PLATON I – realizacja rozpoczęta

PLATON I – realizacja rozpoczęta

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło do realizacji projekt PLATON I. Koordynatorem projektu jest PCSS a realizowany będzie przez 22 jednostki tworzące konsorcjum PIONIER.

2.04.2009r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało niezwykle ważną dla konsorcjum PIONIER listę rankingową wniosków rekomendowanych do wsparcia w ramach Działania 2.3 POIG. Na liście tej oprócz 15 innych projektów znalazł się bardzo wysoko oceniony (88/100 punktów) PLATON I. Projekt o wartości dofinansowania wynoszącej blisko 80 mln złotych zrealizowany zostanie do 25 lipca 2012r. Realizowały go będą wspólnie 22 jednostki z całej Polski tworzące konsorcjum PIONIER.

W ramach „Platformy Obsługi Nauki PLATON – Etap I: Kontener usług wspólnych” rozwinięta zostanie krajowa infrastruktura teleinformatyczna nauki. Wdrożonych zostanie 5 nowoczesnych usług teleinformatycznych dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce. Usługami tymi są: wideokonferencja, eduroam, usługa kampusowa, powszechna archiwizacja oraz naukowa interaktywna telewizja HD.

Usługi realizowane w ramach projektu PLATON:

  • Usługa wideokonferecji: System wideokonferencyjny realizował będzie łączność audio-wizualną pomiędzy wszystkimi sieciami MAN (Metropolitan Area Network) i centrami Komputerów Dużej Mocy (KDM) tworzącymi Konsorcjum PIONIER.
  • Usługa Eduroam: W ramach projektu zbudowana zostanie infrastruktura oraz wdrożona będzie usługa Eduroam. Stanowi ona prosty i bezpieczny roaming dostepu do Internetu osób związanych ze środowiskiem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce (pracowników i studentów instytucji naukowych i akademickich). Zakłada również stworzenie znaczącej liczby punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu, tak by uzyskać masę krytyczną niezbędną do późniejszego, samoistnego rozwoju usługi.
  • Usługa kampusowa: Zakłada utworzenie elastycznego, skalowalnego systemu udostępniania na żądanie specyficznych i różnorodnych aplikacji, działających zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych środowisk akademickich i badawczych.
  • Usługa powszechnej archiwizacji: Zakłada udostępnienie w skali kraju funkcjonalności zdalnej archiwizacji i backupu danych. Stanowić będzie wartość dodaną do ogólnopolskiej akademickiej sieci naukowej PIONIER. Usługa ta będzie jednym z elementów zwiększenia niezawodności funkcjonowania każdej jednostki podłączonej do sieci PIONIER. Skierowana została do środowiska akademickiego, w tym uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz szpitali zależnych od uniwersytetów oraz akademii medycznych.
  • Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD: Zakłada opracowanie i uruchomienie zintegrowanej platformy usługowej, w której skład wejdą narzędzia produkcji i zarządzania oraz emisji i składowania treści. Utworzony zostanie również rozproszony system dystrybucji i udostępniania treści HD w trybie „na żywo” oraz środowisko udostępniania usługi w trybie „Application on Demand”.