PRACE LAB 2
PRACE-LAB2 – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

Celem projektu PRACE-LAB2, o który ubiega się konsorcjum akademickich centrów danych jest dostarczenie specjalizowanych architektur komputerowych pod zastosowania związane z problematyką analityki dużych wolumenów danych, zastosowań wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, jak również symulacji obliczeń kwantowych. W obszarze gospodarki prace rozwojowe skupiają się na dostarczeniu nowoczesnych rozwiązań kontenerowych w chmurze oraz nowych usług, m.in. HPCaaS (HPC as a Service). Celem nadrzędnym jest poprawa pozycji na rynkach europejskich i światowych polskiej gospodarki poprzez wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań przy współpracy sektora prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, z sektorem nauki. Realizacja celów nadrzędnych projektu możliwa będzie dzięki realizacji jednego z głównych wyzwań programu Europa Innowacji w zakresie budowy ERA (European Research Area), postulatami komitetu ESFRI w zakresie integracji infrastruktury badawczej (IB) i infrastruktury ICT oraz wytycznymi na temat rozwoju najwyższej klasy nowych infrastruktur badawczych Programu Ramowego Horyzont 2020. Platforma sprzętowo-programowa wytworzonej Infrastruktury Badawczej zbudowana zostanie w ramach prac rozwojowych obejmujących: 1. Laboratorium e-infrastruktury HPC 2. Laboratorium platform usługowych 3. Laboratorium usług obliczeniowych nowej generacji 4. Laboratorium analizy danych wielkoskalowych.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (lider), Akademię Górniczo-Hutniczą, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Wrocławską oraz firmę EIP S.A. Potencjalnymi odbiorcami są przedsiębiorstwa, również z sektora MŚP, administracja rządowa i samorządowa oraz jednostki badawcza z uczelni wyższych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i Państwowych Instytutów Badawczych.

Data rozpoczęcia: 2020-07-01
Data zakończenia: 2023-12-31
Rola: Koordynator
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - strukturalny/PO IR