Seminarium PCSS: Giorgio Castellan, dr Anne Claire Mireille Fouilloux, dr Elisa Trasatti – „Earth Science – Sea Monitoring and Atmospheric scientific communities – RELIANCE”

Seminarium PCSS: Giorgio Castellan, dr Anne Claire Mireille Fouilloux, dr Elisa Trasatti – „Earth Science – Sea Monitoring and Atmospheric scientific communities – RELIANCE”
Kolejne Seminarium PCSS (8. edycja) zatytułowane: „Earth Science – Sea Monitoring and Atmospheric scientific communities – RELIANCE” odbędzie się 7 marca 2022 r. o godz. 14:30. Wykład wygłosi trzech prelegentów: Giorgio Castellan, dr Anne Claire Mireille Fouilloux i dr Elisa Trasatti. Moderatorem spotkania, organizowanego w ramach cyklu otwartych seminariów PCSS „Wyzwania dla infrastruktury informatycznej nauki w erze transformacji cyfrowej”, będzie dr Raul Palma de Leon, Kierownik Działu Analityki i Semantyki Danych w PCSS.

Spotkanie zostanie zorganizowane na platformie Webex w dniu 7 marca 2022 r. o godz. 14:30.

 

Temat seminarium

Po krótkim wprowadzeniu na temat społeczności Geohazard i jej głównego wkładu w Zarządzanie Ryzykiem Katastrof, seminarium skupi się na następujących zagadnieniach:

  •  główne wymagania społeczności Geohazard w zakresie infrastruktury obliczeniowej i storage’owej;
  • wyzwania związane z e-Infrastrukturą w procesie implementacji Otwartej Nauki i zasad FAIRness;
  • w jaki sposób usługi Reliance wspierają potrzeby społeczności Geohazard i jej transformację.

 

Krótkie biografie prelegentów

Giorgio Castellan bada bioróżnorodność, ekologię i funkcjonowanie mezofotycznych i głębinowych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem Morza Śródziemnego. Prowadona działalność obejmuje analizę zmiennych środowiskowych, które wpływają na rozmieszczenie i skład zbiorowisk organizmów bentosowych, a także koncentruje się na globalnych zmianach klimatu i przyszłych warunkach panujących w oceanach. Badania obejmują stosowanie różnych technik mapowania siedlisk oraz opracowanie modeli statystycznych w celu przewidywania rozmieszczenia zbiorowisk bentosowych, dostarczając informacji wspierających plany zarządzania i działania ochronne.

dr Anne Claire Mireille Fouilloux jest inżynierem oprogramowania badawczego pracującym dla Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC). Obecne działania obejmują:
– Projekt CodeRefinery, któryma na celu promowanie najlepszych praktyk programistycznych.
– Projekt NICEST2: dr Anne Claire Mireille Fouilloux jest liderem drugiej fazy projektu – Nordic Collaboration on e-Infrastructures for Earth System Modeling. Projekt ten koncentruje się na wzmocnieniu nordyckiej pozycji w dziedzinie modelowania klimatu poprzez wykorzystanie, wzmocnienie i uzupełnienie bieżących inicjatyw.
– Projekt EOSC-Nordic: jego celem jest ułatwienie koordynacji inicjatyw związanych z EOSC w krajach nordyckich i bałtyckich. dr Anne Claire Mireille Fouilloux uczestniczy w pakiecie roboczym WP5 dotyczącym demonstratora nauki o klimacie.
– Technologie zarządzania cyklem życia badań dla społeczności nauk o Ziemi i użytkowników programu Copernicus w EOSC (RELIANCE) INFRAEOSC-07-2020 Research and Innovation action – Grant number 101017501. 2-letni projekt rozpoczęty w styczniu 2021 r.
– Machine learning, Surface mass balance of glaciers, Snow cover, In-situ data, Volume change, Earth observation (MASSIVE) project. Finansowany przez Norweską Radę ds. Badań Naukowych. Projekt trwa 4 lata, od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2025 r.

dr Elisa Trasatti jest starszym pracownikiem naukowym w Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV, Rzym (Włochy). Jej główne zainteresowania dotyczą fizyki wulkanizmu i fizyki trzęsień ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem deformacji gruntu związanych z tymi zjawiskami. Jest ekspertem w dziedzinie analitycznego i numerycznego modelowania do symulacji deformacji powierzchni ziemi wykrytych za pomocą technik teledetekcji, takich jak interferometryczny radar z syntetyczną aperturą (InSAR). Dr Elisa Trasatti jest zainteresowana Otwartą Nauką, uczestniczy w kilku krajowych, europejskich (EVER-EST 2015-2018, Reliance 2021-2022) i międzynarodowych (Geohazard Superste i National Laboratories) projektach i inicjatywach.