Warsztaty „Krajowe polityki dotyczące wdrażania EOSC”

Warsztaty „Krajowe polityki dotyczące wdrażania EOSC”

EOSC Synergy, wraz z EOSC Pillar, EOSC Nordic, ExPaNDS , NI4OS, EOSC Future i FAIRsFAIR, zapraszają na warsztaty „Krajowe polityki dotyczące wdrażania EOSC – status, luki oraz kroki w kierunku harmonizacji”, które odbędą się 4 maja 2022 r. w Strasburgu we Francji. Podczas warsztatów przedstawione zostaną wnioski z regionalnych projektów EOSC dotyczące krajowych polityk w zakresie otwartej nauki, finansowania oraz zapewnienia dostępu.

Z uwagi na to, że są to pierwsze od dłuższego czasu warsztaty organizowane osobiście, organizatorzy spodziewają się dużego zainteresowania. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, należy się odpowiednio wcześnie zarejestrować. Istnieje możliwość uczestnictwa zdalnego, co uczestnik powinien zaznaczyć podczas rejestracji.

Szczegółowy program oraz lista prelegentów zostaną ogłoszone wkrótce, ale już teraz przedstawiamy ogólne tematy i sesje, które odbędą się w ramach warsztatów:

 

Otwarta nauka/Krajowe polityki EOSC

Ta sesja skupi się na prezentacji wyników regionalnych projektów EOSC dotyczących statusu krajowych polityk Open Science Cloud i EOSC w poszczególnych regionach. Kraje w różnych regionach mają różne podejścia i postępują w różnym tempie. Warsztaty będą poświęcone różnicom i lukom, które utrudniają wdrożenie, a ich celem będzie pogłębienie zrozumienia różnych polityk/podejść oraz zaproponowanie zaleceń i działań, które można podjąć w celu wsparcia udanego wdrożenia w ramach EOSC.

Polityka finansowania

W trakcie sesji zostaną przedstawione wnioski z projektów regionalnych EOSC w odniesieniu do polityki finansowania w poszczególnych regionach. Zaprezentowane zostaną udane modele biznesowe i realne systemy finansowania na poziomie instytucjonalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Poruszona zostanie kwestia braku spójnych i stabilnych polityk finansowania, omówione zostaną różnice i luki, a także proponowane zalecenia i działania, które można podjąć w celu lepszego dostosowania polityk finansowania na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Polityki zapewnienia dostępu

W tym bloku nastąpi przedstawienie wniosków z regionalnych projektów EOSC w odniesieniu do polityki zapewnienia dostępu w poszczególnych regionach. Konkretne aspekty będą związane z EuroHPC oraz transgranicznym udostępnianiem zasobów, współpracą transgraniczną i warunkami dostępu transnarodowego; jednakże dostęp będzie również rozpatrywany pod kątem trwałości, z punktu widzenia użytkownika oraz dostępności poszczególnych umiejętności i budowania potencjału. W ustaleniach i zaleceniach przeanalizowany zostanie możliwy do zastosowania zakres (krajowy lub transgraniczny) oraz profil polityki w zakresie usług (w jaki sposób, gdzie są one świadczone, dla jakich użytkowników i na jakich warunkach) w odniesieniu do dostępu.

Program: szczegóły programu i prelegenci zostaną ogłoszeni wkrótce.
Rejestracja: https://indico.egi.eu/event/5825/

Strona internetowa: https://www.eosc-synergy.eu/event/workshop-on-national-policies-relevant-to-eosc-deployment/