na wyzwania związane z dużymi zbiorami danych wywołane przez nowoczesne instrumenty naukowe.
GreenDIGIT podchodzi do problemu zmniejszenia wpływu RI na środowisko z ogólnego koncepcyjnego punktu widzenia, odnosząc się do wszystkich głównych czynników, które definiują i wpływają na wpływ RI na środowisko i klimat. Obejmuje to (i) fizyczną infrastrukturę cyfrową, w tym centra danych i sieci komputerowe, które są głównym czynnikiem zużycia energii w infrastrukturze cyfrowej; (ii) narzędzia dostawcy, które umożliwiają monitorowanie energii i wydajności infrastruktury cyfrowej; (iii) narzędzia użytkownika i indywidualne środowisko badawcze, które mogą być silnym czynnikiem zmniejszającym zużycie energii poprzez optymalne projektowanie naukowych przepływów pracy i minimalizowanie wykorzystania zasobów poprzez wspieranie odtwarzalności badań i optymalizację zarządzania danymi badawczymi ze świadomością wpływu.
W tym celu GreenDIGIT opracuje architekturę referencyjną dla przyszłych zrównoważonych RI, która obejmie wszystkie czynniki wpływające na efektywność energetyczną, wpływ na środowisko oraz zrównoważone działanie i ewolucję RI (ang. Research Infrastructure) w całym jej cyklu życia. Proponowana architektura referencyjna zapewni podstawę do projektowania komponentów RI, definiowania modeli operacyjnych i metryk do oceny energii i wpływu oraz opracowania kompleksowego modelu optymalizacji dla różnych obciążeń i aplikacji. Aby zagwarantować przyjęcie zidentyfikowanych rozwiązań przez zainteresowane strony zaangażowanych RI DIGIT oraz przez inne RI ESFRI, GreenDIGIT opracuje ogólne metodologie oceny wpływu RI, zalecenia techniczne i polityczne dla operatorów RI i decydentów. GreenDIGIT opracuje modelowe programy nauczania i dostarczy zestaw modułów szkoleniowych dotyczących ogólnych i specyficznych umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju dla różnych kategorii ról organizacyjnych i podmiotów w RI. Podstawą wszystkich działań projektowych będzie badanie RI i analiza krajobrazu na początku projektu, które dostosują rozwój GreenDIGIT do istniejących praktyk i rzeczywistych potrzeb docelowych RI. Opisane podejście koncepcyjne pozwoli osiągnąć zdefiniowane cele i dostarczyć oczekiwane rezultaty.
Cele badawcze
O1: Ocena statusu i trendów obliczeń o niskim wpływie na środowisko w ramach czterech cyfrowych infrastruktur badawczych (EGI, SLICES, SoBigData, EBRAINS) oraz w szerszej społeczności dostawców usług cyfrowych ESFRI, w celu opracowania zaleceń i planów działania dla dostawców w trakcie i po zakończeniu projektu.
O2: Zapewnienie architektury referencyjnej i zasad projektowania, a także możliwego do zastosowania modelu dla RI w zakresie oceny i monitorowania wpływu na środowisko, odzwierciedlającego cały cykl życia RI i obejmującego komponenty infrastruktury cyfrowej oraz ich interakcję z szerszym środowiskiem.
O3: Opracowanie i walidacja nowych i innowacyjnych technologii, metod i narzędzi dla dostawców usług cyfrowych w ramach europejskich infrastruktur badawczych, dzięki którym mogą oni zmniejszyć zużycie energii i ogólny wpływ na środowisko.
O4: Opracowanie i dostarczenie naukowcom narzędzi technicznych, które pomogą im w projektowaniu, realizacji i udostępnianiu aplikacji cyfrowych świadomych wpływu na środowisko, z uwzględnieniem odtwarzalności, otwartej nauki i zarządzania danymi FAIR. GreenDIGIT zapewni naukowcom wirtualne środowiska badawcze i otwartą platformę.
O5: Kształcenie i wspieranie dostawców usług cyfrowych w społecznościach RI w zakresie dobrych praktyk dotyczących świadomego wpływu na środowisko zarządzania cyklem życia oraz eksploatacji infrastruktury i usług.

Konsorcjum:

1. University of Amsterdam, Netherlands (Coordinator)
2. Czech Education and Scientific Network, Czechia
3. GREENSPECTOR, FR
4. EGI Foundation, Netherlands
5. Technical University of Munich, Germany
6. EBRAINS, BE
7. Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Poland
8. Spanish National Research Council, Spain
9. Mandat International, Switzerland
10. National Research Council, Italy
11. SZAMITASTECHNIKAI ES AUTOMATIZALASI KUTATOINTEZET, HU
12. University of Thessaly, Greece
13. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Italy
14. French National Centre for Scientific Research, France
15. Sorbonne University, France

Data rozpoczęcia: 2024-03-01
Data zakończenia: 2027-02-28
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Horizon Europe
Strona www: