Umowa o Współpracy Na Rzecz Rozwoju Technologii i Kompetencji dla Przemysłu i Społeczeństwa Przyszłości

Umowa o Współpracy Na Rzecz Rozwoju Technologii i Kompetencji dla Przemysłu i Społeczeństwa Przyszłości
21 października 2021 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, reprezentowana przez J. M. Rektora, dr. Dariusza Skalskiego, prof. uczelni, podpisała umowę o współpracy na rzecz rozwoju technologii i kompetencji dla przemysłu i społeczeństwa przyszłości z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, reprezentowanym przez dr. inż. Cezarego Mazurka – Pełnomocnika Dyrektora ds. PCSS.

​Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN jest znanym w skali międzynarodowej węzłem europejskiej przestrzeni badawczej w zakresie infrastruktury informatycznej nauki oraz ważnym centrum badawczo-rozwojowym w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jako centrum rozwojowe e-Infrastruktury, PCSS zaprojektował i zbudował Sieć Metropolitalną POZMAN, Centrum Komputerów Dużej Mocy oraz krajową sieć szerokopasmową PIONIER, utrzymywaną i nadal rozbudowywaną przez PCSS. Projekty opracowywane w PCSS obejmują współpracę z prawie tysiącem jednostek z ponad 60 państw świata, na 6 kontynentach. Wszystkie projekty skupione są w obszarze technologii IT i dotyczą sieci nowych generacji, gridów, portali, bibliotek cyfrowych, efektywności energetycznej IT, klimatu, pogody, jakości powietrza, nowych źródeł energii, humanistyki cyfrowej, medycyny personalizowanej, inteligentnego rolnictwa, przemysłu 4.0, astronomii, bioinformatyki, analizy Big Data, sztucznej inteligencji, Nowych Mediów, edukacji, Smart City, cyberbezpieczeństwa. Lista obszarów działalności, w których PCSS podejmuje prace cały czas się rozszerza, stanowiąc istotny przykład podejmowania coraz to nowych wyzwań technologicznych.

Umowa o współpracy została podpisana w obecności władz samorządowych: Pana Prof. Bogdana Wankiewicza, Starosty Wałeckiego – Pana Maciej Żebrowskiego, Burmistrza Miasta Wałcz oraz Pana Grzegorza Kuberki – przedstawiciela Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Pana Radosława Chinalskiego, Security Awareness Expert ChangePro sp. z o.o.

Głównym celem podpisanego Porozumienia jest włączenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu do ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej PIONIER oraz udostępnienie PWSZ w Wałczu platformy PIONIER-LAB (Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji), a także przygotowanie ofert usług transformacji cyfrowej dla lokalnego przemysłu, w tym Klastra Metalowego METALIKA. Porozumienie zakłada również uruchomienie laboratoriów innowacji społecznych w synergii z Lokalnym Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”, przekazywanie umiejętności i wiedzy w zakresie Sztucznej Inteligencji z wykorzystaniem usług PIONIER Research & Classroom dla uczniów szkół średnich lub zawodowych, a także wykorzystanie zasobów PWSZ i PCSS do projektowania wspólnych prac naukowych i badawczych. Wzajemna realizacja projektów, wykorzystujących potencjał i zasoby obu Stron, ma służyć również popularyzacji nauki i promocji kształcenia.

Współpraca z PWSZ daje korzyści obu stronom w zakresie projektowania i rozwoju wspólnych prac naukowo-badawczych z wykorzystaniem potencjału powstającej Krajowej Platformy Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji PIONIER-LAB osadzonej w infrastrukturze sieci PIONIER. Synergia wspólnych działań pozwoli również na większe wsparcie współpracy środowisk naukowo-badawczych z lokalnymi przedsiębiorstwami poprzez umożliwienie dostępu do nowoczesnych laboratoriów oraz usług wspierających transformację cyfrową przemysłu. – podsumował Robert Pękal, koordynator Porozumienia ze strony PCSS.