Dariah.lab: Dokumentacja dziedzictwa kulturowego

Dariah.lab: Dokumentacja dziedzictwa kulturowego

Dzięki infrastrukturze Dariah.lab w 2023 roku zrealizowane zostały pierwsze pilotażowe przedsięwzięcia, podjęte w celu ochrony i upowszechniania zasobów dziedzictwa. Dariah.lab jest infrastrukturą badawczą dla humanistyki i nauk o sztuce budowaną w ramach projektu DARIAH-PL. Służy ona pozyskiwaniu, przechowywaniu i integracji danych o kulturze z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz przetwarzaniu, wizualizacji i udostępnianiu zasobów cyfrowych.

Jednym z nich była dokumentacja cyfrowa zanikającego dziedzictwa kulturowego Polaków żyjących na Bukowinie Karpackiej (na terytorium Ukrainy i Rumunii), prowadzona pod hasłem #Cyfrowa Bukowina. Prace digitalizacyjne zostały podjęte w ramach wsparcia projektu naukowego, realizowanego przez Instytut Slawistyki PAN we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Działania dokumentacyjne przebiegały wielowymiarowo. Opowieści mieszkańców, zwyczaje i tradycyjne pieśni rejestrowane były z wykorzystaniem profesjonalnych kamer wideo. Dzięki dronom i odpowiednim sensorom wykonano dokumentację cyfrową lokalnej architektury i zabytków na potrzeby ich fotogrametrycznego opracowania 3D. Pozyskano też zdjęcia filmowe z powietrza całego obszaru badanych miejscowości. Z wykorzystaniem kamer dookólnych zarejestrowano ponadto topografię miejscowości oraz tradycyjne przestrzenie domów. A oprócz tego przeprowadzono tradycyjną digitalizację archiwalnych dokumentów i fotografii.

dr Aneta Daszuta
Centrum Kompetencji Cyfrowych, Uniwersytet Warszawski

Dominik Purchała
Zastępca Dyrektora Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego