Przetargi - nieaktualne

przejdź do: PRZETARGI AKTUALNE, aby zobaczyć aktualną listę przetargów

Poniższa lista zawiera przetargi, dla których upłynął termin składania ofert.
Wybierz opcję rozstrzygnięcie, aby sprawdzić status przetargu. W sekcji tej sprawdzisz, jak kiedy i jak przetarg został rozstrzygnięty.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  TP1 526/2021 dostawa infrastruktury do badań przesiewowych 
Opis:  przetarg nieograniczony na DOSTAWA INFRASTRUKTURY ZAPEWNIAJĄCEJ STERYLNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU AGAMEDE DO BADAŃ PRZESIEWOWYCH
Termin składania ofert upłynął: 18/06/2021
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  -

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  TP2 525/2021 Sukcesywna dostawa probówek, końcówek do pipet i innych materiałów laboratoryjunych do magazynu Zamawiającego 
Opis:  przetarg nieograniczony na Sukcesywna, dostawa probówek, końcówek do pipet i innych materiałów laboratoryjnych do magazynu
Termin składania ofert upłynął: 10/06/2021
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  -

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  TP2 524/2021 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek komputerowych i urządzeń kserograficznych 
Opis:  przetarg nieograniczony na Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek komputerowych i urządzeń kserograficznych
Termin składania ofert upłynął: 02/06/2021
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  -

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 521/2021System inteligentnego magazynowania i zarządzania obsługą próbek 
Opis:  przetarg nieograniczony na System inteligentnego magazynowania i zarządzania obsługą próbek
Termin składania ofert upłynął: 26/05/2021
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 523/21 SUKCESYWNA DOSTAWA PROBÓWEK, KOŃCÓWEK DO PIPET I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO 
Opis:  przetarg nieograniczony na SUKCESYWNA DOSTAWA PROBÓWEK, KOŃCÓWEK DO PIPET I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO
Termin składania ofert upłynął: 07/05/2021
Zestawienie złożonych ofert:  -
Rozstrzygnięcia:  -

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 522 Dostawa urządzenia do automatycznego zamykania i otwierania probówek w formacie SBS - cz. 1, urządzenia do automatycznego zdejmowania folii adhezyjnej z płytek mikrotestowych w formacie SBS - 2 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa urządzenia do automatycznego zamykania i otwierania probówek w formacie SBS - cz. 1, urządzenia do automatycznego zdejmowania folii adhezyjnej z płytek mikrotestowych w formacie SBS - 2
Termin składania ofert upłynął: 30/04/2021
Zestawienie złożonych ofert:  -
Rozstrzygnięcia:  -

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 520/2021 Usługi sportowo-rekreacyjne 
Opis:  przetarg nieograniczony na Usługi sportowo-rekreacyjne
Termin składania ofert upłynął: 26/04/2021
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 519/2021 najem sekwenatora 
Opis:  przetarg nieograniczony na NAJEM SEKWENATORA NASTEPNEJ GENERACJI
Termin składania ofert upłynął: 19/04/2021
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 517/2020 SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO 
Opis:  przetarg nieograniczony na Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania (poprzez składanie poszczególnych zamówień), dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania (dalej zwanych również "asortymentem"), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji przedmiotu zamówienia zawartej w IV części SIWZ (dalej zwana również "Specyfikacją Techniczną"). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego korzystania z dostarczonego asortymentu (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia a w przypadku sprzętu - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Oferowany sprzęt w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Dostarczony sprzęt wymagający zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Wersja przekształcona) (Dziennik Urzędowy UE z dnia 13 lutego 2008 r. L 39/1). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte SIWZ. Maksymalna szacunkowa wartość Przedmiotu zamówienia wynosi 188 000,00 zł brutto, przy czym Zamawiający zastrzega, że na podstawie zawartej umowy zrealizuje zamówienia na kwotę w wysokości minimum 140 000,00 zł brutto. Zamawiający zastrzega również, że Umowa wygasa w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, na które opiewać będzie umowa. CPV 30200000
Termin składania ofert upłynął: 27/01/2021
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 515/2020 DOSTAWA SYSTEMU DO PRZYGOTOWYWANIA MATERIAŁU DO PRZEPROWADZENIA ANALIZ TRANSKRYPTOMU I CHROMATYNY POJEDYNCZYCH KOMÓREK 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, systemu do przygotowywania materiału do przeprowadzenia analiz transkryptomu i chromatyny pojedynczych komórek (aparat pozwalający na wysokoprzepustowe wyłapywanie pojedynczych komórek) wraz z instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"), zwanego dalej "Przedmiotem zamówienia". Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcją obsługi (co najmniej w języku angielskim), akcesoriami, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem. Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także: a) szkolenie praktyczne (w siedzibie Zamawiającego), dla maksymalnie 10 uczestników, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (wskazane jest aby szkolenie odbyło się w trakcie instalacji/uruchamiania Przedmiotu zamówienia), nie później jednak niż do końca realizacji zamówienia. b) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez okres min. 24 miesięcy - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt I.15 SIWZ. Wymagane jest aby serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony był przez autoryzowane przez producenta jednostki. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Oferowany Przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Kod CPV: 38430000
Termin składania ofert upłynął: 26/01/2021
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 512/2020 Dostawa zestawu do ultra - super rozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnrj w technologii MINFLUX 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, zestawu do ultra super - rozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej w technologii Minflux wraz z akcesoriami, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"), zwanego dalej "Przedmiotem zamówienia". Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także: a) wniesienie Przedmiotu zamówienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się w siedzibie Zamawiającego, b) instalacja, uruchomienie i doprowadzenie do pełnej sprawności Przedmiotu zamówienia, c) dostarczenie instrukcji obsługi Przedmiotu zamówienia w języku polskim lub angielskim. d) przeprowadzenie, bezpośrednio po instalacji Przedmiotu zamówienia, nie później niż w terminie 16 tygodni od daty zawarcia umowy, minimum 3-dniowego kompleksowego szkolenia wstępnego z obsługi i oprogramowania Przedmiotu zamówienia, zwanego dalej "szkoleniem wstępnym", dla dowolnej liczby osób (max. 10), wskazanych przez Zamawiającego, e) przeprowadzenie, w okresie 2 lat od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego Przedmiotu zamówienia, minimum jednego, 2-dniowego szkolenia poinstalacyjnego, obejmującego co najmniej 12 godzin szkolenia z obsługi, oprogramowania i funkcjonalności Przedmiotu zamówienia, zwanego dalej "szkoleniem poinstalacyjnym", prowadzonego przez eksperta, dla dowolnej liczby osób (max. 10), wskazanych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że szkolenie powinno się odbyć w terminie jednego miesiąca od daty mailowego wskazania przez Zamawiającego wstępnego terminu jego przeprowadzenia. f) zapewnienie ciągłości pracy Przedmiotu zamówienia, przez okres minimum 36 miesięcy, liczonych od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, obejmującej: - gwarancję - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt I.15 SIWZ, - możność przeprowadzenia przez Zamawiającego, w tym okresie, konsultacji z ekspertami, dotyczących spraw technicznych oraz aplikacyjnych związanych z funkcjonalnością Przedmiotu zamówienia, w nieograniczonej ilości, w formie telefonicznej lub mailowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Oferowany Przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Kod CPV: 38510000
Termin składania ofert upłynął: 15/01/2021
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 518/2020 SUKCESYWNA DOSTAWA PROBÓWEK, KOŃCÓWEK DO PIPET I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa probówek, końcówek do pipet i innych materiałów laboratoryjnych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu, w ilościach i asortymencie wskazanych w części IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), zwana dalej Przedmiotem zamówienia. Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także przywóz oraz rozładunek towaru do magazynu Zmawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego (maksymalny termin dostawy 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed zrealizowaniem zamówienia potwierdził termin dostawy na 1 dzień przed dostawą.
Termin składania ofert upłynął: 07/01/2021
Zestawienie złożonych ofert:  -
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 510/2020 willa roboty budowlane etap II (2) 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia etapu II inwestycji w ramach realizacji projektu pod nazwą: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk" jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robót budowlanych dla obiektu położonego przy ul. Wieniawskiego 21/23 w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia: a) Wykonanie zamiennego projektu budowlanego na podstawie zaktualizowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego ("PFU") z grudnia 2019 r. oraz posiadanego projektu budowlanego, na który Zamawiający posiada aktualne, prawomocne Pozwolenie na budowę, b) Wykonanie projektu technologii laboratoriów wraz z opracowaniem struktury i metodologii procesu badawczego w uzgodnieniu z Zamawiającym, c) Wykonanie projektu wykonawczego i STWIORB, d) Uzyskanie zamiennego pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, e) Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii, ekspertyz, postanowień i odstępstw, innych aktów lub dokumentów niezbędnych do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę oraz do pozwolenia na użytkowanie (w tym Wojewódzkiego Wielkopolskiego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu i Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej), f) Uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę, g) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, h) Obsługa geodezyjna, i) Zagospodarowanie placu budowy oraz oznaczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, j) Zasilenie budowy w energię elektryczną i wodę. k) Wykonanie prac rozbiórkowych, budowlanych, remontowych, konserwatorskich, restauratorskich montażowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (między innymi wykonanie): - wymiany wszystkich stropów, - wzmocnienia fundamentów, - hydroizolacji fundamentów, - drenażu opaskowego wokół budynku, - nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz elektrycznego, - instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych z uwzględnieniem szczególnych wymogów obiektu zabytkowego oraz funkcji i wymogów poszczególnych pomieszczeń, - instalacji elektrycznej wewnętrznej, - przyłączenia zewnętrznego agregatu prądotwórczego przez zewnętrzną szafę sterująca do zasilania awaryjnego projektowanego budynku (agregat w posiadaniu Zamawiającego), - zespołu baterii UPS w budynku w celu zasilania awaryjnego budynku, - instalacji SSP, - instalacji gazowej (CO2, Azot, Tlen) do poszczególnych pomieszczeń laboratoryjnych, - instalacji wentylacji mechanicznej, wraz z odrębną instalacją do planowanych dygestoriów, - konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne, wentylatory do dygestorium wraz z wyciszeniem i wyizolowaniem od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, - odrestaurowania zabytkowych drzwi, okien, grzejników i innych elementów zgodnie z ustaleniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu, - odrestaurowania zabytkowej elewacji budynku, - nowej przeszklonej windy w przeszklonym zewnętrznym szybkie windowym przy budynku od strony dziedzińca, - odrestaurowania i wymiany konstrukcji dachowej wraz z pokryciem, - izolacji termicznej dachu, - systemu kontroli dostępu, - systemu sieci informatycznej wraz z podłączeniem światłowodem do serwerowni w budynku przy ul. Wieniawskiego 17/19 należącego do Zamawiającego, - systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, - nowych ścianek działowych, szachtów instalacyjnych, - nowych tynków, posadzek (drewniane parkiety w biurach, płytki grysowe w laboratoriach), sufitów, - montażu nowych drzwi do pomieszczeń, - zagospodarowania terenu w chodniki, drogę, pas uporządkowanej zieleni wraz z nasadzeniami, - podziemnych pojemników na składowanie odpadów, - wykonania wszelkich prac wynikających z ustaleń poszczególnych służb (w tym Wojewódzkiego Wielkopolskiego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu), - wykonania nasadzeń rekompensacyjnych zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25.11.2019 r. (obowiązek wykonania nasadzeń rekompensacyjnych w terminie do 30 listopada 2022 r. w postaci 7 drzew ozdobnych - buk pospolity Dawyck Gold lub grab pospolity Frans Fountaine o obwodzie pnia minimum 16-18 cm na wysokości 1 m, oraz powiadomienia urzędu do dnia 14 grudnia 2022 r. o wykonaniu nasadzeń), l) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji uzgodnionej z Zamawiającym, a także przeprowadzenie rozruchu i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ich obsługi, m) Wykonanie dokumentacji powykonawczej do celów archiwalnych MKZ oraz Zamawiającego, n) Wykonywanie własnym staraniem i na własny koszt, przy udziale Zamawiającego, corocznych przeglądów gwarancyjnych i przeglądów okresowych wynikających z instrukcji eksploatacji obiektu, przeglądów gwarancyjnych i okresowych zamontowanych urządzeń i elementów, a także wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Zamawiającemu, o) Inne prace, czynności i opłaty (w tym np. projekt organizacji placu budowy, projekt organizacji ruchu, uzyskanie pozwolenia zajęcia pasa ruchu itp.), wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykaz posiadanej dokumentacji dotyczącej Przedmiotu zamówienia zawarty w części IV SIWZ. Kody CPV: 45111300-1 roboty rozbiórkowe 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111100-9 roboty w zakresie burzenia 45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu 45113000-2 roboty na placu budowy 45214610-9 roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne Całkowity Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w pkt I.3. SIWZ
Termin składania ofert upłynął: 31/12/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 516/2020 dostawa zestawu do amplifikacji i detekcji kwasów nukleinowych II 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego zestawu do amplifikacji i detekcji kwasów nukleinowych o minimalnych parametrach technicznych, określonych w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"), zwanego dalej "Przedmiotem zamówienia". Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także: a) Wniesienie Przedmiotu zamówienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się w siedzibie Zamawiającego, b) Instalacja i uruchomienie Przedmiotu zamówienia, c) Przeprowadzenie szkolenia w terminie do 4 tygodni od dnia dostarczenia Przedmiotu zamówienia, d) Zapewnienie wsparcia merytorycznego na potrzeby przeprowadzenia testów operacyjnych, w terminie do 12 tygodni od dnia dostarczenia Przedmiotu zamówienia, e) Dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim lub angielskim. f) Udzielenie gwarancji - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt. 19 SIWZ. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2020 r. tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi posiadać zgodność CE wystawioną przez niezależną jednostkę lub deklarację zgodności z CE wystawioną przez producenta urządzenia Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Kod CPV: 38000000-5
Termin składania ofert upłynął: 29/12/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 509/2020 system spektrometii mas 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu spektrometrii mas sprzężonego z chromatografem cieczowym wyposażonego w analizator ruchliwości jonów wraz z zestawem komputerowym do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem z użytkowania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"), zwanego dalej "Przedmiotem zamówienia". Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcją obsługi (co najmniej w języku angielskim), akcesoriami, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem. Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także: a) szkolenie teoretyczne i praktyczne z użytkowania chromatografu cieczowego (HPLC) i wstępne zapoznanie ze spektrometrem (w siedzibie Zamawiającego) dla użytkowników, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (wskazane jest aby szkolenie odbyło się w trakcie instalacji/uruchamiania aparatu), nie później jednak niż do końca terminu wykonania zamówienia (zgodnie z pkt I. 4 niniejszej SIWZ), b) dodatkowe min. 4-dniowe, kompleksowe szkolenie z obsługi aparatu i oprogramowania - w siedzibie producenta - dla minimum 2 uczestników, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od terminu wykonania zamówienia (zgodnie z pkt I. 4 niniejszej SIWZ). c) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez okres min. 12 miesięcy - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt I.15 SIWZ. Wymagane jest aby serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony był przez autoryzowane przez producenta jednostki. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Oferowany Przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Kod CPV: 38433100-0
Termin składania ofert upłynął: 22/12/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN507/2020 dostawa zestawu do amplifikacji i detekcji 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego zestawu do amplifikacji i detekcji kwasów nukleinowych o minimalnych parametrach technicznych, określonych w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"), zwanego dalej "Przedmiotem zamówienia". Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także: a) Wniesienie Przedmiotu zamówienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się w siedzibie Zamawiającego, b) Instalacja i uruchomienie Przedmiotu zamówienia, c) Przeprowadzenie szkolenia w terminie do 4 tygodni od dnia dostarczenia Przedmiotu zamówienia, d) Zapewnienie wsparcia merytorycznego na potrzeby przeprowadzenia testów operacyjnych, w terminie do 12 tygodni od dnia dostarczenia Przedmiotu zamówienia, e) Dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim lub angielskim. f) Udzielenie gwarancji - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt. 19 SIWZ. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2020 r. tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi posiadać zgodność CE wystawioną przez niezależną jednostkę lub deklarację zgodności z CE wystawioną przez producenta urządzenia Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Kod CPV: 38000000-5
Termin składania ofert upłynął: 15/12/2020
Zestawienie złożonych ofert:  -
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 514/20 dostawa odczynników do magazynu 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest roczna, sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa odczynników chemicznych do magazynu w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, w ilościach i asortymencie wskazanych w części IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), zwana dalej Przedmiotem zamówienia. Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także: 1. przywóz oraz rozładunek odczynników chemicznych do magazynu Zmawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego (maksymalny termin dostawy 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed zrealizowaniem zamówienia potwierdził termin dostawy na 1 dzień przed dostawą, 2. odbiór od Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym opakowań zwrotnych. Uwaga: Przez dni robocze Zamawiający rozumie inne dni aniżeli soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z późn. zm.) Odczynniki chemiczne, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy muszą mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności do użycia określonego przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty numer katalogowy poszczególnych produktów wraz z podaniem strony internetowej, na której dostępny będzie opis produktu. CPV: 24300000-7
Termin składania ofert upłynął: 14/12/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 513/2020 prenumerata czasopism 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest roczna, sukcesywna prenumerata - w miarę ukazywania się poszczególnych numerów - czasopism krajowych i zagranicznych w roku 2021 oraz dostawa ich do siedziby Zamawiającego, aż do zakończenia okresu prenumeraty poszczególnych czasopism, zgodnie ze szczegółowym wykazem czasopism krajowych i zagranicznych zawartym w części IV SIWZ (zwanym dalej - "wykazem czasopism"). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: a) terminowe dostarczanie Zamawiającemu czasopism, począwszy od pierwszego numeru należącego do prenumeraty roku 2021 do ostatniego należącego do prenumeraty roku 2021, bez względu na datę ukazania się numeru, b) zapewnienie kompletności dostaw zamówionych czasopism, c) zapewnienie dostępu on-line na czasopisma wyszczególnione w ofercie oraz na zasadach i warunkach określonych w ofercie, d) niezwłoczne informowanie, e-mailem Zamawiającego o wszelkich zmianach wydawniczych dotyczących zaprenumerowanych czasopism (opóźnienia w wydawaniu, zmiana tytułu, zawieszenie tytułu, itp.) Kod CPV: 22200000-2 Składanie ofert częściowych Zamówienie zostało podzielone na 2 części: część nr 1 - dotyczy prenumeraty czasopism krajowych część nr 2 - dotyczy prenumeraty czasopism zagranicznych Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części od 1 do 2. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w poszczególnych częściach, tzn. oferta nie może dotyczyć tylko niektórych elementów wchodzących w skład danej części zamówienia.
Termin składania ofert upłynął: 07/12/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 503/2020 aparat do weryfikacji wielkości oraz ilości bibliotek 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją i uruchomieniem, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, aparatu do weryfikacji wielkości oraz ilości bibliotek na różnych etapach syntezy metodą elektroforezy kapilarnej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"), zwanego dalej "Przedmiotem zamówienia". Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcją obsługi (w języku polskim i angielskim), akcesoriami, odczynnikami, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem. Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także: a) szkolenie teoretyczne i praktyczne, dla od 5 do maksymalnie 10 uczestników, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (wskazane jest aby szkolenie odbyło się w trakcie instalacji/uruchamiania aparatu), b) Min. 24-miesięczna nieograniczona konsultacja techniczna: telefoniczna i mailowa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej, c) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez okres min. 24 miesięcy - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt I.15 SIWZ, Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Oferowany Przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do miejsca wskazanego przez Zmawiającego, w siedzibie Zamawiającego. Kod CPV: 38000000
Termin składania ofert upłynął: 30/11/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 505/2020 sprzęt komputerowy III 
Opis:  przetarg nieograniczony na Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego wraz z towarzyszącym mu oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia a w przypadku sprzętu - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Oferowany sprzęt w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Dostarczony sprzęt wymagający zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Wersja przekształcona)(Dziennik Urzędowy UE z dnia 13 lutego 2008 r. L 39/1). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ. CPV 30200000
Termin składania ofert upłynął: 27/11/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 511/2020 rękawiczki do magazynu II 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek jednorazowych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu realizowana w trzech transzach , w ilościach i asortymencie wskazanych w części IV SIWZ. Dostawa obejmuje przywóz oraz rozładunek towaru do magazynu Zmawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed zrealizowaniem każdej transzy potwierdził termin dostawy na 1 dzień przed dostawą. - wymagane jest załączenie do oferty próbek asortymentu w celu oceny ofert, zgodnie z kryteriami szczegółowo opisanymi w pkt. I.18 SIWZ. Próbka traktowana jest jako treść oferty i nie podlega uzupełnieniu; - Zamawiający wymaga, aby dostarczane rękawiczki spełniały normy EN 374-1; EN 374-2; EN 374-3; EN 388, szczegółowo opisane w części IV SIWZ - specyfikacja asortymentowa. CPV: 33141000
Termin składania ofert upłynął: 27/11/2020
Zestawienie złożonych ofert:  -
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 508/20 wertykalna stacja pipetująca II 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem wertykalnej stacji pipetującej, pod adres wskazany przez Zamawiającego, tj. do Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, do pomieszczenia A034, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej "specyfikacją techniczną"), zwanego dalej "Przedmiotem zamówienia". Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także: a) dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia (co najmniej) w języku angielskim; b) szkolenie z obsługi urządzenia po instalacji wraz z wykonaniem testów potwierdzających sprawność urządzenia oraz zgodność parametrów z dostarczoną specyfikacją (minimum 1 dzień roboczy we wskazanym powyżej miejscu dostawy i instalacji urządzenia, nie później niż do 3 dni od uruchomienia), c) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (dalej zwanych serwisem) - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt 19 SIWZ, d) świadczenie nieograniczonego serwisu aplikacyjnego umożliwiającego konsultacje telefoniczne oraz e-mailowe ze specjalistą ds. aplikacyjnych (lub przekierowanie problemu do wskazanego serwisu), w przypadku zainstnienia problemów wynikających z użytkowania sprzętu, które mogą być rozwiązane bezpośrednio przez Zamawiającego. Poprzez serwis aplikacyjny Zamawiający rozumie także zapewnienie wsparcia w procesie tworzenia i walidacji procedur pipetowania oraz we wszystkich kwestiach technicznych wynikających z użytkowania Przedmiotu zamówienia. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 roku, musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzenia oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
Termin składania ofert upłynął: 24/11/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 506/2020 rękawiczki do magazynu 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa rękawiczek jednorazowych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu, w ilościach i asortymencie wskazanych w części IV SIWZ. Dostawa obejmuje przywóz oraz rozładunek towaru do magazynu Zmawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego (maksymalny termin dostawy 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed zrealizowaniem zamówienia potwierdził termin dostawy na 1 dzień przed dostawą. Uwaga: Przez dni robocze Zamawiający rozumie inne dni aniżeli soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z późn. zm.) - wymagane jest załączenie do oferty próbek asortymentu w celu oceny ofert, zgodnie z kryteriami szczegółowo opisanymi w pkt. I.18 SIWZ. Próbka traktowana jest jako treść oferty i nie podlega uzupełnieniu; - Zamawiający wymaga, aby dostarczane rękawiczki spełniały normy EN 374-1; EN 374-2; EN 374-3; EN 388, szczegółowo opisane w części IV SIWZ - specyfikacja asortymentowa. CPV: 33141000
Termin składania ofert upłynął: 16/11/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 502/2020 Dostawa dwóch zamrażarek laboratoryjnych 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zamrażarek laboratoryjnych o minimalnych parametrach technicznych, określonych w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"), zwanego dalej "Przedmiotem zamówienia". Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także: a) Wniesienie Przedmiotu zamówienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się w siedzibie Zamawiającego b) Uruchomienie zamrażarek c) Dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim lub angielskim. d) Udzielenie gwarancji - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt. I 15 SIWZ. Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ
Termin składania ofert upłynął: 10/11/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 504/2020 wertykalna stacja pipetująca 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem wertykalnej stacji pipetującej, pod adres wskazany przez Zamawiającego, tj. do Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, do pomieszczenia A034, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej "specyfikacją techniczną"), zwanego dalej "Przedmiotem zamówienia". Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także: a) dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia (co najmniej) w języku angielskim; b) szkolenie z obsługi urządzenia po instalacji wraz z wykonaniem testów potwierdzających sprawność urządzenia oraz zgodność parametrów z dostarczoną specyfikacją (minimum 1 dzień roboczy we wskazanym powyżej miejscu dostawy i instalacji urządzenia, nie później niż do 3 dni od uruchomienia), c) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (dalej zwanych serwisem) - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt 19 SIWZ, d) świadczenie nieograniczonego serwisu aplikacyjnego umożliwiającego konsultacje telefoniczne oraz e-mailowe ze specjalistą ds. aplikacyjnych (lub przekierowanie problemu do wskazanego serwisu), w przypadku zainstnienia problemów wynikających z użytkowania sprzętu, które mogą być rozwiązane bezpośrednio przez Zamawiającego. Poprzez serwis aplikacyjny Zamawiający rozumie także zapewnienie wsparcia w procesie tworzenia i walidacji procedur pipetowania oraz we wszystkich kwestiach technicznych wynikających z użytkowania Przedmiotu zamówienia. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 roku, musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzenia oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
Termin składania ofert upłynął: 30/10/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 500/2020 aparat do obrazowej cytometrii przepływowej 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją i uruchomieniem aparatu do obrazowej cytometrii przepływowej: cytometr przepływowy ze zintegrowaną funkcją mikroskopu, umożliwiający generowanie pełnej dokumentacji obrazów dla indywidualnych obiektów, stanowiących część wielotysięcznych populacji, a także wieloparametryczną ocenę zapisanych obrazów i ich analizę, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"), zwanego dalej "Przedmiotem zamówienia". Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcją obsługi (w języku polskim i angielskim), akcesoriami, odczynnikami, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem. Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także: a) szkolenie teoretyczne i praktyczne, dla maksymalnie 10 uczestników, min. 2-dniowe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (wskazane jest aby szkolenie odbyło się w trakcie instalacji/uruchamiania aparatu), nie później jednak niż do końca realizacji zamówienia tj. 10.12.2020 r. b) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez okres min. 12 miesięcy - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt I.15 SIWZ, c) zapewnienie ciągłości pracy cytometru przez okres 36 miesięcy, poprzez dwukrotną kalibrację układu optycznego oraz wymianę elementów układu przepływowego (raz między 13 a 24 miesiącem i raz między 25 a 36 od podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego). Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Oferowany Przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do miejsca wskazanego przez Zmawiającego, w siedzibie Zamawiającego, z możliwą relokacją na żądanie Zamawiającego przez Wykonawcę (bez dodatkowych opłat) urządzenia w obrębie tej samej kondygnacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ciągu 9 miesięcy od momentu instalacji. Kod CPV: 38000000
Termin składania ofert upłynął: 28/10/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 501/20 Sukcesywna dostawa odczynników do przygotowania bibliotek DNA 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania (poprzez składanie poszczególnych zamówień) dostawa pełnego zestawu odczynników do siedziby Zamawiającego w Poznaniu, do przygotowania 3 000 bibliotek do sekwencjonowania następnej generacji, umożliwiającego sekwencjonowanie pełnych genomów wszystkich mikroorganizmów wchodzących w skład mikrobiomu jelitowego człowieka (tzw. metoda "shotgun sequencing") w ilościach i asortymencie wskazanych w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 14/10/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 499/2020 roboty budowlane III 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w pomieszczeniu laboratoryjnym 05, znajdującym się na parterze w budynku B Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy, zgodnie z wiedzą techniczną i wymogami prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych, oraz zgodnie ze złożoną ofertą, przedmiarem robót, rysunkami technicznymi oraz STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót pod nadzorem upoważnionego pracownika Zamawiającego, w dni robocze w godzinach od 06:00 do 20:00, z zastrzeżeniem że wykonywanie głośnych, hałaśliwych robót zawiązanych z realizacją Przedmiotu zamówienia, może się odbywać wyłącznie w godzinach od 06:00 do 08:00 oraz od godz. 15:00 do 17:00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ. Kod CPV 45421000-4 - Roboty stolarskie Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45310000-3 - Roboty elektryczne Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45442100-8 - Roboty malarskie Kod CPV 45431000-7 - Kładzenie płytek Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Kod CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji Kod CPV 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
Termin składania ofert upłynął: 07/10/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 497/2020 willa roboty budowlane etap II 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia etapu II inwestycji w ramach realizacji projektu pod nazwą: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk" jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robót budowlanych dla obiektu położonego przy ul. Wieniawskiego 21/23 w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia: a) Wykonanie zamiennego projektu budowlanego na podstawie zaktualizowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego ("PFU") z grudnia 2019 r. oraz posiadanego projektu budowlanego, na który Zamawiający posiada aktualne, prawomocne Pozwolenie na budowę, b) Wykonanie projektów wykonawczych i STWIORB, c) Uzyskanie zamiennego pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, d) Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii, ekspertyz, postanowień i odstępstw, innych aktów lub dokumentów niezbędnych do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę oraz do pozwolenia na użytkowanie (w tym Wojewódzkiego Wielkopolskiego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu i Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej), e) Uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę, f) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, g) Obsługa geodezyjna, h) Zagospodarowanie placu budowy oraz oznaczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, i) Zasilenie budowy w energię elektryczną i wodę. j) Wykonanie prac rozbiórkowych, budowlanych, remontowych, konserwatorskich, restauratorskich montażowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (między innymi wykonanie): - wymiany wszystkich stropów, - wzmocnienia fundamentów, - hydroizolacji fundamentów, - drenażu opaskowego wokół budynku, - nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz elektrycznego, - instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych z uwzględnieniem szczególnych wymogów obiektu zabytkowego oraz funkcji i wymogów poszczególnych pomieszczeń, - instalacji elektrycznej wewnętrznej, - przyłączenia zewnętrznego agregatu prądotwórczego przez zewnętrzną szafę sterująca do zasilania awaryjnego projektowanego budynku, - zespołu baterii UPS w budynku w celu zasilania awaryjnego budynku, - instalacji SSP, - instalacji gazowej (CO2, Azot, Tlen) do poszczególnych pomieszczeń laboratoryjnych, - instalacji wentylacji mechanicznej, wraz z odrębną instalacją do planowanych dygestoriów, - konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne, wentylatory do dygestorium wraz z wyciszeniem i wyizolowaniem od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, - odrestaurowania zabytkowych drzwi, okien, grzejników i innych elementów zgodnie z ustaleniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu, - odrestaurowania zabytkowej elewacji budynku, - nowej przeszklonej windy w przeszklonym zewnętrznym szybkie windowym przy budynku od strony dziedzińca, - odrestaurowania i wymiany konstrukcji dachowej wraz z pokryciem, - izolacji termicznej dachu, - systemu kontroli dostępu, - systemu sieci informatycznej wraz z podłączeniem światłowodem do serwerowni w budynku przy ul. Wieniawskiego 17/19 należącego do Zamawiającego, - systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, - nowych ścianek działowych, szachtów instalacyjnych, - nowych tynków, posadzek (drewniane parkietu w biurach, płytki grysowe w laboratoriach), sufitów, - montażu nowych drzwi do pomieszczeń, - zagospodarowania terenu w chodniki, drogę, pas uporządkowanej zieleni wraz z nasadzeniami, - podziemnych pojemników na składowanie odpadów, - wykonania wszelkich prac wynikających z ustaleń poszczególnych służb (w tym Wojewódzkiego Wielkopolskiego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu), - wykonania nasadzeń rekompensacyjnych zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25.11.2019 r. (obowiązek wykonania nasadzeń rekompensacyjnych w terminie do 30 listopada 2022 r. w postaci 7 drzew ozdobnych - buk pospolity Dawyck Gold lub grab pospolity Frans Fountaine o obwodzie pnia minimum 16-18 cm na wysokości 1 m, oraz powiadomienia urzędu do dnia 14 grudnia 2022 r. o wykonaniu nasadzeń), k) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji uzgodnionej z Zamawiającym, a także przeprowadzenie rozruchu i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ich obsługi, l) Wykonanie dokumentacji powykonawczej do celów archiwalnych MKZ oraz Zamawiającego, m) Wykonywanie własnym staraniem i na własny koszt, przy udziale Zamawiającego, corocznych przeglądów gwarancyjnych i przeglądów okresowych wynikających z instrukcji eksploatacji obiektu, przeglądów gwarancyjnych i okresowych zamontowanych urządzeń i elementów, a także wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Zamawiającemu, n) Inne prace, czynności i opłaty (w tym np. projekt organizacji placu budowy, projekt organizacji ruchu, uzyskanie pozwolenia zajęcia pasa ruchu itp.), wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykaz posiadanej dokumentacji dotyczącej Przedmiotu zamówienia zawarty w części IV SIWZ. Kody CPV: 45111300-1 roboty rozbiórkowe 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111100-9 roboty w zakresie burzenia 45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu 45113000-2 roboty na placu budowy 45214610-9 roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
Termin składania ofert upłynął: 23/09/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 498/20 roboty budowlane C i A 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w "łączniku budynku C oraz w pom. 112,113,114 w budynku A" w budynkach Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 w ramach projektu pod nazwą "NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych" nr POIR.04.02.00‐00‐C004/19-00 z dnia 31.12.2019r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Przedmiar robót, projekt, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ("STWiORB"), zawarte w IV części SIWZ. STWiORB obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt I.19 SIWZ. Zamawiający wymaga, aby czynności wskazane przez Zamawiającego w pkt 8 STWiORB, w zakresie realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę określony w niniejszym ustępie dotyczy również Podwykonawców. Celem umożliwienia kontroli realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3.1.3. powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na żądanie Zamawiającego - w dniu przejęcia terenu budowy - listę osób zatrudnionych przez niego oraz przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie czynności wskazanych w pkt 8 STWiORB. Wykonawca przedstawi również zanonimizowaną umowę, na podstawie której zatrudnia daną osobę przy realizacji przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania. Warunki prowadzenie robót Wykonawca przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z projektem, STWiORB, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i normami. 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone do remontu w terminie określonym w umowie dla poszczególnych części zamówienia. 2) Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać Zamawiającemu użytkowania obiektów, zgodnie z przeznaczeniem, a wykonywane roboty w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący zwykłym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany tak przygotować i ustalić front robót oraz zastosować taką technologię, która w możliwie najmniejszym stopniu zakłóci działalność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać głośne, hałaśliwe prace w godzinach od 6:00 do 8:00 oraz od 15:00 do 17:00, po uzgodnieniu terminu z Głównym Inżynierem Zamawiającego. Wykonawca po zakończeniu robót ma obowiązek doprowadzenia terenu prowadzonych robót do porządku oraz usunięcia wszelkich pozostałości po pracach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Oferent zobowiązany jest zapoznać się z obiektem i zgłosić ewentualne uwagi. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny i własnym staraniem: a) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie prowadzonych robót oraz ochronę mienia; b) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji otoczenia; c) prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymać otoczenie w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkować, odtwarzając zniszczone na skutek prac budowlanych elementy otoczenia; d) zabezpieczyć i zagospodarować odpady powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ; koszty wywozu odpadów wraz z ich utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w: 1)dokumentacji technicznej; 2)ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane; 3)ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych i przepisach wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia przed terminem składania ofert, w celu powzięcia niezbędnych informacji, które mogą okazać się przydatne do przygotowania oferty, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy Pzp. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Ustalenie terminu wizji lokalnej odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: zampub@ibch.poznan.pl Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie użyte przez niego materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, atesty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty zagraniczne muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę aprobującą - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, związaną z przedmiotem zamówienia (dalej umowa ubezpieczenia OC), zawartej minimum na okres wykonywania przedmiotu zamówienia, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne wraz z dowodem opłacenia minimum pierwszej składki. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymać ciągłość umowy ubezpieczenia OC, aż do przewidywanej daty ukończenia robót. W przypadku wydłużenia tego terminu obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić wydłużenie okresu ubezpieczenia. Zamawiający wymaga, aby umowa ubezpieczenia OC obejmowała, co najmniej odpowiedzialność cywilną Wykonawcy wobec Zamawiającego/Personelu Wykonawcy/ oraz Stron Trzecich, które mogłyby ponieść szkodę w związku z działaniem/zaniechaniem Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł w zakresie części 1 oraz nie mniejszą niż 150 000,00 zł w zakresie części 2. W przypadku realizacji zamówienia w zakresie wszystkich części, Zamawiający dopuszcza umowę ubezpieczenia OC na łączną kwotę nie mniejszą niż 350 000,00 zł.
Termin składania ofert upłynął: 22/09/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 496/2020 sprzęt komputerowy II 
Opis:  przetarg nieograniczony na Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego wraz z towarzyszącym mu oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia a w przypadku sprzętu - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Oferowany sprzęt w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Dostarczony sprzęt wymagający zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Wersja przekształcona)(Dziennik Urzędowy UE z dnia 13 lutego 2008 r. L 39/1). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte SIWZ. CPV 30200000
Termin składania ofert upłynął: 02/09/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 494/2020 automatyczny system dozowania 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją i uruchomieniem systemu dozowania minimalnych ilości substancji, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"), zwanego dalej "Przedmiotem zamówienia". Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi (w języku polskim lub angielskim), akcesoriami, odczynnikami, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem wraz z serwisem i aktualizacją niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także: a) Dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim lub angielskim. b) Podstawowe 1-dniowe szkolenie dla trzech operatorów Przedmiotu zamówienia, uwzględniające wszystkie aspekty użytkowania począwszy od podstawowych operacji po szczegóły dotyczące konserwacji urządzenia, rozwiązywania problemów oraz elementów oprogramowania. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia w formie on-line po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony. c) Dodatkowe 2-dniowe szkolenie w zakresie zaawansowanym dla dwóch osób obsługujących Przedmiot zamówienia; szkolenie musi odbyć się w terminie ustalonym przez obie Strony, jednak nie dłuższym niż 3 miesiące po przeprowadzeniu szkolenia podstawowego. Zakres i czas szkolenia musi być wcześniej zdefiniowany przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia zdarzenia uznawanego jako siła wyższa w związku z obowiązującymi stanami zagrożenia (np. stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan wyjątkowy, itp.), Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu przeprowadzenia szkolenia zaawansowanego do 6 miesięcy od daty przeprowadzenia szkolenia podstawowego, po pisemnym złożeniu przez Stronę wniosku o prolongatę terminu szkolenia, ze wskazaniem wpływu takiego zdarzenia na realizację obowiązków wynikających z umowy. d) zapewnienie serwisu technicznego zarówno drogą telefoniczną jak i poprzez pocztę elektroniczną, e) zapewnienie serwisu aplikacyjnego zarówno drogą telefoniczną jak i poprzez pocztę elektroniczną f) Udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt. 15 SIWZ. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Oferowany Przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Kod CPV: 38000000-5
Termin składania ofert upłynął: 05/08/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 495/2020 Roboty budowlane II 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w budynku A Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 polegające na wydzieleniu z pomieszczenia 003A powierzchni do prawidłowej pracy serwera. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ("STWiORB"), zawarty w IV części SIWZ. STWiORB obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt I.19 SIWZ. Zamawiający wymaga, aby czynności wskazane przez Zamawiającego w poz. 1-22 przedmiaru robót, w zakresie realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę określony w niniejszym ustępie dotyczy również podwykonawców. Celem umożliwienia kontroli realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3.1.3. powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na żądanie Zamawiającego - w dniu przejęcia pomieszczeń przeznaczonych do remontu - listę osób zatrudnionych przez niego oraz przez podwykonawców i dalszych podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie: poz. 1-22 przedmiaru robót. Wykonawca przedstawi również umowę, na podstawie której zatrudnia daną osobę przy realizacji przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania. Wykonawca przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z STWiORB, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i normami. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy/pomieszczenia przeznaczone do remontu w terminie określonym w umowie. 2) Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać Zamawiającemu użytkowania obiektów, zgodnie z przeznaczeniem, a wykonywane roboty w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący zwykłym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany tak przygotować i ustalić front robót oraz zastosować taką technologię, która w możliwie najmniejszym stopniu zakłóci działalność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać głośne, hałaśliwe prace w godzinach od 6:00 do 8:00 oraz po godz. 16:00 po uzgodnieniu z Głównym Inżynierem Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny i własnym staraniem: a) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie prowadzonych robót oraz ochronę mienia; b) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji otoczenia; c) prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymać otoczenie w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkować, odtwarzając zniszczone na skutek prac budowlanych elementy otoczenia; d) zabezpieczyć i zagospodarować odpady powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ; koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w: 1) ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane; 2) ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych; i przepisach wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do remontu i ich otoczenia, a także uzyskał, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej pomieszczenia przeznaczonego do remontu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie użyte przez niego materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, atesty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty zagraniczne muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę aprobującą - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia (dalej umowa ubezpieczenia OC), przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne wraz z dowodem opłacenia minimum pierwszej składki. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymać ciągłość umowy ubezpieczenia OC, aż do przewidywanej daty ukończenia robót. W przypadku wydłużenia tego terminu obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić wydłużenie okresu ubezpieczenia. Zamawiający wymaga, aby umowa ubezpieczenia OC obejmowała, co najmniej odpowiedzialność cywilną Wykonawcy wobec Zamawiającego/Personelu Wykonawcy/ oraz Stron Trzecich, które mogłyby ponieść szkodę w związku z działaniem/zaniechaniem Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 15 000,00 zł.
Termin składania ofert upłynął: 30/07/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 491/2020 sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego 
Opis:  przetarg nieograniczony na Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania (dalej zwanych również "asortyment"), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji przedmiotu zamówienia zawartej w IV części SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego korzystania z dostarczonego asortymentu (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia a w przypadku sprzętu - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Oferowany sprzęt w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Dostarczony sprzęt wymagający zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Wersja przekształcona) (Dziennik Urzędowy UE z dnia 13 lutego 2008 r. L 39/1). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte SIWZ. Maksymalna szacunkowa wartość Przedmiotu zamówienia wynosi 178 000,00 zł brutto, przy czym Zamawiający zastrzega, że na podstawie zawartej umowy zrealizuje zamówienia na kwotę w wysokości minimum 140 000,00 zł brutto. Zamawiający zastrzega również, że Umowa wygasa w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, na które opiewać będzie umowa. CPV 30200000
Termin składania ofert upłynął: 16/07/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 493/2020 Roboty budowlane 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w budynku A i E Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14: - Część 1 - Wymiana instalacji wody ciepłej, zimnej, cyrkulacji wraz z instalacją hydrantową bud. E - Część 2 - Wydzielenie z pomieszczenia 003A powierzchni do prawidłowej pracy serwera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ("STWiORB"), zawarty w IV części SIWZ. STWiORB obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt I.19 SIWZ. Zamawiający wymaga, aby czynności wskazane przez Zamawiającego dla części 1 w poz. 1-39 przedmiaru robót oraz dla części 2 w poz. 40-61 przedmiaru robót, w zakresie realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę określony w niniejszym ustępie dotyczy również podwykonawców. Celem umożliwienia kontroli realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3.1.3. powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na żądanie Zamawiającego - w dniu przejęcia pomieszczeń przeznaczonych do remontu - listę osób zatrudnionych przez niego oraz przez podwykonawców i dalszych podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie: dla części 1 w poz. 1-39 przedmiaru robót oraz dla części 2 w poz. 40-61 przedmiaru robót. Wykonawca przedstawi również umowę, na podstawie której zatrudnia daną osobę przy realizacji przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania. Wykonawca przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z STWiORB, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i normami. 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy/pomieszczenia przeznaczone do remontu w terminie określonym w umowie. 2) Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać Zamawiającemu użytkowania obiektów, zgodnie z przeznaczeniem, a wykonywane roboty w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący zwykłym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany tak przygotować i ustalić front robót oraz zastosować taką technologię, która w możliwie najmniejszym stopniu zakłóci działalność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać głośne, hałaśliwe prace w godzinach od 6:00 do 8:00 oraz po godz. 16:00 po uzgodnieniu z Głównym Inżynierem Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny i własnym staraniem: a) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie prowadzonych robót oraz ochronę mienia; b) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji otoczenia; c) prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymać otoczenie w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkować, odtwarzając zniszczone na skutek prac budowlanych elementy otoczenia; d) zabezpieczyć i zagospodarować odpady powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ; koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w: 1) ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane; 2) ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych; i przepisach wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do remontu i ich otoczenia, a także uzyskał, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej pomieszczenia przeznaczonego do remontu ponosi Wykonawca Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie użyte przez niego materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, atesty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty zagraniczne muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę aprobującą - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia (dalej umowa ubezpieczenia OC), przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne wraz z dowodem opłacenia minimum pierwszej składki. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymać ciągłość umowy ubezpieczenia OC, aż do przewidywanej daty ukończenia robót. W przypadku wydłużenia tego terminu obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić wydłużenie okresu ubezpieczenia. Zamawiający wymaga, aby umowa ubezpieczenia OC obejmowała, co najmniej odpowiedzialność cywilną Wykonawcy wobec Zamawiającego/Personelu Wykonawcy/ oraz Stron Trzecich, które mogłyby ponieść szkodę w związku z działaniem/zaniechaniem Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 90 000,00 zł w zakresie części 1 oraz nie mniejszą niż 15 000,00 zł w zakresie części 2. W przypadku realizacji zamówienia w zakresie wszystkich części, Zamawiający dopuszcza umowę ubezpieczenia OC na łączną kwotę nie mniejszą niż 105 000,00 zł.
Termin składania ofert upłynął: 24/06/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 7/04/2020 - zestaw do symulacji konstelacji satelitarnych GNSS 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do symulacji konstelacji satelitarnych GNSS wraz z dostawą sprzętu komputerowego do obsługi wielo-częstotliwościowego i wielo-systemowego sprzętowego generatora RF, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 04/06/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 492/20 serwis klimatyzatorów 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych Zamawiającego, znajdujących się w budynkach położonych w Poznaniu, przy ul. Z. Noskowskiego 12/14, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji na wykonane prace, użyte materiały i części oraz wykonywanie świadczeń wynikających z tej gwarancji. Wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ oraz wzorze umowy, zawartej w części III SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 21/05/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 489/20 sprzęt komputerowy I 
Opis:  przetarg nieograniczony na Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego wraz z towarzyszącym mu oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia a w przypadku sprzętu - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Oferowany sprzęt w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Dostarczony sprzęt wymagający zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Wersja przekształcona)(Dziennik Urzędowy UE z dnia 13 lutego 2008 r. L 39/1). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 14/05/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 6/04/2020 - sprzęt komputerowy 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 14/05/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 4/03/2020 - sprzątanie CBPIO 
Opis:  przetarg nieograniczony na Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w obiekcie Centrum Badań Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) znajdującym się przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 12/05/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 5/03/2020 - wsparcie urządzeń Juniper 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia technicznego urządzeń Juniper Networks serii MX, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ. Szczegółowy wykaz typów urządzeń i elementów wraz z ich przypisaniem do każdego z podmiotów odbierających znajduje się w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 do oferty
Termin składania ofert upłynął: 11/05/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 8/04/2020 - telefonia stacjonarna 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej (transmisja głosu, faksów), zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w części IV SIWZ oraz w wzorze umowy.
Termin składania ofert upłynął: 27/04/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 490/20 rzecznik patentowy 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia są usługi rzecznika patentowego w zakresie uzyskiwania i utrzymywania ochrony patentowej wynalazków z biologii, biomedycyny, biochemii oraz praw ochronnych znaków towarowych, w sprawach własności przemysłowej, przez ICHB PAN w Poznaniu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi poniżej oraz w IV części SIWZ. Do Wykonawcy będzie należało świadczenie usług rzecznika patentowego, w celu uzyskania przez Zamawiającego ochrony w sprawach własności przemysłowej w zakresie wynalazków z biologii lub biomedycyny, biochemii oraz ochrony znaków towarowych, w szczególności: a) świadczenia pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1861 z późn. zm.), zwaną w dalszej treści "URzP"z wyłączeniem zastępstwa procesowego w cywilnych postępowaniach sądowych, b) doradztwa w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej, w tym kompleksowego doradztwa dotyczącego praw ochronnych znaków towarowych, ochrony patentowej, także w zakresie aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów strukturalnych i płatności wg kwartałów, w tym ścisłej współpracy z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami/autorami, c) kompleksowego przygotowania, opracowania, obsługi i weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej w ramach poszczególnych procedur i dokonywania zgłoszeń, krajowych i międzynarodowych, w imieniu Zamawiającego, d) przeprowadzania poszukiwań patentowych, badań w literaturze i bazach danych (badanie czystości patentowej), e) zapewnienia obsługi rzecznika patentowego w danym kraju, w którym będzie dokonywane zgłoszenie oraz kompleksowej współpracy z wybraną przez Wykonawcę kancelarią Rzecznika Patentowego w kraju, w którym dokonane zostanie zgłoszenie Zamawiającego . f) prowadzenia wszelkich czynności związanych z udzieleniem patentu/praw ochronnych, w tym weryfikacji i zawiadomień o decyzji, weryfikacji i doręczeniu dokumentu patentowego/prawa ochronnego, wniesieniu opłat za publikację i zawiadomienie o publikacji, g) walidacji patentów/praw ochronnych, h) tłumaczenia zgłoszeń patentowych/znaków towarowych oraz innych dokumentów na języki urzędowe krajów, w których dokonywane są lub będą zgłoszenia patentowe lub walidacje, i) monitorowania terminów wnoszenia opłat urzędowych, uiszczania opłat urzędowych oraz przekazywanie Zamawiającemu pisemnych informacji o terminie i wysokości wnoszenia opłat urzędowych w ramach postępowań, z zastrzeżeniem, że: - w przypadku procedur krajowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający - w przypadku procedur międzynarodowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający bądź Wykonawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, Pod pojęciem "monitorowanie terminów" rozumie się przekazywanie przez Wykonawcę Zamawiającemu informacji o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty, w przypadku opłat okresowych (wnoszonych corocznie), co najmniej na 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu wniesienia opłaty, w innych przypadkach, w terminie do 2 (dwa) dni od daty otrzymania przez Wykonawcę informacji o konieczności uiszczenia opłaty. Informacja powinna zawierać: - wysokość opłaty - walutę płatności - termin wniesienia opłaty - nazwę instytucji na rzecz której uiszczana jest opłata - tytuł wniesienia opłaty - nazwę i adres banku, numer konta na które należy wnieść opłatę - kopię wezwania do uiszczenia opłaty (jeżeli rzecznik takie wezwanie otrzymał). j) informowania Zamawiającego o stanie spraw, poprzez przygotowanie przez Wykonawcę raportów, w terminach wskazanych w § 3 ust. 4b) niniejszej Umowy, zawierającego zwięzłą informację o stanie danego postępowania patentowego na dzień sporządzania raportu i podjętych do tego dnia czynnościach, k) informowania Zamawiającego o konieczności podjęcia decyzji o wejściu w kolejną fazę procedury patentowej (np. PCT, Euro-PCT lub amerykańskiej) ze wskazaniem terminów i możliwości rozwiązań, wraz z ich interpretacją, a także podaniem wysokości opłat urzędowych z tym związanych, l) powiadamiania Zamawiającego o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych i przygotowanie wstępnej opinii, m) zastępstwa prawnego przed Urzędem Patentowym i osobami trzecimi, w sprawach dotyczących własności przemysłowej Zamawiającego i zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach związanych z prawem własności przemysłowej Zamawiającego, n) badania znaków towarowych na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej, a we współpracy z zagranicznymi pełnomocnikami także w wybranych krajach na całym świecie, prowadzenia postępowań rejestrowych w trybie krajowym, unijnym oraz międzynarodowym, a także we współpracy z zagranicznymi pełnomocnikami w urzędach patentowych na całym świecie, odnawiania praw ochronnych i zmiany w rejestrach, monitoring oznaczeń i opinie dotyczące kolizyjnych rejestracji, o) przygotowania, i przekazania Zamawiającemu, estymacji kosztów dla poszczególnych zgłoszeń patentowych/znaków towarowych, w rozbiciu na zgłoszenia/procedury, na dany rok kalendarzowy p) przesyłania Zamawiającemu do wiadomości, w terminie do 2 dni od daty ich otrzymania, kopii otrzymanych przez rzecznika patentowego pism związanych z prowadzonymi postępowaniami patentowymi Zamawiającego (dotyczy wyłącznie pism nie wymagających złożenia przez Zamawiającego odpowiedzi na dane pismo), q) składania Zamawiającemu, pisemnego raportu z wykonania poszczególnych etapów prowadzonych postępowań patentowych, zawierającego zwięzłą informację o stanie danego postępowania patentowego na dzień sporządzania raportu i podjętych do tego dnia czynności. Pierwszy raport Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie do dnia 10 lipca 2020 roku, drugi w terminie do dnia 10 stycznia 2021 roku, trzeci w terminie do dnia 10 lipca 2021 roku, czwarty w terminie do dnia 10 maja 2022 roku, (ostatni dzień obowiązywania umowy), r) Zamawiający, niezależnie od informacji otrzymywanych w pisemnych raportach, o których mowa w pkt p) powyżej, zastrzega sobie prawo do żądania i otrzymywania od Wykonawcy informacji telefonicznych/mailowych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w każdym czasie, s) podejmowanie czynności, o których mowa w lit. a) - r) powyżej zarówno wobec zgłoszeń i patentów wymienionych w części "CHARAKTERYSTYKA PATENTÓW" niniejszego dokumentu, jak i zgłoszeń nowych lub będących w już w toku postepowania przed właściwymi organami, niezależnie od etapu procedury patentowej, na jakiej się one znajdują, a także wszelkich znaków towarowych pochodzących od Zamawiającego, t) przekazanie protokolarnie, do dnia rozwiązania umowy na wykonania Przedmiotu zamówienia, Zamawiającemu wszelkich będących w dyspozycji Wykonawcy, dokumentów, materiałów, notatek i opracowań uzyskanych lub sporządzonych w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy. Dotyczy to także wszelkich informacji, danych, dokumentów utrwalonych w innej niż pisemna postaci, a w szczególności w formie zapisu elektronicznego na dyskach, przenośnych, płytach CD lub DVD, bez zabezpieczeń hasłowych. W tym samym terminie Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie/wykaz zależnych od Zamawiającego opłat patentowych wraz z terminem ich uiszczenia oraz zestawienie czynności do wykonania przed Urzędami Patentowymi, z podaniem numerów spraw/procedur patentowych na okres 6-ciu miesięcy od dnia rozwiązania umowy na wykonania Przedmiotu zamówienia. Wszystkie czynności wykonywane przez Rzeczników Patentowych w ramach zamówienia muszą być wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o Rzecznikach Patentowych, z zachowaniem szczególnej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru świadczonych usług, zaliczanych do kategorii zawodów zaufania publicznego oraz z poszanowaniem zasad zasadami etyki zawodowej rzeczników patentowych.
Termin składania ofert upłynął: 27/04/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 488/2020 artykuły biurowe 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania, dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek komputerowych i urządzeń kserograficznych, w ilości i asortymencie szczegółowo wskazanych w części III SIWZ - Specyfikacja Asortymentowa. Uwaga: Zamawiający wymaga, aby tonery, tusze do drukarek lub kserokopiarek oraz developery były materiałami oficjalnie dopuszczonymi do stosowania przez producenta drukarek lub kserokopiarek. W przypadku dostarczenia tonerów, tuszy do drukarek lub kserokopiarek oraz developerów innych niż oryginalne wymaga się od Wykonawcy, aby załączył do oferty dokument wystawiony przez producenta drukarki lub kserokopiarki, stwierdzający, że producent ten akceptuje zaoferowany toner, tusz do drukarek lub kserokopiarek oraz developer, jako w pełni równoważny. Ponadto Zamawiający wyraźnie zastrzega, że nie dopuszcza się dostarczenia tonerów, tuszy do drukarek lub kserokopiarek oraz developerów w kartridżach (nabojach) o zmniejszonej pojemności do tzw. "sporadycznego drukowania". W przypadku występowania tonerów lub tuszy (kolorowych i czarnych) w różnej pojemności Zamawiający wymaga dostarczenia ww. materiałów eksploatacyjnych o największej pojemności, dostępnej na rynku. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy. Kod CPV: 30.19.00.00-7, 30.12.51.10-5, 30.19.76.30-1
Termin składania ofert upłynął: 03/04/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 487/2020 Usługi sportowo-rekreacyjne 
Opis:  przetarg nieograniczony na Szacowana liczba osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie sportowo-rekreacyjnym wynosi: 200 pracowników Zamawiającego uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), 25 osób towarzyszących powyżej 15 roku życia, 14 dzieci do lat 15 (w tym 2 korzystających jedynie z zajęć basenowych) oraz 1 senior. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przewiduje możliwość zmiany zgłoszonej liczby osób korzystających z usług zajęć sportowo-rekreacyjnych w cyklach miesięcznych. Podana liczba osób może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość nieskorzystania z usług sportowo-rekreacyjnych przez podaną liczbę osób, co nie uprawnia Wykonawcy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy : 1) zapewnienie możliwości korzystania z obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych, o zróżnicowanym charakterze, obejmujących co najmniej: basen, siłownię, saunę, lodowisko, grotę solną, ściankę wspinaczkową, zajęcia fitness, aqua aerobic, sztuki walki, taniec, jogę, nordic walking, indoor cycling, spinning i squash; 2) zapewnienie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie całego kraju, w tym co najmniej 80 obiektów na terenie Poznania oraz co najmniej 200 obiektów na terenie województwa wielkopolskiego (uwaga: ocenie przez Zmawiającego podlegać będzie maksymalnie 110 obiektów na terenie Poznania oraz 350 obiektów na terenie województwa wielkopolskiego); 3) umożliwienie także dodatkowo korzystania z nowo dostępnych usług w ramach pakietu, świadczonych przez podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę w trakcie trwania umowy. Aktualna lista usług oraz obiektów będzie zawsze dostępna na stronie internetowej Wykonawcy. Dostęp do nowych usług nie spowoduje wzrostu cen jednostkowych wskazanych w ofercie; 4) zapewnienie dostępu do obiektów bez limitu czasowego, chyba że takie limity zostały nałożone przez same obiekty, przy czym czas trwania jednorazowego pobytu w obiekcie nie może być krótszy niż 45 minut i 30 minut w przypadku usług sauny; 5) zapewnienie nielimitowanego oraz nieograniczonego czasowo dostępu w zależności od zakresu wybranych usług do obiektów sportowych oraz różnych zajęć sportowych w całym kraju. Dostęp powinien dawać możliwość korzystania z usług i zajęć w różnych obiektach sportowych tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji, bez stosowania jakichkolwiek limitów czy interwałów czasowych pomiędzy świadczonymi usługami przez różne obiekty; 6) zapewnienie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych w pełnym zakresie godzin otwarcia tych obiektów, chyba że ograniczenie godzin dostępu zostało nałożone przez same obiekty. 7) weryfikacja użytkowników kart wyłącznie na podstawie okazania imiennej/biometrycznej karty i potwierdzeniu tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości. Zamawiający nie dopuszcza innych sposobów weryfikacji użytkowników kart; 8) świadczenie przedmiotu zamówienia bez jakichkolwiek dopłat w ramach zaproponowanej ceny imiennego karnetu zapewniającego miesięczny dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych. Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania dodatkowych opłat przez obiekty sportowo-rekreacyjne do wybranych usług świadczonych przez nie, pod warunkiem, że wysokość pojedynczej dopłaty nie przekracza 25 zł i dopłaty pobierane są przez nie więcej niż 20% obiektów sportowo-rekreacyjnych wymienionych w załączniku nr 3; 9) wymiana zagubionej/skradzionej/niesprawnej karty, a także wymiana karty w przypadku zmiany danych osobowych pracownika w ciągu 2 dni roboczych w ramach zaproponowanego wynagrodzenia; 10) możliwość składania zamówień przez elektroniczną platformę internetową. Przez jeden obiekt sportowy rozumie się budynek lub samodzielny lokal, w którym świadczone są usługi objęte zamówieniem. Jeżeli dwa niezależne podmioty świadczące usługi odpowiadające swym przedmiotem treści zamówienia publicznego zostały zlokalizowane w odrębnych lokalach tego samego budynku, wówczas na gruncie prowadzonego postępowania zostaną zakwalifikowane jako dwa odrębne obiekty sportowe. Ciężar udowodnienia powyższego faktu spoczywa na Wykonawcy.
Termin składania ofert upłynął: 12/03/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 2/01/2020 - układ komparatora 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu komparatora fazy do monitorowania zgodności przesyłanych sygnałów częstotliwości, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 09/03/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 3/02/2020 - serwis klimatyzacji 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ
Termin składania ofert upłynął: 09/03/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 486/2020 willa roboty budowlane etap I (2) 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia etapu I inwestycji w ramach realizacji projektu pod nazwą: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk" są roboty budowlane polegające na robotach demontażowych, rozbiórkowych, naprawczych oraz uporządkowaniu terenu przy ul. Wieniawskiego 21/23 w Poznaniu, w ramach projektu pod nazwą: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk". Realizowane zadanie obejmuje: prace rozbiórkowe, demontażowe i naprawcze w budynku wpisanego do rejestru zabytków, znajdującego się przy ul. Wieniawskiego 21/23 w Poznaniu, oraz uporządkowanie terenu na działce nr 53 i 19, obejmujące następujący zakres robót: 1) Uporządkowanie terenu działki nr 53 i częściowo działki nr 19 polegające na: wykarczowaniu kilkudziesięciu drzew i krzewów, rozbiórce starego miejsca składowania odpadów, pozostałości po murowanym garażu oraz ogrodzenia, 2) Prace demontażowe i rozbiórkowe polegające na: skuciu istniejących zagrzybionych tynków ścian na wszystkich kondygnacjach (z wyjątkiem klatek schodowych), odgrzybieniu wszystkich ścian, rozebraniu ścianek działowych przewidzianych do rozbiórki, wykonaniu otworów drzwiowych przez ściany konstrukcyjne wraz z obsadzeniem nadproży, zerwaniu posadzek cementowych w piwnicy, rozebranie posadzek drewnianych i ceramicznych na kondygnacjach nadziemnych wraz z cokolikami, demontażu wszystkich istniejących instalacji: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych; demontażu armatury sanitarnej, pozostałości po dwóch zdemontowanych węzłach cieplnych, wywozie i utylizacji mebli, zabudów meblowych, zabudów z płyt gipsowo-kartonowych, pozostałości po lokatorach (ubrania wyposażenie lokali itp), starych izolacji styropianowych i z wełny mineralnej, demontażu z poddasza ściany działowej wykonanej z szeregu drzwi windowych wraz z izolacją z trocin, 3) Demontaż i zabezpieczenie w pomieszczeniach wyznaczonych przez Zamawiającego skrzydeł drzwiowych przeznaczonych do renowacji (oznaczonych jako zabytkowe na inwentaryzacji budowlanej) oraz ozdobnych grzejników żeliwnych, zabezpieczenie ozdobnych sieni, klatek schodowych, witraży, ościeżnic drzwi oraz okien stwarzających zagrożenie. Prace naprawcze polegające na: zabezpieczeniu, oczyszczeniu i naprawieniu rys, spękań ścian przy pomocy prętów kotwiących systemowych ze stali austenitycznej od środka i na zewnątrz budynku, zaprawieniu pionowych pęknięć zaprawą naprawczo renowacyjną, wykonanie iniekcji ciśnieniowej od wewnątrz budynku na poziomie piwnic na ścianach zewnętrznych, 4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zamówienia dokumentację powykonawczą w tym operat powykonawczy rozbiórki w zakresie zlikwidowanych węzłów i przyłączy, 5) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w tym pomocnicze, szacunkowe przedmiary robót, opracowanie techniczne wraz z poglądowymi rysunkami zostały zawarte w części IV SIWZ, 6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności związane z robotami rozbiórkowymi, z wyłączeniem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę określony w niniejszym ustępie dotyczy również podwykonawców, 7) Celem umożliwienia kontroli realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 6) powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego, listę osób zatrudnionych na umowę o pracę przez niego oraz przez podwykonawców i dalszych podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi również zanonimizowaną umowę (z wyjątkiem imienia i nazwiska), na podstawie, której zatrudnia daną osobę przy realizacji przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania. Całkowity Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w SIWZ
Termin składania ofert upłynął: 28/02/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 483/2020 dyfraktometr promieni X 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem wysokosprawnego dyfraktometru wyposażonego w czterokołowy goniometr i detektor powierzchniowy służący do rejestracji rozpraszania promieniowania X przez pojedyncze kryształy w badaniach z zakresu krystalografii cząsteczek biologicznych oraz krystalografii małych cząsteczek dla Pracowni Inżynierii Białek, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, szczegółowo opisanego w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacja techniczna). Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także: a) dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim lub angielskim; b) dwudniowe przeszkolenie aplikacyjne dla pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia po instalacji c) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.16 SIWZ; Wymaga się aby oferowany system charakteryzował się szeroką możliwością zastosowania w badaniach takich cząsteczek jak białka, RNA oraz związki małocząsteczkowe. System musi umożliwiać badania bardzo małych i/lub słabo rozpraszających kryształów. Ponieważ sprzęt będzie wykorzystywany w bardzo wymagających projektach naukowych, musi gwarantować najwyższą dokładność, precyzję oraz wiarygodność rejestrowanych danych dyfrakcyjnych. W związku z tym intensywność, stabilność i niezawodność źródła promieni X oraz czułość, dynamiczny zakres jak również proporcja sygnału do szumu detektora promieni X a także dostępność uniwersalnych i solidnych narzędzi w ramach oprogramowania do zbierania i analizy danych są kluczowymi elementami branymi pod uwagę podczas oceny. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu złożenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
Termin składania ofert upłynął: 21/02/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 485/2020 System Enkapsulacji Pojedyńczych Komórek II 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem Systemu Enkapsulacji Pojedynczych Komórek, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacja techniczna). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: a) dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim lub angielskim; b) przeszkolenie z obsługi urządzenia po instalacji (minimum 2 dni robocze w siedzibie Zamawiającego); c) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem) - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.18 SIWZ, d) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji do końca okresu funkcjonowania urządzenia, w szczególności posiadanie po stronie Wykonawcy specjalnego zespołu wsparcia technicznego w celu udzielania odpowiedzi na zapytania związane z działaniem systemu lub konkretnymi problemami ze sprzętem lub oprogramowaniem wynikającym z użytkowania systemu.
Termin składania ofert upłynął: 03/02/2020
Zestawienie złożonych ofert:  zestawienie
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Pozostałe zamówienia dla:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
w serwisie Platforma Zakupowa

<< poprzednie następne >>

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne. (pdf)