Udział PCSS w budowie Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki (ang. European Open Science Cloud – EOSC) został zapoczątkowany w projektach EOSCpilot, EOSC-Hub i DEEP-HybridDataCloud, po kolejnych 3 projektach rozpoczętych w roku 2019 (SSHOC, EOSC-Synergy i EOSC Enhance), zwiększył się o kolejne 3 projekty: CS3MESH4EOSC, EOSC-Future oraz koordynatorski RELIANCE.

Poszerzenie potencjału EOSC poprzez zwiększenie wsparcia dla działań badawczych za pomocą dostępnych w przemyśle innowacyjnych, połączonych usług zgodnie z ustaleniami Ram Interoperacyjności EOSC, to cele projektu RELIANCE. Dzięki holistycznemu podejściu do zarządzania badaniami projekt ułatwi dostęp do danych i wyników badań (również danych Copernicus) oraz ich eksplorację i usprawni proces zdobywania wymaganych informacji, zarządzając cyklem życia badań przy równoczesnym propagowaniu zasad FAIR i otwartej nauki. Oferowane usługi opierają się na trzech komplementarnych technologiach: obiekty badań (ang. Research Objects ‒ RO) jako nadrzędny mechanizm zarządzania działaniami badawczymi na platformie ROHub należącej do PCSS; kostki danych jako mechanizm umożliwiający wydajny i skalowalny dostęp do danych obserwacji Ziemi oraz ich eksplorację; usługi eksploracji tekstu i semantycznego wzbogacania źródeł, które pozwalają na wyodrębnienie metadanych do odczytu maszynowego ze źródeł naukowych. W chmurze EOSC usługi projektu RELIANCE zostaną zintegrowane z niektórymi usługami EOSC Core oraz usługami wartości dodanej, dzięki czemu usługi już istniejące zostaną uzupełnione i wykorzystane możliwie najefektywniej.

W projekcie EOSC-Future PCSS odpowiada za stworzenie narzędzi, opartych na uczeniu maszynowym, usprawniających nawigację w federacyjnym środowisku zbiorów danych, publikacji, i innych zasobów naukowych. Narzędzia będą elementem portalu EOSC oraz będą dostępne przez API. Ponadto elementem prac jest stworzenie szerokiego profilu naukowców z różnych dostępnych oraz – co najważniejsze – akceptowanych źródeł. Użytkownicy EOSC otrzymają dynamiczny zbiór rekomendacji dotyczących różnych rodzajów zasobów EOSCa z możliwością głębszej i trafnej eksploracji tych zasobów udostępnionych w modelu FAIR. Wyniki prac będą elementem wirtualnego środowiska procesów nowoczesnej nauki. Poza tym w ramach projektu kontynuowane są aktywności zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach ekosystemu EOSC i oferowane są usługi związane z doradztwem, szkoleniami, dostępem do usług technicznych i infrastruktury EOSC i promocją rozwiązań. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jako współtwórca EOSC DIH koordynuje pilotaże, polegające na tworzeniu i testowaniu nowych usług opartych na rozwiązaniach EOSC we współpracy z partnerami biznesowymi (głównie MŚP).

 

Zobacz stronę Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki (EOSC).