ZP: PN 6/04/2020 - sprzęt komputerowy
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 10 kwietnia 2020
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.


Wymagany termin wykonania zamówienia: 28 dni od daty zawarcia umowy przez Strony (cz. 1 i 6), 14 dni od daty zawarcia umowy przez Strony (cz. 2-5), 10 dni od daty zawarcia umowy przez Strony (cz.7)

Korespondencja z wykonawcami:

Oferty należy składać do dnia: 14 maja 2020 do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 0.30 - kancelaria


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 14 maja 2020 o godz. 12:00 w pokoju nr sala nr 0.31a.


Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7-12 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający, działając na podstawie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019, poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498),
2) art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp wykluczy wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: oświadczenie to wykonawca składa w terminie wskazanym w punkcie I.6.2 SIWZ.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.6.1 SIWZ:
1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
1. Kryterium dla części nr 1:
a) Cena - waga 60
b) Wielkość zainstalowanej pamięci RAM - waga 20
c) Pojemność dysku - waga 20
2. Kryterium dla części nr 2:
a) Cena - waga 60
b) Wielkość zainstalowanej pamięci RAM - waga 20
c) Pojemność dysku - waga 20
3.Kryterium dla części nr 3:
a) Cena - waga 60
b) Wielkość zainstalowanej pamięci RAM - waga 20
c) Pojemność dysku - waga 20
4. Kryterium dla części nr 4:
a) Cena - waga 60
b) Wielkość zainstalowanej pamięci RAM - waga 20
c) Pojemność dysku - waga 20
5. Kryterium dla części nr 5:
a) Cena - waga 60
b) Wielkość zainstalowanej pamięci RAM - waga 20
c) Czas naprawy - waga 20
6. Kryterium dla części nr 6:
a) Cena - waga 60
b) Okres gwarancji - waga 30
c) Termin realizacji - waga 10
7.Kryterium dla części nr 7:
a) Cena - waga 60
b) Czas naprawy - waga 40

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie części zamówienia. Gdy oferta składana jest tylko na jedną z części, wówczas wykonawca wnosi wadium za tą część, na którą składana jest oferta. 2. Wadium dla poszczególnych części wynosi: Część nr 1 - 270,00 zł, Część nr 2 - 500,00 zł, Część nr 3 - 120,00 zł, Część nr 4 - 250,00 zł, Część nr 5 - 220,00 zł, Część nr 6 - 120,00 zł, Część nr 7 - 20,00 zł. 3. Wadium wnosi się na okres 60 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. Wadium powinno być wniesione na zamawiającego tj. na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Forma wniesienia wadium: Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 5. Sposoby wniesienia wadium: a) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu: 58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 w takim terminie, aby zostało ono uznane na rachunku Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk najpóźniej do momentu upływu terminu składania ofert. Uwaga: Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane będzie na rachunku bankowym Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. b) w przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniądz, wykonawca wnosi je w postaci elektronicznego oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formacie umożliwiającym zamawiającemu odczyt dokumentu (zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml), wystawionego na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. Wadium musi zostać przesłane do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być przesłane wraz z ofertą (skompresowane do jednego pliku). Jeżeli wykonawca przesyła wadium poza ofertą, np. drogą e-mail, winno być ono oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczne przypisanie do postępowania. Uwaga: Zamawiający zaznacza, że dokument wadium powinien być wystawiony na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, a nie na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ani na Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, a to ze względu na fakt, iż osobowość prawną posiada Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, a Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest jego jednostką organizacyjną. Uwaga: Jeżeli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), a wadium wniesione jest w innych formach niż przelew, dokument potwierdzający wniesienie wadium powinien być wystawiony na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), a więc nie tylko na rzecz jednego wykonawcy (tj. Członka Konsorcjum) i zabezpieczać ofertę złożoną przez wykonawców występujących o udzielenie zamówienia (Konsorcjum). zł

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Część nr 1 - Laptop - 1 szt.
Część nr 2 - Zestaw komputerowy - 4 szt.
Część nr 3 - Laptop - 1 szt.
Część nr 4 - Laptop - 2 szt.
Część nr 5 - Zestaw komputerowy - 1 szt.
Część nr 6 - Komputer jednopłytkowy - 10 szt.
Część nr 7 - Wielofunkcyjny hub USB-C - 2 szt.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10/04/2020 pod numerem 2020/S 072-170923


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 08 kwietnia 2020

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne. (pdf)