OpenAgri
OpenAgri - Gdzie innowacje sprzyjające włączeniu społecznemu spotykają się z rolnictwem!

Ogólnym celem projektu OpenAgri jest demokratyzacja rolnictwa cyfrowego poprzez umożliwienie rozwoju i wdrażania innowacyjnego, efektywnego kosztowo i energooszczędnego oprogramowania Open Science oraz otwartych, opartych na sprzęcie rolniczych technologii cyfrowych (ADS), które mogą działać z wysoką wydajnością nawet w odległych obszarach o słabej łączności.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
zapewnienie współtworzenia ADS poprzez zaangażowanie rolników i doradców rolniczych w partycypacyjne działania prototypowe inspirowane podejściem makerspaces;
zapewnienie dostępu do szeregu usług oprogramowania systemu operacyjnego wielokrotnego użytku zaprojektowanych w celu obsługi trybu przetwarzania brzegowego i mieszanego oraz „infrastruktury socjotechnicznej”.
Wykorzystując podejście wielopodmiotowe, OpenAgri zaangażuje rolników, dostawców ADS, doradców rolniczych i naukowców w 14 projektów pilotażowych na rzecz zrównoważonych innowacji (SIP) w ≥10 krajach w całej Europie i poprowadzi ich we współtworzeniu i pilotowaniu ADS brzegowych, chmurowych i mieszanych, odpowiadających na ważne wyzwania związane z produkcją rolną. 5 SIP zostało wstępnie wybranych, a 9 kolejnych zostanie przyznanych w drodze Open Call, umożliwiając dynamiczną reakcję na zmieniający się krajobraz polityczny i technologiczny.
PCSS kieruje zadaniem związanym z interoperacyjnością, udostępnianiem i ponownym wykorzystywaniem danych, w tym projektowaniem wspólnego modelu semantycznego OpenAgri (OCSM), rozwiązań w zakresie harmonizacji i integracji danych oraz ich połączenia ze standardowymi interfejsami API. PCSS jest również liderem SIP4 – Arable/Sugar beet and Potatoes. Projekt pilotażowy zajmie się potrzebami wydajnego nawadniania, zmniejszając zużycie wody i regulując ją w celu wspierania wzrostu i całkowitej wydajności, minimalizując choroby (z powodu nadmiernej wilgotności gleby) – jest to ważne ze względu na załamanie klimatu, ponieważ w Wielkopolsce występuje mniej opadów rocznie, mniej wód gruntowych, oznaki pustynnienia i są problemy w kwestii różnorodności biologicznej.

Data rozpoczęcia: 2024-01-01
Data zakończenia: 2027-06-30
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Horizon Europe