Seminarium PCSS: dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ – „Energetyka komunalna i GIS”

Seminarium PCSS: dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ – „Energetyka komunalna i GIS”
W poniedziałek, 10 stycznia 2022 roku, zapraszamy na czwarte otwarte seminarium PCSS. Prelegentem będzie dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, która zaprezentuje temat „Energetyka komunalna i GIS”. Współautorkami referatu są dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. uczelni oraz dr hab. inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ. Poniżej prezentujemy biografie prelegentki oraz współautorek.

Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu otwartych seminariów PCSS „Wyzwania dla infrastruktury informatycznej nauki w erze transformacji cyfrowej”.

Moderatorem seminarium będzie dyrektor PCSS – dr inż. Cezary Mazurek.

Tematem wystąpienia będzie zaprezentowanie dotychczasowych wyników prac pracowników Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska i Ogólnouczelnianego Laboratorium Analiz Geoprzestrzennych Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie pogłębiania wiedzy o mieście w zakresie przede wszystkim energetycznych modeli, których zadaniem jest wykazanie działań mających wpływ na wzrost efektywności energetycznej w budownictwie oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków licząc w skali miasta. Działania te są kontynuacją kilkuletnich prac i doświadczeń związanych z pracami nad modelami miejskimi i polityką zrównoważonego rozwoju oraz wpływem na efektywność podejmowanych decyzji jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do polityki przestrzennej i polityki kształtowania zagospodarowania przestrzeni.

Zapraszamy na spotkanie, które rozpocznie się 10.01.2022 r. o godzinie 14:30 w formie hybrydowej na platformie Webex

 

 

dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ

Urbanista i pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego z 15 letnim stażem. Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ. Kierownik Ogólnouczelnianego Laboratorium Analiz Geoprzestrzennych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Były Kierownik Biura Planowania przestrzennego Wydziału Rozwoju Miasta Zielona Góra.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących :
– wspomagania procesów decyzyjnych w planowaniu przestrzennym przy wykorzystaniu hybrydowych modeli, łączących 3D/4D z analizami realizowanymi przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji,
– zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie energooszczędności i polityki przestrzennej miast oraz możliwości kształtowania przestrzeni na poziomie gminy za pomocą ustaleń dokumentów planistycznych. Zasadniczymi tematami prowadzonymi w studiach naukowych są:

1) analiza zapisów dokumentów planistycznych gmin w aspekcie ochrony krajobrazu kulturowego i oszczędności energetycznej, jak również skutków ich realizacji
w przestrzeni,
2) polityka rozwoju miast w kontekście wymogów UE dotyczących efektywności energetycznej,
3) rozwój i zarządzanie przestrzenią miast; Rewitalizacja, modernizacja odbudowa zdegradowanych obszarów miejskich,
4) problematyka ochrony terenów zielonych w dokumentach planistycznych,
5) modele matematyczne jako narzędzie wspomagania polityki przestrzennej;

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Stopień dr hab. nauk technicznych uzyskany na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Rzeczoznawca oraz biegły w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych oraz do wykonywania opinii na rzecz organów sprawiedliwości, organów administracji publicznej, jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych.

 

 

dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. uczelni

Geodeta i kartograf, w 1999 roku ukończyła Wydziała Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu, kierunek geodezja i kartografia. W 2006 na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej obroniła rozprawę doktorską, a w 2013, również na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, na podstawie rozprawy habilitacyjnej stanowiącej zwarty cykl publikacji oraz oceny dorobku naukowego uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Od 1999 rok pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2016-2019 Prodziekan ds. nauki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; w latach 2019-2020 dyrektor Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz przewodnicząca rady dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport. Aktualnie Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Zielonogórski.

Jest autorką lub współautorka monografii oraz podręczników, a także ponad 10 publikacji tematycznie związanych z prowadzonymi badaniami naukowym, z zakresu:
• wykorzystania sztucznej inteligencji do rozwiązywania zagadnień z geodezji inżynieryjnej, w szczególności identyfikacji przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych,
• interdyscyplinarnych zagadnień, które dotyczą zastosowań sztucznej inteligencji w budownictwie, planowaniu przestrzennym i inżynierii środowiska wraz z wykorzystaniem matematycznych metod wielokryterialnego wspomagania procesów decyzyjnych.

Jest edytorem tematycznym czasopisma Geodesy and Cartography sekcja Geodezja Inżynieryjna publikowanego przez Komitet Geodezji PAN oraz członkiem rady naukowej czasopisma Civil and Environmental Engineering Reports, a także edytorem specjalnych wydań czasopism Remote Sensing oraz Geosciences. Na kadencję 2020-2024 została wybrana na członka Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, jest członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Pełni funkcję przewodniczącej jury ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej organizowanej cyklicznie dla uczniów techników geodezyjnych. Jest odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Od początku pracy zawodowej współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Realizacja prac wspólnie z podmiotami gospodarczymi oraz na ich zlecenie spowodowała, że jest autorką i współautorką kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych. Kierowała oraz brała udział w projektach realizowanych wspólnie z przemysłem. Jest współautorką zgłoszeń patentowych oraz wzorów użytkowych krajowych i europejskich. Posiada uprawnienia zawodowe z zakresu geodezyjna obsługa inwestycji.

 

 

dr hab. inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ

Architekt i pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego z 25 letnim stażem. Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki UZ.

Obecne zainteresowania:

• sporządzenie strategii działań dla polityki energetycznej w miastach w poszczególnych obszarach przestrzennych uwzględniającej lokalne warunki dla miast;
• tworzenie metody analizy zużycia energii w mieście na podstawie danych mapowych oraz dokumentów ze skazaniem metody implementacji dyrektyw UE oraz rozwiązań zrównoważonych i promujących OZE w budownictwie mieszkaniowym do prawodawstwa polskiego z uwzględnieniem samorządności gmin;
• analiza zużycia energii pierwotnej i końcowej w kontekście rozwiązań technicznych, technologicznych i funkcjonalnych budynków;
• wykorzystanie narzędzia do mapowania partycypacyjnego stosowanego jako metody i techniki łączące kartografię (rozumianą jako przenoszenie na mapy informacji odnoszących się do przestrzeni) z metodami badań społecznych (wywiadami pogłębionymi, ankietami) lub technikami ułatwiającymi włączanie lokalnych interesariuszy w procesy decyzyjne (partycypacja społeczna);
• wnioskowanie w oparciu o nieostre kryteria, rozumiane jako klasyfikacja za pomocą wielu reguł „jeżeli-to” do reprezentacji wiedzy człowieka, w tym terminów lingwistycznych. Obecność mniej istotnych lub wysoce skorelowanych cech często zmniejsza dokładność klasyfikacji, a selekcja cech, w której wybiera się większość zmiennych informacyjnych do generowania modelu, jest ważnym krokiem w modelowaniu opartym na danych.

Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej w 1995 r. Tam też Studia Podyplomowe: Architektura Krajobrazu na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej oraz stopień naukowy – doktorat w 2004 r. Stopień dr hab. nauk technicznych uzyskany na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 2019 r.